• Tartalom

233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.03.02.

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3–6. §4

7. § (1)5

(2)6

8. §7

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. §8

10. §9

11. §10

12. § (1)11

(2)12

3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. §13

4. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1)14

(2) Az R4. 4. § (2) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként – a 16. pontban foglalt ügyek kivételével – a miniszter jár el:)

„11. Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a járművezetői kártyák elektronikus nyilvántartásának összekapcsolásához szükséges közös eljárásokról és előírásokról szóló, 2016. január 21-i (EU) 2016/68 bizottsági végrehajtási rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok tekintetében
a) a menetíró készülék beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek szaktanfolyami képzésének és továbbképzésének engedélyezésével, valamint vizsgáztatásával,
b) a menetíró készülékkel foglalkozó fórum munkájában hazánkat képviselő személy kijelölésével,
c) a menetíró vezérképviseletek elismerésével,
d) a tachográf beépítését, javítását, vizsgálatát és illesztését végző szervezetekre és járműgyártókra vonatkozó nyilvántartással és adatkezeléssel,
e) a menetíró készülék (tachográf), a tachográfkártyák és az adatrögzítő lap jóváhagyásával,
f) a tachográfkártya kibocsátásával, gyártásával, visszavonásával, nyilvántartásával, adatkezelésével és nemzetközi adatcseréjével,
g) a tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek engedélyezésével, nyilvántartásával és adatkezelésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása;”

(során.)

(3)–(4)15

(5)16

15–16. §17

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3–6. §, a 7. § (1) bekezdése, a 13. § és az 1. melléklet 2017. szeptember 19-én lép hatályba.

(3) A 2. §, a 7. § (2) bekezdése, a 10. §, a 12. § (2) bekezdése és a 4. melléklet a kihirdetést követő 90. napon lép hatályba.

(4)18 A 14. § (2) bekezdés 2018. március 2-án lép hatályba.

18. § Ez a rendelet a járművezetői kártyák elektronikus nyilvántartásának összekapcsolásához szükséges közös eljárásokról és előírásokról szóló, 2016. január 21-i (EU) 2016/68 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez19

2–3. melléklet a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez20

4. melléklet a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelethez21

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § (5) bekezdése a 292/2017. (X. 5.) Korm. rendelet 3. §-a alapján nem lép hatályba.

17

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § (4) bekezdése a 292/2017. (X. 5.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére