• Tartalom

214/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.07.26.

A Kormány

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 81. § (2) bekezdés a)–j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 81. § (2) bekezdés h) pontjában, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az 5. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot 2017. december 31-ig személyesen vagy postai úton a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz kell előterjeszteni.”

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § A Kormány a Központi Irányítás szervezetén belül működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát jelöli ki
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti pénzügyi információs egységként működő hatóság,
b) az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti
ba) pénzügyi és vagyoni és
bb) pénzeszközök átutalására vonatkozó
korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv
részére meghatározott feladatok ellátására.”

3. § A Korm. rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A megyei igazgatóságok az állami adó- és vámhatóság vezetőjének engedélye nélkül jogosultak az adóregisztrációs eljárást követő kockázatelemzési eljárás és az ahhoz kapcsolódó, az Art. 24/F. §-a szerinti eljárások lefolytatására az illetékességi körükbe nem tartozó adózókat érintően.”

4. § A Korm. rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Hivatalból indult ügyekben – a 63. § (1) bekezdés a), b) és d)–i) pontjában, valamint a 64. §-ban megjelölt adózók kivételével – a NAV bármelyik, az ügyben eljáró területi szerve megállapíthat technikai azonosító számot, adóazonosító jelet, illetve az uniós vámazonosító számtól eltérő vámazonosító számot.”

5. § A Korm. rendelet a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Támogató eljárással kapcsolatos különös illetékesség
22/A. § Támogató eljárás lefolytatására
a) a 63. § (1) bekezdés a), b) és d)–i) pontjában, valamint a 64. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt adózók esetében a KAVIG,
b) egyéb esetben bármelyik megyei igazgatóság és a KAVIG is
jogosult.”

6. § A Korm. rendelet 16. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. Általános megbízólevéllel végzett ellenőrzéshez kapcsolódó különös hatáskör és illetékesség”

7. § A Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, az állami adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító számmal nem rendelkező külföldi természetes személy, jogi személy és egyéb szervezet tekintetében az egyes adókötelezettségekre irányuló ellenőrzés, illetve az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés általános megbízólevéllel való lefolytatására – a KAVIG mellett – bármelyik más megyei igazgatóság is jogosult.”

8. § A Korm. rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a vámellenőrzés – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel ideértve az áruátengedést követő ellenőrzést is – által érintett árunyilatkozatokat vagy értesítéseket több területi vámszervnél nyújtották be, a vámellenőrzés lefolytatására
a) a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, ennek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye;
b) az egyéni vállalkozó, egyéni cég székhelye, ennek hiányában telephelye, ennek hiányában tevékenysége gyakorlásának helye;
c) a jogi személy, illetve egyéb szervezet székhelye, ennek hiányában telephelye, ennek hiányában tevékenysége gyakorlásának helye
szerint illetékes területi szerv jogosult.”

9. § A Korm. rendelet 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

58. § Ha a 7. § f) pontja és a 10/A. § szerinti eljárásokban szükséges, az Art. 118. §-a vagy 119. §-a szerinti ellenőrzést, illetve az Art. 132/C. § (2) bekezdésében meghatározott valódiságvizsgálatot a Központi Irányítás megkeresése alapján a KAVIG vagy az adózó tekintetében az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóság folytatja le. Az ellenőrzést követő hatósági eljárást az ellenőrzést végző szerv folytatja le.”

10. § A Korm. rendelet 61. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)

g) jövedéki ügyben a kezességvállalási engedély kiadása;”

11. § A Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése a következő e)–g) ponttal egészül ki:

(A Bűnügyi Főigazgatóság)

e) végzi a NAV hatáskörébe utalt bűncselekmény megakadályozása, megszakítása érdekében a tetten ért vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy elfogását;
f) végzi a fokozottan veszélyesnek minősülő olyan elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személy őrzését, kísérését, akinek szökésétől, erőszakos magatartásától, illetve a kiszabadítására, a büntetőeljárásban való részvétele alól történő kivonására irányuló külső fellépéstől lehet tartani;
g) a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés d–f) pontja szerinti módon ellátja a NAV nyomozó szervei által elrendelt személyi védelmet.”

12. § A Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Bevetési Főigazgatóság)

l) végzi – a 86. § (1) bekezdés g) pontja szerint ellátott személyi védelem kivételével – a NAV nyomozó szervei által elrendelt személyi védelmet;”

13. § A Korm. rendelet 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

97. § A 2015. december 31-én hatályos, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott NAV szervek megnevezését tartalmazó elektronikus, valamint papíralapú nyomtatványok az új nyomtatványok megjelenéséig, de legkésőbb 2017. december 31-ig használhatóak.”

14. § A Korm. rendelet 98. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A)

d) 9. § a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/849/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

15. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

c) 90. § (1) bekezdés k) pontjában a „kizárólagos hatáskörrel” szövegrész.

16. § A Korm. rendelet

a) 35. § (1) bekezdésében az „amelynek illetékességi területén” szövegrész helyébe az „amelynél” szöveg,

b) 63. § (1) bekezdés h) pontjában az „alkalmazottainak” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottainak” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § A 2. § a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/849/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére