• Tartalom

2/2017. (I. 11.) FM rendelet

2/2017. (I. 11.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról1

2017.01.12.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„10. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2203 irányelve (2015. november 25.) az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről;”

2. § Az R. 9. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Az R. 1. § (2) bekezdés 9. pontjában a „tejfehérjékről (kazeinekről és kazeinátokról)” szövegrész helyébe a „kazeinekről és kazeinátokról” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2203 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2/2017. (I. 11.) FM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2015/2203 előírása az emberi fogyasztásra szánt kazeinekről és kazeinátokról
A rész
1. Ez az előírás a B és C részben meghatározott, emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra, valamint azok keverékeire vonatkozik.
2. Ezen előírás alkalmazásában
2.1. étkezési savkazein: a sovány tej, illetve egyéb tejtermék savval kicsapatott alvadékának kivonása, mosása és szárítása útján nyert tejtermék;
2.2. étkezési oltós kazein: a sovány tej, illetve egyéb tejtermék kicsapatott alvadékának kivonása, mosása és szárítása útján nyert tejtermék, amely esetében az alvadékot oltóenzim vagy más alvasztó enzimek reakciójával nyerik;
2.3. étkezési kazeinát: étkezési kazeinből vagy étkezési kazein alvadékból semlegesítőszerrel való kezelést és szárítást követően nyert termék.
3. A B és C részben meghatározott termékek csak akkor hozhatók forgalomba, ha megfelelnek ezen előírásban foglalt követelményeknek.
4. A B rész 1. pont 1.2. és 1.3. alpontjában, 2. pont 2.2. és 2.3. alpontjában, valamint a C rész 2. és 3. pontjában foglaltaknak nem megfelelő kazein és kazeinát élelmiszer előállításához nem használható fel, és más célra történő forgalomba hozatala esetén oly módon kell megnevezni és jelölni, hogy az a fogyasztót a termék jellege, minősége vagy a felhasználási szándék tekintetbén ne vezesse félre.
5. A B és C részben meghatározott termék csomagolásán, tárolóedényén vagy címkéjén jól láthatóan, tisztán olvashatóan és kitörölhetetlenül fel kell tüntetni
5.1. a termék 2.1., 2.2. és 2.3. pont szerinti megnevezését, étkezési kazeinát esetében a C rész 4. pontjában meghatározott kationt vagy kationokat is feltüntetve;
5.2. keverék termékek esetén
5.2.1. a keveréket alkotó termékek megnevezését csökkenő mennyiségi sorrendjükben és a „... keveréke” kifejezést;
5.2.2. étkezési kazeinátok esetében a C rész 4. pontjában meghatározott kation vagy kationok megnevezését;
5.2.3. étkezési kazeinátot tartalmazó keverékek esetében a fehérjetartalmat;
5.3. a termék nettó mennyiségét, kilogrammban vagy grammban kifejezve;
5.4. azon élelmiszer-vállalkozás nevét vagy cégnevét és címét, amelynek neve vagy cégneve alatt a terméket forgalomba hozzák, illetve amennyiben ez az élelmiszer-vállalkozó nem minősül az Unió területén letelepedettnek, a terméket az uniós piacra behozó importőr nevét vagy cégnevét;
5.5. a harmadik országból importált termék esetén a származási ország nevét;
5.6. a termék tételazonosítóját vagy a gyártás időpontját.
6. Az 5. pontban foglaltaktól eltérően az 5.2.3., 5.3., 5.4. és 5.5. pontban meghatározott adatok feltüntethetőek csak a kísérődokumentumban.
7. A B és C részben meghatározott tejtermékek kizárólag akkor hozhatók forgalomba, ha az 5. pontban meghatározott adatok magyar nyelven feltüntetésre kerülnek, kivéve, ha az élelmiszer-vállalkozás más módon hozzáférhetővé teszi ezeket az adatokat.
8. Amennyiben a B vagy C részben meghatározott tejtermék tejfehérje-tartalma meghaladja a B rész 1.1.2. pont és 2.1.2. pontja szerinti vagy a C rész 1.2. pontja szerinti minimum tejfehérje-tartalmat, ez a tény feltüntethető a termék csomagolásán, tárolóedényén vagy címkéjén.
B rész
Étkezési kazeinek
1. Étkezési savkazein
1.1. Összetétel:

1.1.1.

Nedvességtartalom, legfeljebb

12% (m/m)

1.1.2.

Tejfehérje-tartalom, szárazanyagra számítva, legalább
ebből kazeintartalom, legalább

90% (m/m)
95% (m/m)

1.1.3.

Tejzsírtartalom, legfeljebb

2% (m/m)

1.1.4.

Titrálható savasság, 0,1 mólos nátrium-hidroxid-oldat, legfeljebb

0,27 ml/g

1.1.5.

Hamutartalom (beleértve P2O5-ot), legfeljebb

2,5% (m/m)

1.1.6.

Vízmentes laktóztartalom, legfeljebb

1% (m/m)

1.1.7.

Üledéktartalom (égett részecskék), legfeljebb

22,5 mg/25 g

1.2. Szennyező anyagok:
Ólomtartalom, legfeljebb 0,75mg/kg
1.3. Szennyeződések:
Idegen anyagok (fa-, fémrészecskék, szőr, rovartestrészek) 25 g-ban nem fordulhatnak elő.
1.4. Technológiai segédanyagok, baktérium színtenyészetek és engedélyezett összetevők:
1.4.1. Savak
1.4.1.1. tejsav
1.4.1.2. sósav
1.4.1.3. kénsav
1.4.1.4. citromsav
1.4.1.5. ecetsav
1.4.1.6. ortofoszforsav
1.4.2. tejsavtermelő baktérium színtenyészetek
1.4.3. savó
1.5. Érzékszervi tulajdonságok:
1.5.1. Szag: idegen szagtól mentes.
1.5.2. Külső jellemző: a fehértől a krémfehérig terjedő szín, nem tartalmazhat enyhe nyomással el nem oszlatható csomókat.
2. Étkezési oltós kazein
2.1. Összetétel:

2.1.1.

Nedvességtartalom, legfeljebb

12% (m/m)

2.1.2.

Tejfehérje-tartalom, szárazanyagra számítva, legalább
ennek kazeintartalma, legalább

84% (m/m)
95% (m/m)

2.1.3.

Tejzsírtartalom, legfeljebb

2% (m/m)

2.1.4.

Hamutartalom (beleértve P2O5-ot), legalább

7,5% (m/m)

2.1.5.

Vízmentes laktóztartalom, legfeljebb

1% (m/m)

2.1.6.

Üledéktartalom (égett részecskék), legfeljebb

15 mg/25 g

2.2. Szennyező anyagok:
Ólomtartalom, legfeljebb 0,75 mg/kg
2.3. Szennyeződések:
Idegen anyagok (fa-, fémrészecskék, szőr, rovartestrészek) 25 g-ban nem fordulhatnak elő.
2.4. Technológiai segédanyagok:
2.4.1. Oltóenzim, amely megfelel az élelmiszerenzimekről szóló, 2008. december 16-i 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1332/2008/EK rendelet) követelményeinek.
2.4.2. Egyéb tejalvasztó enzimek, amelyek megfelelnek az 1332/2008/EK rendelet követelményeinek.
2.5. Érzékszervi tulajdonságok:
2.5.1. Szag: idegen szagtól mentes.
2.5.2. Külső: a fehértől a krémfehérig terjedő szín, nem tartalmazhat enyhe nyomással el nem oszlatható csomókat.
C rész
Étkezési kazeinátok
1. Összetétel:

1.1.

Nedvességtartalom, legfeljebb

8% (m/m)

1.2.

Tejfehérje-tartalom szárazanyagra számítva, legalább
ebből kazeintartalom, legalább

88% (m/m)
95% (m/m)

1.3.

Tejzsírtartalom, legfeljebb

2% (m/m)

1.4.

Vízmentes laktóztartalom, legfeljebb

1% (m/m)

1.5.

pH-érték

6,0–8,0

1.6.

Üledéktartalom (égett részecskék), legfeljebb

22,5 mg/25 g

2. Szennyező anyagok:
Ólomtartalom, legfeljebb 0,75 mg/kg
3. Szennyeződések:
Idegen anyagok (fa-, fémrészecskék, szőr, rovartestrészek) 25 g-ban nem fordulhatnak elő.
4. Élelmiszer-adalékanyagok (választható semlegesítő és pufferoló szerek):
Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet E. rész „01.9. Étkezési kazeinátok” és a „0. Az összes élelmiszerkategóriához engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok” kategóriában szereplő élelmiszer-adalékanyagok.
5. Érzékszervi tulajdonságok:
5.1. Szag: igen enyhe idegen íz és szag megengedett.
5.2. Külső: a fehértől a krémfehérig terjedő szín, nem tartalmazhat enyhe nyomással el nem oszlatható csomókat.
5.3. Oldhatóság: desztillált vízben csaknem teljesen oldódik, a kalcium-kazeinát kivételével.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére