• Tartalom

22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás

22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás

a forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról

2023.04.07.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátásához kapcsolódó, késedelmet nem tűrő eljárási cselekmények és rendőri feladatok végrehajtásának egységes szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) terjed ki.
2.1 Forrónyomos szolgálatot ellátó csoportot a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, valamint a vármegyei jogú városok rendőrkapitányságain kell szervezni a bűnügyi készenléti szolgálat keretein belül. A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetőjének döntése alapján nem vármegyei jogú városok rendőrkapitányságain, valamint a fővárosi rendőr-főkapitányság főosztályain létrehozott forrónyomos csoportok működésére az utasítás megfelelően irányadó.

2. Értelmező rendelkezések

3. Az utasítás alkalmazásában:
a)2 forrónyomos parancsnok: a rendőri szerv vezetője által kijelölt, megfelelő felkészültséggel rendelkező, a kapcsolódó feladatkör ellátására szakmai tapasztalatai és gyakorlata alapján alkalmas, a bűnügyi szakterületen beosztást betöltő személy (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, alosztályvezető, alosztályvezető-helyettes, kiemelt főnyomozó, kiemelt fővizsgáló, valamint különösen indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok egyedi döntése alapján az előzőekben felsoroltaknál alacsonyabb szolgálati beosztást betöltő személy), aki a forrónyomos szolgálat parancsnokaként a feladatok szakszerű és hatékony végrehajtása érdekében a szerv vezetője által meghatározott körben a forrónyomos felderítés során önállóan jár el, és ennek keretében az érintett szerv szervezeti és működési szabályzatának vagy ügyrendjének felhatalmazása alapján kiadmányozási jogkört gyakorol;
b) helyszíni irányító parancsnok: a forrónyomos parancsnok vagy akadályoztatása esetén a tevékenység-irányítási központ (a továbbiakban: TIK) által kijelölt olyan személy, aki felelős a 4. pontban meghatározott esemény kapcsán szükséges és indokolt rendőri intézkedések, eljárási cselekmények végrehajtásáért;
c)3 kiemelt bűncselekmény: az élet- és/vagy súlyos testi épség elleni, súlyos nemi erkölcs és/vagy nemi szabadság elleni, súlyos és/vagy erőszakos vagyon elleni; a köznyugalmat súlyosan sértő, illetve nagy sajtóvisszhangot kiváltó bűncselekmény, valamint a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány vagy bűnügyi helyettese, a rendőrkapitány, illetve az általuk arra felhatalmazott személy által egyéb indokok miatt annak nyilvánított bűncselekmény;
d)4 kiemelt eltűnés: a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány vagy bűnügyi helyettese, a rendőrkapitány, illetve az általuk arra felhatalmazott személy által annak nyilvánított eltűnés;
e)5 kiemelt rendkívüli halál: a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány vagy bűnügyi helyettese, a rendőrkapitány, illetve az általuk arra felhatalmazott személy által annak nyilvánított rendkívüli halál;
f) szomszédos rendőri szerv: az adott rendőri szerv illetékességi területével közvetlenül határos illetékességi területű másik rendőri szerv.

II. FEJEZET
A SZOLGÁLATELLÁTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

3. A forrónyomos tevékenység, a forrónyomos csoport feladata, szolgálatának tervezése

4. A forrónyomos tevékenység a nyomozó hatóság komplex, nyomozási modellekből építkező krimináltaktikai tevékenységének rendszere, amely arra irányul, hogy az erők és eszközök gyors, koncentrált és összehangolt bevetésével az adott kiemelt bűncselekmény elkövetője kilétének megállapítására, elfogására, valamint a személyi és tárgyi bizonyítékok, fellelhető adatok megszerzésére, továbbá a kiemelt rendkívüli halál körülményeinek tisztázására, illetőleg a kiemelt eltűnéssekkel kapcsolatos elsődleges intézkedések megtételére rövid időn belül sor kerüljön a különböző szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok együttműködésével, illetve törvényben szabályozott keretek közt az egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyek intézkedésbe történő bevonásával.

5. A forrónyomos csoport elsődleges feladata az állomány összehangolt munkájával a tudomására jutott, intézkedési kötelezettséget kiváltó, a 4. pontban meghatározott esemény jogszerű, szakszerű kezelése, a jogszabályokból, a közjogi szervezetszabályozó eszközökből, az egyéb jogi eszközökből, valamint vezetői utasításokból adódó intézkedések megtétele, továbbá azokkal összefüggésben a jelentési, tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

6. A forrónyomos csoport szolgálatát heti – különösen indokolt esetben legkevesebb 4 napi – váltásban előre kell tervezni. A szolgálattervezéstől eltérni csak a tervezetet jóváhagyó parancsnok engedélyével lehet.

7. A forrónyomos csoport szolgálatának tervezése során meg kell jelölni:
a) a forrónyomos parancsnokot;
b)6 a bizottság tagjait;
c) a bűnügyi szolgálat állományából kijelölt személyt;
d)7
e) az értékelő-elemző munkatársat.

8. A forrónyomos csoport tagjai hivatali munkaidőn kívül a TIK alárendeltségében, a forrónyomos parancsnok irányítása alatt, a szolgálatparancsnokkal együttműködve végzik tevékenységüket.

9. A forrónyomos csoport tagjai kötelesek a tudomásszerzést követően 90 percen belül a részükre meghatározott szolgálati feladatok végrehajtását megkezdeni, akadályoztatásuk esetén a TIK-et azonnal rövid úton tájékoztatni kötelesek.

4. A TIK forrónyomos tevékenységgel kapcsolatos feladatai

10. A TIK
a) a forrónyomos parancsnok berendelése esetén annak megérkezéséig vagy akadályoztatása esetén szükség szerint kijelöli a helyszíni irányító parancsnokot;
b) intézkedik a helyszín biztosítására, a zárási feladatok végrehajtására;
c) berendeli és a helyszínre irányítja a forrónyomos csoport tagjait, erről értesíti a szolgálatparancsnokot;
d) szükség szerint körözési akciót kezdeményez;
e) szükség esetén a helyszínre irányít kutyavezetőt vagy tűzszerész járőrt, a Rendőrséggel együttműködő szerveket, illetőleg egyéb speciális feladatok ellátására létrehozott egységeket.

11. A TIK gondoskodik – a forrónyomos parancsnok és a szolgálatparancsnok egyeztetésének eredményére figyelemmel –
a forrónyomos parancsnok által meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges (személyi, tárgyi) feltételek rendelkezésre állásáról.

12. A TIK haladéktalanul tájékoztatja a forrónyomos parancsnokot a forrónyomos feladat ellátása szempontjából releváns, rendelkezésre álló adatokról, információkról, így:
a) a rendőri szerv illetékességi területének bűnügyi, közbiztonsági, határbiztonsági helyzetéről;
b) a végrehajtott rendőri intézkedések, beszámoltatások tapasztalatairól;
c) a tervezett rendezvények, más események adatairól;
d) a határterület ellenőrzését, a határrendészeti feladatokat befolyásoló eseményekről, így különösen határ menti repülésről, munkavégzésről, vadászatról;
e) a folyamatban lévő és a végrehajtott rendőri feladatokról;
f) a forrónyomos feladat végrehajtásával kapcsolatban született vezetői döntésekről;
g) a forrónyomos csoport tagjainak a tartózkodási helyéről;
h) az illetékességi területén szolgálatot teljesítő más rendőri szervtől átcsoportosítható megerősítő erőkről, eszközökről;
i) a forrónyomos feladat végrehajtása szempontjából releváns rendelkezésre álló, a nemzetközi együttműködés során beszerzett információkról;
j) egyéb, a forrónyomos feladat végrehajtása szempontjából releváns hatósági vagy segítői feladatokat ellátó szervek – így különösen a Magyar Honvédség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet, mezőőrség –
jelenlétéről.

5. A forrónyomos parancsnok

13. A forrónyomos parancsnok
a) berendelését követően – amennyiben a TIK által kijelölésre került – haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a helyszíni irányító parancsnokkal;
b) tájékozódik a forrónyomos feladattal összefüggésben megtett intézkedésekről, a rendelkezésre álló információkról, adatokról;
c) a TIK együttműködésével intézkedik a rendelkezésre álló erőforrások helyszínre, megadott helyekre történő irányításáról, átcsoportosításáról, csoportosíttatásáról;
d)8 a TIK-en keresztül vagy a TIK bevonásával gondoskodik a forrónyomos feladat eredményes végrehajtásához szükséges további intézkedések megtételéről, így különösen bizottság, szakértő, szaktanácsadó, kutyavezető, tűzszerész járőr helyszínre irányításáról, megerősítő rendőri erő bevonásáról, útzár telepítéséről, ellenőrző-áteresztő pontok létrehozásáról, határellenőrzési feladatok végrehajtásáról, a Rendőrséggel együttműködő szervekkel való kapcsolatfelvételről, körözési akció kezdeményezéséről;
e) a rendelkezésre álló adatok, információk folyamatos elemzésével, értékelésével a forrónyomos csoport tevékenységét közvetlenül irányítja, vezeti, koordinálja és ellenőrzi;
f) a rendőri szervhez érkező, az általános rendőrségi feladatok ellátásához kapcsolódó halaszthatatlan döntéseket hoz, dönt a forrónyomos feladat jogszerű és szakszerű ellátásához szükséges intézkedésekről.

14. A forrónyomos parancsnok az alárendelt állománynak eligazítást tart, melynek során köteles
a) a konkrét eljárásra vonatkozóan ismertetni a kialakult bűnügyi, közbiztonsági, határbiztonsági helyzetet;
b) a konkrét eljárásra vonatkozóan ismertetni a rendelkezésre álló, a nemzetközi együttműködéssel összefüggő információkat;
c) meghatározni a forrónyomos csoport tagjai – illetve, amennyiben elrendelésre kerül, a konkrét eljáráshoz kapcsolódó körözési akció tagjai – feladatellátására vonatkozó elvárásokat;
d) ismertetni a forrónyomos feladatok ellátását elősegítő feltételeket, információkat;
e) meghatározni a munkamódszereket;
f) ellenőrizni a forrónyomos csoport tagjainak szolgálatba lépésével összefüggő előírásoknak történő megfelelést.

15. A forrónyomos parancsnok személyesen ellenőrzi, hogy a forrónyomos csoport tagjai a részükre meghatározott feladatokat megértették-e, a jog- és szakszerűség vizsgálatakor kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
a) az elkészített iratok alaki, tartalmi szempontból megfelelőek-e;
b) a foganatosított intézkedések a kriminalisztika és a krimináltaktika szabályainak megfeleltek-e;
c) a személyi szabadság korlátozásával járó vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával végrehajtott intézkedések megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak és szakmai követelményeknek.

16. A forrónyomos parancsnok a beszámoltatás során köteles:
a) meggyőződni a forrónyomos csoport tagjai részére meghatározott feladatok teljesítéséről, a tett intézkedések jog- és szakszerűségéről, szükségességéről, arányosságáról;
b) az elkészített írásos jelentéseket, jegyzőkönyveket áttekinteni, azok elsődleges szakmai revízióját szükség szerint a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) használatával végrehajtani;
c) a nyilvántartásokból végrehajtott lekérdezéseket záradékolni;
d) hiányosság, ellentmondás észlelése esetén utasítani a beszámoltatott személyt a hiányosságok pótlására és az ellentmondások tisztázására;
e) az intézkedések során rögzített kép-, valamint a kép- és hangfelvétel adott jelentéshez csatolását ellenőrizni;
f) személyesen, távbeszélőn vagy a Robotzsaru rendszerben a meghatározott célok megvalósulásáról, a feladatok végrehajtásáról, a tapasztalatokról, valamint a megtett intézkedéseikről jelentést készíttetni a forrónyomos csoport meghatározott feladatot ellátó tagjaival;
g) az értékelő-elemző tevékenység elvégzéséhez információt, adatot szolgáltatni.

17. A forrónyomos parancsnok dönt a forrónyomos csoport tevékenységének, továbbá a helyszín biztosításának, illetve a zárási feladatok végrehajtásának befejezetté nyilvánításáról, melyről, valamint a tett intézkedésekről tájékoztatja a TIK-et. A TIK a forrónyomos parancsnok tájékoztatása alapján jóváhagyja a tett intézkedéseket és a forrónyomos tevékenység lezárását, megteszi a szükséges jelentéseket.

18. A forrónyomos parancsnok jogosult
a) a forrónyomos csoport tagjai részére utasítást adni;
b) akadályoztatása és szükség esetén helyszíni irányító parancsnokot kijelölni;
c) a forrónyomos csoport létszámát szükség szerint, az egyedi eset körülményeihez igazodóan, a forrónyomos feladat ellátásáért felelős bűnügyi vezető – a belső feladatmegosztástól függően a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes vagy a bűnügyi osztályvezető – tájékoztatását és szóbeli engedélyét követően módosítani;
d) a forrónyomos csoport tagjainak szolgálati öltözetét, felszerelését, fegyverzetét, védőfelszerelését, a feladatellátáshoz szükséges eszközöket a vonatkozó jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és elöljárói utasításoknak megfelelően meghatározni;
e) a szolgálati gépjárművekbe szerelt technikai eszközök használatával kép-, valamint a kép- és hangfelvétel készítésére utasítást adni;
f) a forrónyomos csoport tagjai részére jelentések, feljelentések, jegyzőkönyvek, határozatok, egyéb iratok készítését meghatározni;
g) a forrónyomos csoport tagjai szolgálata során keletkezett, kiadmányozást igénylő okiratok ellenőrzésére, kiadmányozására a szervezeti és működési szabályzatban, illetve az ügyrendben foglaltak alapján;
h) a szomszédos rendőri és más szervekkel kapcsolatot tartani, tőlük tájékoztatást kérni;
i) a körzeti megbízottól a működési területére vonatkozóan felvilágosítást kérni;
j) a rendelkezésre álló, a nemzetközi együttműködés során beszerzett információkra vonatkozóan felvilágosítást kérni és azokat megismerni;
k) őrizetbe vétel, lefoglalás, motozás, házkutatás, megelőző távoltartás, információs rendszerben tárolt adatok megőrzésre kötelezés elrendelésére, megszüntetésére intézkedni;
l) körözési akciót kezdeményezni.

19. A forrónyomos parancsnoknak lehetővé kell tennie és meg kell követelnie, hogy a rendőr az intézkedéseivel, tapasztalataival összefüggő iratokat – eltérő rendelkezés hiányában – a részfeladatok végrehajtását követően haladéktalanul készítse el és adja le.

6. Együttműködés a forrónyomos tevékenység során
20.9 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon szervezett forrónyomos csoport az érintett rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese által meghatározott bűncselekmények kapcsán segíti a rendőrkapitányságokon szervezett forrónyomos csoportok tevékenységét.

21. A rendőrkapitányságon szervezett forrónyomos csoport a területi nyomozó hatóság hatáskörébe tartozó bűncselekmények miatt elrendelt forrónyomos felderítés során a területi nyomozó hatóság forrónyomos parancsnokával a kapcsolatot felveszi, és egyeztet a bevezetendő intézkedéseket és végrehajtandó feladatokat érintően a területi forrónyomos csoport tagjainak kiérkezéséig.
21/A.10 Indokolt esetben a területi nyomozó hatóság vezetője közvetlenül megkeresheti a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Bűnügyi Technikai Főosztály területi vagy irányítása alá tartozó helyi nyomozó hatóság által végzett eljárási cselekmény végrehajtásában történő közreműködése érdekében.

7.11 A bizottság

21/B. A bizottság az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőri szerv állományából az eljárási cselekmény helyszíni végrehajtására esetileg létrehozott csoport, amelynek feladata különösen a bizonyításhoz szükséges személyi és tárgyi eszközök – ideértve az iratokat, az okiratokat és az elektronikus adatokat is – beszerzése és elsődleges értékelése.

21/C. A bizottságban részt vevő személy feladatkörében felel a tevékenysége – így különösen a helyszíni adatgyűjtés, a tárgyi bizonyítási eszközök, nyomok felkutatása, maradéktalan összegyűjtése, rögzítése, csomagolása és hitelesítése – jog- és szakszerű végrehajtásáért és annak előírásoknak megfelelő helyszíni dokumentálásáért.

21/D. Az ügy jellegére, megítélésére és a helyszín sajátosságaira is figyelemmel az eljárási cselekményt kivételes esetben egy fő is végrehajthatja.

21/E. A bizottság szükség esetén további tagokkal – így különösen szakértővel, szaktanácsadóval, az eljárási cselekmény elvégzéséhez szükséges szaktudással, felszereléssel vagy szolgálati kutyával rendelkező személlyel – bővíthető.

21/F. A bizottságban a tárgyi bizonyítási eszközök, nyomok felkutatását, összegyűjtését, rögzítését, csomagolását, hitelesítését elsősorban az ilyen tevékenység végzésére felkészített személy végezheti.

III. FEJEZET
A FORRÓNYOMOS TEVÉKENYSÉG SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, ELLENŐRZÉSE

22. A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes felelős a forrónyomos tevékenység országos szakmai irányításáért, ennek keretében segédletek kiadásáért, fejlesztésének felügyeletéért, a gyakorlati (ellenőrzési) tapasztalatok figyelembevételével a szükségessé váló módosítások kezdeményezéséért.

23. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály vezetője a forrónyomos tevékenység felett szakmai irányítást gyakorol.

24. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály vezetője szakmai irányítói jogkörében eljárva:
a) dönt a forrónyomos szolgálat 4 napos váltásban történő tervezésének indokoltságáról a szerv felterjesztése alapján;
b) jogosult a forrónyomos parancsnok ellenőrzésére;
c) a területi rendőri szervek érintett (fő)osztályvezetőivel közösen évente egy alkalommal parancsnoki értekezleten értékeli a forrónyomos tevékenység helyzetét, a végrehajtás tapasztalatait;
d) évente egy alkalommal a forrónyomos tevékenység értékelése céljából országos konferenciát szervez, valamint
e) a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesnek javaslatot tesz az értékelt évet követő év feladataira, a döntést követően kidolgozza azokat.

25.12 A bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes felelős az illetékességi területén a forrónyomos tevékenység szakmai irányításáért, a regionálisan jelentkező feladatok összehangolásáért, a területi rendőri szervek bűnügyi szakmai irányító feladatokat ellátó szervezeti elemei tevékenységének irányításáért.

26.13 A területi rendőri szervek bűnügyi szakmai irányító feladatokat ellátó szervezeti elemeinek vezetői (a továbbiakban együtt: területi szakmai felügyeletet ellátó vezetők) folyamatosan figyelemmel kísérik, ellenőrzik és ellenőriztetik a forrónyomos tevékenység ellátását. Az ellenőrzés tervezésekor figyelembe kell venni a helyi rendőri szerveknél tervezett ellenőrzéseket is.

27. A területi szakmai felügyeletet ellátó vezetők:
a)14 szakmai irányítást gyakorolnak a területi és a helyi rendőri szervek forrónyomos szolgálattal érintett osztályvezetőinek, valamint az osztály jogállású rendőrőrsök parancsnokainak munkája felett;
b)15 a szakmai irányítói jogkörükben eljárva kötelesek a területi és a helyi rendőri szervek forrónyomos tevékenységének ellenőrzésére;
c) félévente egy alkalommal megtartott parancsnoki értekezleten értékelik a forrónyomos tevékenység helyzetét, tapasztalatait, valamint egyeztetik a következő időszak fő feladatait.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. Ez az utasítás 2017. július 1-jén lép hatályba.

29–33.16
1

A 2. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 137. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont a) alpontja a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 23. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. pont c) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 137. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 137. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. pont e) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 137. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. pont b) alpontja a 32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontjával megállapított szöveg.

7

A 7. pont d) alpontját a 32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás 5. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 13. pont d) alpontja a 32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás 3. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 20. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 137. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 21/A. pontot a 32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be, szövege a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 8. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. alcímet (21/B–21/F. pont) a 32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

12

A 25. pont a 32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás 3. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

13

A 26. pont a 32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás 3. pont c)–d) alpontja szerint módosított szöveg.

14

A 27. pont a) alpontja a 32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás 3. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

15

A 27. pont b) alpontja a 32/2020. (XI. 19.) ORFK utasítás 3. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

16

A 29–33. pontot a 33. pont hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére