• Tartalom

207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

2017.07.14.

A Kormány a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rmód.) 1. §-ában megállapított, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/B. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

8/B. § (1) A Tvtv. 11/G. §-ban meghatározott szabályok betartását a reklámhordozó helye szerint illetékes kormányhivatal ellenőrzi. A kormányhivatal ellenőrzését a település közigazgatási területén a közterület-felügyelet segíti. A közterület-felügyelet jogsértés észlelése esetén értesíti az illetékes kormányhivatalt, amely e § szerint köteles eljárni.
(2) A kormányhivatal eljárása hivatalból indul meg, bejelentés vagy a kormányhivatal saját észlelése alapján. A bejelentés bármely kormányhivatalnál előterjeszthető. Ha a bejelentő bejelentését nem a reklámhordozó helye szerint illetékes kormányhivatalnál tette meg, úgy a kormányhivatal – a bejelentő tájékoztatása mellett – köteles a bejelentést az illetékes kormányhivatalhoz haladéktalanul áttenni.
(3) Jogsértés észlelése vagy arról történt tudomásszerzés esetén a kormányhivatal határozatot hoz. A határozat tartalmazza:
a) a jogsértés tényét, valamint
b) a jogsértés helyét.
(4) A kormányhivatal külön hatósági eljárást folytat le
a) a reklám, illetve a plakát jogszerűtlen közzétételével és
b) a jogszerűtlenül közzétett reklám, illetve plakát esetén kiszabható közigazgatási bírság megállapításával
kapcsolatban.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti hatósági eljárásban kizárólag a médiahirdetésifelület-értékesítő az ügyfél.
(6) A kormányhivatalnak a reklám, illetve a plakát eltávolítására vonatkozó határozata a Tvtv. 11/G. § (8) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtható.
(7) A kormányhivatal a döntés végrehajtásának foganatosítójaként gondoskodik a plakát, valamint a reklám eltávolításáról. Az eltávolítás megtörténtéről a kormányhivatal jegyzőkönyvet vesz fel.
(8) A kormányhivatal a végrehajtás során a rendőrség közreműködését igénybe veszi. A kormányhivatal a rendőrséghez intézett megkereséshez csatolja a (4) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban hozott határozatát is.
(9) A kormányhivatal a reklám, illetve a plakát eltávolításával összefüggésében felmerült költségeket a médiahirdetésifelület-értékesítőre és a reklámozóra áthárítja.”

2. § Az Rmód. 2. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

2. § Az R. 8/B. §-a a következő (10)–(15) bekezdéssel egészül ki:
(10) Az ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a kormányhivatal jogellenesen elhelyezett reklámonként, illetve plakátonként 150 000 forint közigazgatási bírságot szab ki a reklámozóval és a médiahirdetésifelület-értékesítővel szemben.
(11) A kormányhivatal a bírságot kiszabó határozatában a (4) bekezdés a) pontja alapján indított eljárásban hozott döntés alapul vételével megállapítja a jogsértés ismételtségét vagy többrendbeliségét.
(12) Ismételt jogsértésnek minősül, ha a kormányhivatal a jogsértés észlelését vagy arról történt tudomásszerzését követően újabb jogsértést észlel, vagy újabb jogsértésről szerez tudomást, függetlenül a plakát elhelyezésétől.
(13) Mentesül a bírság megfizetése alól a reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő, ha az eset összes körülményének mérlegelése alapján megállapítható, hogy a reklám, valamint a plakát elhelyezése nem a reklámozó vagy a médiahirdetésifelület-értékesítő közrehatására vezethető vissza.
(14) Ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a kormányhivatalnak a bírság kiszabása tekintetében mérlegelési lehetősége nincs.
(15) A reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő a kiszabott bírságot, illetve a jogsértően kihelyezett reklám, illetve plakát eltávolításával összefüggésben felmerült költségeket az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kormányhivatal által megjelölt számlaszámra befizetni.”

3. § Az Rmód. 1. §-ában megállapított, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/C. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) A médiahirdetésifelület-értékesítő, illetve a reklámozó a listaár, valamint a szerződés megküldése során nyilatkozik a hatósággal történő kapcsolattartás módjáról. Ha annak technikai feltételei adottak, a nyilatkozattól eltérően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. § (3) bekezdés alkalmazásával a hatóság a döntését elektronikus úton is kézbesítheti.
(6) Ha kétség merül fel a tekintetben, hogy a médiahirdetésifelület-értékesítő által megküldött listaár megfelel-e a Tvtv. 11/G. § (2) bekezdésében meghatározott listaárnak, Budapest Főváros Kormányhivatala jár el, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra is.”

4. § Ez a rendelet 2017. július 14-én 18:00 órakor lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére