• Tartalom

25/2017. (V. 25.) FM rendelet

25/2017. (V. 25.) FM rendelet

a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról1

2017.05.30.

Az 1. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a következőket rendelem el:

1. A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosításáról

1. § (1) A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet [a továbbiakban: 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya]

e) a 2015/949/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,”

[meghatározott nem állati eredetű, harmadik országból behozott élelmiszerek és takarmányok (a továbbiakban együtt: termékek) behozatalára és hatósági ellenőrzésére terjed ki.]

(2) A 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 1. §-a a következő i) és j) ponttal egészül ki:

[E rendelet hatálya]

i) a 2016/166/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,
j) a 2016/2106/EU bizottsági végrehajtási rendeletben”

[meghatározott nem állati eredetű, harmadik országból behozott élelmiszerek és takarmányok (a továbbiakban együtt: termékek) behozatalára és hatósági ellenőrzésére terjed ki.]

2. § (1) A 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]

e) az egyes harmadik országok által bizonyos élelmiszereken végzett, a mikotoxinok jelenlétének kimutatására szolgáló kivitel előtti ellenőrzések jóváhagyásáról szóló, 2015. június 19-i 2015/949//EU bizottsági végrehajtási rendelet,”

(2) A 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 6. §-a a következő i) és j) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]

i) az Indiából származó bételborslevelet („Piper Betle”) tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek behozatalára vonatkozó egyedi feltételek meghatározásáról, valamint a 669/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. február 8-i 2016/166/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
j) az Etiópiából származó fűszerek, az Argentínából származó földimogyoró és az Azerbajdzsánból származó mogyoró behozatalára irányadó egyedi feltételeket elrendelő, valamint a Törökországból származó szárított füge és mogyoró, és az Indiából származó földimogyoró behozatala vonatkozásában az egyedi feltételeket módosító 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2016. december 1-i 2016/2106/EU bizottsági végrehajtási rendelet.”

3. § A 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 2. § a) és b) pontjában a „beléptetési” szövegrész helyébe a „belépési” szöveg lép.

2. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

4. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet] 1. § (2) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„4. eljáró hatóság: a NÉBIH, a megyei kormányhivatal, valamint járási hivatala.”

5. § A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a megyei kormányhivatalok” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalok, valamint járási hivatalainak” szöveg lép.

3. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére