• Tartalom

23/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

23/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.07.01.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.) 2. §-a a következő 16b. ponttal egészül ki:

„16b. egyszerűsített támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogatás;”

2–7. §2

8. § A NEAr. III. fejezete a következő 12/B. alcímmel egészül ki:

„12/B. Az egyszerűsített támogatásokra vonatkozó különös szabályok
14/B. § (1) Egyszerűsített támogatásra – beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig – jogosult az a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet, amely
a) a támogatási igény benyújtását megelőző két évben letétbe helyezett teljes és közzétett számviteli beszámolóval rendelkezik,
b) a pályázat megjelenését megelőző két lezárt üzleti évben a beszámolóval igazolható éves összes bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió forintot, és
c) az adott költségvetési év forrása tekintetében nem nyújtott be a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b)–g), i) és j) pontjaira vonatkozó támogatási igényt.
(2) A támogatást önrész nélkül, támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként kell biztosítani.
(3) Az egyszerűsített támogatás keretében a támogatási igényben jelzett, de legfeljebb kétszázezer forint összegű támogatás nyújtható, és azt a civil szervezet kizárólag az alapcél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.
(4) A támogatás biztosítására irányuló kérelmet az Alapkezelőhöz kell elektronikusan, az e célra rendszeresített elektronikus pályázatkezelési rendszeren keresztül benyújtani.
(5) A támogatási igény formai ellenőrzésére és annak eredményéről szóló tájékoztatásra a 4. § (2)–(3) bekezdésekben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(6) A formailag érvényes támogatási igényekre vonatkozóan az Alapkezelő – beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig – a Civil tv. 53. § (5) bekezdése szerinti jóváhagyás meglétét követően támogatói okiratot bocsát ki, vagy támogatási szerződést köt. A támogatói okirat kibocsátására, a támogatási szerződés megkötésére és a folyósításra az 5. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(7) A II. fejezet 6–8. címeiben szabályozott, az elszámolást, az ellenőrzést, az Alap támogatásaiból történő kizárást érintő eljárásokban az a kollégium a döntéshozó, amelyhez a pályázatot benyújtották.”

9–13. §3

2. A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

14. §4

3. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 8. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

1–4. melléklet a 23/2017. (X. 3.) EMMI rendelethez5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 2. napjával.

2

A 2–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére