• Tartalom
Oldalmenü

191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.08.01.

A Kormány a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3 Az R. 8/B. §-a a következő (10)–(15) bekezdéssel egészül ki:

(10) Az ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a kormányhivatal jogellenesen elhelyezett reklámonként, illetve plakátonként 150 000 forint közigazgatási bírságot szab ki a reklámozóval és a médiahirdetésifelület-értékesítővel szemben.

(11) A kormányhivatal a bírságot kiszabó határozatában a (4) bekezdés a) pontja alapján indított eljárásban hozott döntés alapul vételével megállapítja a jogsértés ismételtségét vagy többrendbeliségét.

(12) Ismételt jogsértésnek minősül, ha a kormányhivatal a jogsértés észlelését vagy arról történt tudomásszerzését követően újabb jogsértést észlel, vagy újabb jogsértésről szerez tudomást, függetlenül a plakát elhelyezésétől.

(13) Mentesül a bírság megfizetése alól a reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő, ha az eset összes körülményének mérlegelése alapján megállapítható, hogy a reklám, valamint a plakát elhelyezése nem a reklámozó vagy a médiahirdetésifelület-értékesítő közrehatására vezethető vissza.

(14) Ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a kormányhivatalnak a bírság kiszabása tekintetében mérlegelési lehetősége nincs.

(15) A reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő a kiszabott bírságot, illetve a jogsértően kihelyezett reklám, illetve plakát eltávolításával összefüggésben felmerült költségeket az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kormányhivatal által megjelölt számlaszámra befizetni.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. július 15-én lép hatályba.

(2) A 2. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás