• Tartalom

213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.08.02.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 6. pontja, valamint a 6.1–6.3. és 6.9. sora.

2. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha e rendelet alapján a járási hivatal hatáskörébe tartozó eljárásban a tényállás egyúttal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) rendelkezéseit is érinti, a közigazgatási hatósági eljárást a megyeszékhely szerinti járási hivatal folytatja le.”
(2) Az R. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert és a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.)
(3) Az R. 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
(tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.)
(4) Az R. 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
(tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.)
(5) Az R. 3. § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
k) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/F. § és 24. § (1) bekezdésében foglaltak,”
(tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.)
(6) Az R. 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Kormány a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 27. § (3)–(4) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a nemzetközi kereskedelemi repülőtér székhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.”
(7) Az R. 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.)” szövegrész helyébe az „az Fttv.” szöveg lép.
3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére