• Tartalom

216/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet

216/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.07.29.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 57. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6a) Kerékpárszállító eszközre a 60. § (2) bekezdés h) pontja szerinti különleges rendszámtábla szerelhető fel, vagy arra az azt szállító gépkocsi hátsó rendszámtáblája átszerelhető.”

(2) Az R. 57. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6b) A kerékpárszállító eszközre kiadható különleges rendszámtábla csak A típusban gyártható le, és típusváltása nem engedélyezhető.”

2. § (1) Az R. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő naptól pótolható. A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra.”

(2) Az R. 83. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére az (1) bekezdésben meghatározott közzétételt követő naptól kerülhet sor.”

3. § Hatályát veszti az R.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére