• Tartalom

271/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

271/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.29.

A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen jogosulatlanul horgászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:)

c) a horgász fogási napló hiánya esetén: 10 000 forint.”

2. § A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A jogosulatlanul halászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke)

c) a halász fogási napló hiánya esetén: 10 000 forint.”

3. § (1) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) által nem megengedett módon vagy eszközzel vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság mértéke]

l) az állami halászjegyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a területi jegyen feltüntetett eszköztől, illetve eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés esetén, valamint kihelyezett varsák esetén az eszközök között mért, minimálisan előírt távolság be nem tartása esetén: 50 000–200 000 forint,”

(2) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) által nem megengedett módon vagy eszközzel vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság mértéke]

r) a halfogásra alkalmas horgászkészség vagy aktív halászeszköz halfogási célú használata során annak folyamatos felügyelet nélkül hagyása esetén: 10 000–30 000 forint,”

(3) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. §-a a következő t)–x) ponttal egészül ki:

[A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) által nem megengedett módon vagy eszközzel vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság mértéke]

t) a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben foglaltnál nagyobb testhosszúságú, jogszerűen kifogott halnak a vízpartról nem leölve történő elszállítása esetén: 10 000–300 000 forint,
u) a kifogott halat korábban kifogottal történő kicserélése esetén: 10 000–30 000 forint,
v) a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben foglalt meghatározás szerint kívülről akasztott hal megtartása esetén: 10 000–200 000 forint,
x) a Hhvtv. 38. § (2) bekezdése alapján kiadott halászati engedély Hhvtv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezésének megsértése esetén: 100 000–500 000 forint.”

4. § A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig
a) halászati tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 100 000–500 000 forint,
b) horgászati tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 30 000–100 000 forint,
c) az a) és b) pontban foglaltaktól eltérő, egyéb tevékenységet – ideértve gépi meghajtású vízi jármű használatát –, vadászatot, fürdőzést végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 10 000–100 000 forint.”

5. § A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Az igazolatlan eredetű, nem nyomon követhető halat, halterméket vagy más hasznos víziállatot forgalmazó természetes vagy jogi személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke az igazolatlan eredetű hal vagy más hasznos víziállat fajától és mennyiségétől, illetve a haltermék mennyiségétől függően: 100 000–500 000 forint.”

6. § A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A halgazdálkodásra jogosulttal szemben kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha a halgazdálkodásra jogosult)

i) a Hhvtv. 10. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt kötelezés végrehajtását elmulasztja, illetve a Hhvtv. 10. § (3) bekezdése szerint előírt kötelezettségének teljesítését a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kezdi meg: 50 000–500 000 forint,”

7. § (1) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy váltásától, illetve a halászati engedély kérelmezésétől való eltiltás (a továbbiakban együtt: eltiltás) időtartama:]

c) a 4. § s), t) és v) pontjában, a 6. § c) pontjában meghatározott esetekben: 3–18 hónap,”

(2) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy váltásától, illetve a halászati engedély kérelmezésétől való eltiltás (a továbbiakban együtt: eltiltás) időtartama:]

i) a 2. §-ban, a 4. § d)–g), i), m), p) és x) pontjában, a 6. § a) pontjában, a 10. §-ban meghatározott esetekben: 1–3 év,”

a) 1. § (2) bekezdésében az „az állami horgászjegy” szövegrész helyébe az „az állami horgászjegy és fogási napló vagy turista állami horgászjegy és fogási napló” szöveg,

b) 4. §-ának nyitó szövegrészében a „nem megengedett módon vagy eszközzel vagy” szövegrész helyébe a „tiltott vagy nem megengedett eszközzel vagy módon, vagy” szöveg,

c) 15. § (1) bekezdés e) pontjában a „6. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „6. § b) pontjában” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 2. § b) pontjában az „az állami halászjegy megléte, de” szövegrész.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére