• Tartalom
Oldalmenü

2017. évi CLXXXIX. törvény

egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról1

2018.01.02.

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

1–2. §2

2. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

3–26. §3

3. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

27. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény 429. § (1) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. alcím 2018. január 1-jén lép hatályba.

29. § E törvény 2. alcíme a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 18.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.