• Tartalom

21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes BM rendeletek módosításáról1

2017.08.31.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 4., 6. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,

a 3. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 22. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –

a következőket rendelem el:

1. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosítása

1. § A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 43/1999. KHVM rendelet) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kiszámított VKJ-t, késedelmi pótlékot, adóbírságot és mulasztási bírságot a fizetési kötelezettség keletkezésének helye szerint illetékes vízügyi hatóság által kezelt, Magyar Államkincstárnál vezetett központosított beszedési számlára kell befizetni.”

2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendeletet módosítása

3. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: 22/2012. BM rendelet) 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szabs. tv. 141. § (2e) bekezdésében meghatározott elektronikus hozzáférés keretében a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott szerv a központosított bevétel beszedési számláiról továbbutalt bevételekhez kapcsolódó banki kivonatokról és a Magyar Posta Elszámoló Központja által megadott adatállományokról elektronikus úton, naponta tájékoztatja a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott központi bírságkezelő szervet.”

a) 11. § (2) bekezdésében a „célelszámolási” szövegrész helyébe a „központosított beszedési” szöveg,

b) 11. § (5) bekezdésében a „szerv által vezetett célelszámolási” szövegrész helyébe a „központosított beszedési” szöveg,

c) 22. § (1) bekezdésében a „számlaszámát” szövegrész helyébe a „központosított beszedési számla számát” szöveg,

d) 22. § (4) bekezdésében a „célelszámolási” szövegrész helyébe a „központosított beszedési” szöveg,

e) 22/A. § (2) bekezdésében a „szerv által vezetett célelszámolási” szövegrész helyébe a „központosított beszedési” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 22/2012. BM rendelet

a) 11. § (3) bekezdése, valamint

3. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

6. § A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 5. § (4a) bekezdésében és 6. § (4a) bekezdésében szereplő „vezetett célelszámolási számla” szövegrész helyébe a „kezelt központosított beszedési számla” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszettte 2017. szeptember 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére