• Tartalom
Oldalmenü

28/2017. (X. 3.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról1

2017.10.04.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:]

„1. 12d. sora, 12e. sora, 20a. sor 1. pontja, 22. sor a)–c) és e)–i) pontja, 28. sora, 28a. sor 3. pontja, 28b. sora, 28c. sora, 28d. sora, 33a. sora, 35. sora, 38–40. és 42. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
2. 20a. sor 1. pontja, 22. sor a) pontja, 28. sora, 28a. sor 3. pont a)–d) alpontja, 28d. sora és 33a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
3. 20a. sor 1. pontja, 28a. sor 3. pont a)–d) alpontja és 28d. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,”

(nyújtható.)

(2) A Rendelet 3. § 5–10. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:]

„5. 28d. sora és 33a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
6. 22. sor a,) c), valamint e)–i) pontja, 28a. sora, 28b. sor d)–g) pontja, 28d. sora és 33a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
7. 22. sor a) pontja, 28a. sor 3. pont f) alpontja, 28d. sora és 28e. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
8. 22. sor a) pontja, 28a. sor 3. pont f) alpontja és 28d. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
9. 22. sor a) pontja, 28a. sor 3. pont e), f), valamint h) alpontja és 28d. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
10. 28a. sor 3. pont d), valamint h) alpontja és 28d. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás,”

(nyújtható.)

(3) A Rendelet 3. § 21–22. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:]

„21. 20a. sor 1. pontja, 22. sor c) pontja, 28b. sor b) pontja és 33a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti hely infrastruktúrára irányuló támogatás,
22. 22. sor c) pontja, 28e. sora alapján az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés,”

(nyújtható.)

(4) A Rendelet 3. §-a a következő 28. ponttal egészül ki:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:]

„28. 28d. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás.”

(nyújtható.)

2. § (1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 4a. ponttal egészül ki:

(A II. fejezet alkalmazásában:)

„4a. áttelepítés: az azonos vagy hasonló tevékenységnek vagy egy részének a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által az EGT megállapodásban részes egyik szerződő fél területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodásban részes másik szerződő fél területén található azon létesítménybe történő áthelyezése, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény), azzal, hogy az áttelepítés akkor valósul meg, ha az eredeti és a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, valamint a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés 43a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A II. fejezet alkalmazásában:)

„43a. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló;”

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 43b. ponttal egészül ki:

(A II. fejezet alkalmazásában:)

„43b. mezőgazdasági ágazat: a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások összessége;”

(4) A Rendelet 4. § (2) bekezdés 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A II. fejezet alkalmazásában:)

„47. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek közötti pozitív előjelű különbség és a bevételek és működési költségek megfelelő leszámítolási kamatláb használatával történő diszkontálása lehetővé teszi az ésszerű nyereség elérését;”

3. § A Rendelet 8/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 8/C. § (4) bekezdése szerinti támogatás teljes összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”

4. § A Rendelet 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„6. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
10. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el, azzal, hogy az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, így különösen folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.”

5. § A Rendelet 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kedvezményezett a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejeződött.”

6. § A Rendelet a következő 18. alcímmel egészül ki:

„18. A képzési támogatás
35. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.
(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
(4) A támogatás keretében elszámolható
a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amelyen az oktatók részt vesznek,
b) az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége, így különösen útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig,
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek, így különösen adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen,
e) az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó szállásköltsége.
(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.”

7. § A Rendelet 38. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján támogatás kizárólag a támogatható tevékenység tekintetében megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható.”

8. § A Rendelet 38/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 38/B. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatás esetén:
a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét, azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.”

9. § (1) A Rendelet 43. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)

b) 12d. sora, 12e. sora, 20a. sor 1. pontja, 22. sor a)–c) és e)–i) pontja, 28. sora, 28a. sora, 28b. sora, 28c. sora, 28d. sora, 33a. sora, 35. sora, 38-40. sora és 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

(2) A Rendelet 43. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)

d) 14. sora, 20a. sor 1. pontja, 22. sor a)–c) és e)–i) pontja, 28. sora, 28a. sora, 28b. sora, 28d. sora, 28e. sora, valamint 33a. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 17., 18., 19., 21–22., 25–26., 28., 29., 31., 32., 36–39., 41., 45., 48., 49., 53. és 55–56. cikke,”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

(3) A Rendelet 43. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)

f) 22. sor c) pontja és 28e. sora a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.)”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

10. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. § A Rendelet

a) 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „4/A. és 4/B. alcím,” szövegrész helyébe a „4/A., 4/B. és 5. alcím,” szöveg,

b) 6. § s) pontjában a „100 millió” szövegrész helyébe a „150 millió” szöveg, valamint az „50 millió” szövegrész helyébe a „75 millió” szöveg,

c) 6. § t) pontjában a „15 millió” szövegrész helyébe a „30 millió” szöveg, valamint az „50 millió” szövegrész helyébe a „100 millió” szöveg,

d) 8/G. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „kezességvállalást vagy hitelt” szövegrész helyébe a „kezességvállalást, hitelt vagy adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetést” szöveg,

e) 8/G. § (3) bekezdés b) pontjában a „hitel” szövegrész helyébe a „hitel és adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetés” szöveg,

f) 9. § (1) bekezdésében a „nem összefonódás útján jött létre” szövegrész helyébe a „nem összefonódás útján jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át” szöveg,

g) 27. § (2) bekezdésében az „A termelési folyamat alapvető megváltozását” szövegrész helyébe a „Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását” szöveg,

h) 38/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „koncertterem” szövegrész helyébe a „koncertterem, filmszínház” szöveg,

i) 38/E. §-ban az „Az egymillió” szövegrész helyébe az „A kétmillió” szöveg,

j) 38/H. § (6) bekezdésében az „Az egymillió” szövegrész helyébe az „A kétmillió” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Rendelet 4. § 11. és 12. pontja.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § Ez a rendelet

a) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.),

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 28/2017. (X. 3.) NGM rendelethez

 

(Áht. Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12c. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12c.

352240

 

 

Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat célja:

a) a szakképzési rendszer átalakításával összefüggő kiadások,

b) Szakképzési Centrumokhoz kapcsolódó felújítás, fejlesztés, beruházás támogtása.

gazdasági társaság, költségvetési szerv, önkormányzat, központi kezelésű előirányzat, civil szervezet

egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján;

előirányzat-

átcsoportosítás útján;

Korm. határozatban meghatározott egyes feladatokhoz kapcsolódóan a megvalósítás előkészítésére támogatói okirat keretében

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó

felhatalmazó nyilatkozata.

 

igénybe vehető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

346706

 

 

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

Az előirányzat fedezetet biztosíthat

a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra

aa) a területi önkormányzatok,

ab) a térségi fejlesztési tanácsok részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai projektjeik végrehajtásához;

b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra

ba) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és fejlesztéséhez.

bb) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működéséhez és szakmai feladatai ellátásához,

c) a Kincstár területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének finanszírozásához, valamint

d) egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok ellátásához és kapcsolódó projektekhez.

Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, Balaton Fejlesztési Tanács, Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, költségvetési szerv, természetes személy, civil szervezet

Egyedi döntés vagy pályázat alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) zálogjog,

c) garancia,

d) kezesség,

e) óvadék.

-

igénybe vehető

-

Visszterhes polgári jogi szerződés alapján.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

349562

 

 

Nagyvállalati beruházási támogatások

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható összköltségű

a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásainak,

b) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,

c) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházásainak

a támogatása.

Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

1. Magyarországon legalább 150 főt foglalkoztató (a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe kell venni) nagyvállalkozások, amelyek fejlesztendő tevékenysége a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak (TEÁOR 10-33) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik, amennyiben:

a) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,

b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak nem számít bele,

c) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,

d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,

e) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,

f) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló és az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,

g) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja,

h) munkahelyteremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő - illetve amennyiben az f) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is - vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményt, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,

i) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja,

j) támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:

a) olyan beruházás megvalósításához kapcsolódik, amelyekhez a támogatást igénylő jogosult a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatás igénylésére,

b) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,

c) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

d) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül jogerősen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,

e) az i) pont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,

f) kutatási infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódik,

g) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,

h) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

i) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, kivéve az alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén:

10.11. Húsfeldolgozás, - tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 15.11. Bőr, szörme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari termék gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz, cementtermék gyártása, 29.10. Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása,

j) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

egyedi döntés vagy pályázat alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) bankgarancia,

c) óvadék,

d) biztosítók által vállalt garancia vagy készfizető kezesség.

-

igénybe vehető

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 28a. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28a.

359662

 

 

 

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai

Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez. 1. A támogatandó tevékenység az alábbi TEÁOR '08 körébe tartozik:

a) élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.

b) egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., M72.11., Q86., Q87.

c) járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9.

d) védelmi ipar: C25.4., C30.4., C32.99.

e) zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.

f) IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52., J58.2., J61.1.-J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., J63.11., J63.12., S95.11., S95.12.

g) speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19.

h) az a)-g) pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben meghatározott célokkal való összhangját.

2. Az előirányzat által maximum 400 millió forint, minimum 50 millió forint összegű támogatás nyújtható, melyek a projekt összköltségének (ÁFA levonásra jogosultak esetén nettó összköltségének) legfeljebb 50%-a lehet. Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás.

3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4. pontban foglaltak szerint:

a) kapacitásbővítés,

b) új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon,

c) termékkínálat bővítése,

d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,

e) termékek piacra vitele,

f) kutatási és fejlesztési tevékenység,

g) az f) és h) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem,

h) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 95-97. §-a szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának a megvalósítása,

i) az a)-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,

j) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

1. Az F:28a. mező 3. pont a)-g) és i)-j) alpontjában foglalt tevékenységek tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, amennyiben

a) fejlesztendő tevékenysége F:28a. mező 1. pontjában meghatározott ágazat valamelyikébe esik,

b) létszáma - a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve - nem haladja meg a 249 főt,

c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,

d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,

e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,

f) a beruházás a támogatást igénylőnél - kivéve induló vállalkozásoknak - az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,

g) támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti,

h) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa,

i) támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír.

2. A F:28a. mező 3. pont h) alpontja szerinti tevékenység esetén olyan gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet is támogatható, amennyiben megfelel az 1. pont a), c)-f) és h)-i) alpontjában foglaltaknak.

3. Nem nyújtható támogatás az 1. és 2. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:

a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,

b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

c) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül jogerősen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,

d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az igényjogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,

e) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,

f) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

g) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

Egyedi döntés, pályázat vagy a Kbt. 95-97. §-a szerinti innovációs partnerség kialakítására vonatkozó egyedi kérelem alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,

c) pénzügyi inétzmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség,

d) óvadék.

-

igénybe vehető

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 28b. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

"

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28b.

359728

 

 

Jedlik Terv

Az előirányzat fedezetet biztosít

a) az elektromos meghajtású gépjármű megvásárlásának támogatására,

b) töltőinfrastruktúra kiépítésére,

c) az E-Mobi Nonprofit Kft. elektromobilitási tevékenységével összefüggő működési költségeire,

d) az elektromos töltőinfrastuktúrához kapcsolódó működési költségekre,

e) az elektromos töltőinfrastuktúrához kapcsolódó fizetési, elszámolási és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére,

f) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó tamulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a finanszírozására,

g) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó marketing és promociós tevékenység kiadásaira.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtói iroda, egyéni közjegyző, közjegyzői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda

egyedi döntés alapján támogatási szerződés útján,

pályázat alapján a megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítményarányosan

-

Bizotsíték lehet:

a) A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

b) zálogjog,

c) garancia,

d) kezesség,

e) óvadék,

f) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiaádsáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Kom. rendelet 84. § (6) bekezdé a) pontja szerinti törzskönyvi bejegyezés.

-

igénybe vehető

-

visszterhes polgári jogi szerződés alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

6. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 28d. sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28d.

368417

 

 

 

Beszállítói-
fejlesztési Program

1. Az előirányzat célja a Beszállítói Fejlesztési Program keretében meghatározott ágazatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása. Támogatás az integrátor nagyvállalatnak (a továbbiakban ezen előirányazat esetén: nagyvállalat) és a vele a program keretében együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtható. Támogatás akkor nyújtható, amennyiben egy nagyvállalat legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozással köt együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro-, kis- és középvállalkozás igényel támogatást. Egy nagyvállalat és a hozzá kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások által együttesen megvalósítandó fejlesztéseket ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősül, amely az egyes mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok által megvalósítandó részprojektekből áll össze.

A támogatandó tevékenység az alábbi területek valamelyikéhez kapcsolódik:

– járműipar,

– elektronikai, digitális technológia,

– kötöttpályás járműgyártás,

– buszgyártás,

– orvostechnológia,

– védelmi ipar.

2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 20 millió forint, legfeljebb 200 millió forint összegű támogatás nyújtható, amely az adott részprojekt összköltségének legfeljebb 100%-a lehet. A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre.

3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4-5. pontban foglaltak szerint:

a) kapacitásbővítés,

b) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,

c) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,

d) termékkínálat bővítése,

e) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,

f) menedzsment folyamatok optimalizálása,

g) humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában,

h) minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés,

i) kutatási és fejlesztési tevékenység,

j) iparjogvédelem,

k) az a)- e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,

l) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló részprojektek a beszállítói képességek javítását kell, hogy szolgálják az alábbiak közül legalább egy területen:

– minősített beszállítói státusz elérése,

– innovációs és gyártástechnológiai kapacitáshiány oldása (a beszállítók felkészítése arra, hogy a tesztelési, gyártástechnológiai és minőségbiztosítási rendszereik technológiai fejlesztése optimális módon történjen),

– a beszállító munkaerő-állományának felkészítése egyrészt a beszállítói státuszból adódó feladatokra, valamint általában az érintett iparágban felmerülő új kihívásokra.

5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:

a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,

b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,

c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,

d) jelentős teljesítmény-növekedés,

e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,

f) hatékonyabbá válik a termelésben az anyagáramlási folyamata,

g) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése,

h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele,

i) szervezeti illetve menedzsment folyamatok optimalizálása,

j) hatékonyság növelése a vállalkozás valamely termelési vagy működési folyamatában,

k) a vállalkozás az Ipar 4.0 fejlettségi szintjét javítja.

Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

I. Mikro-, kis- és középvállalkozások

1. Magyaroszágon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaságok, amennyiben

a) fejlesztendő tevékenységük F:28d mező 1. pontjában meghatározott területek valamelyikébe tartozik,

b) a mikro-, kis-és középvállalkozás együttműködési megállapodással kapcsolódik nagyvállalathoz, amely integrátorként a program keretében együttműködik a mikro-, kis-és középvállalkozásokkal;

c) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:

a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,

b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül

ca) ismételten,

cb) a korábbival azonos és

cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt

sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,

d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,

e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn,

g) benyújtója és a nagyvállalat között a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott kapcsolódó- vagy partnervállalkozási kapcsolat áll fenn.

II.Nagyvállalat

1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalkozások, amennyiben:

a) fejlesztendő tevékenységük F:28d 1. pontjában meghatározott területek valamelyikébe tartozik,

b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak nem számít bele,

c) a támogatást igénylő rendelkezik működő beszállító fejlesztési programmal és értékelő rendszerrel,

d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.

2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:

a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,

b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül

ca) ismételten,

cb) a korábbival azonos és

cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt

sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,

d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,

e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

egyedi döntés vagy pályázat alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,

c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség,

d) óvadék.

-

igénybe vehető

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 28e. sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28e.

367906

 

 

 

Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése

1.Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott járműiparon belül a kötöttpályás járműgyártás fejlesztésének megvalósítása. Az előirányzat terhére a Millenniumi földalatti

a)prototípusának tervezése,

b)prototípusainak gyártásának elindítása

kerül finanszírozásra.

2. A finanszírozandó tevékenységek az alábbi TEÁOR '08 körébe tartoznak: C32.20, M72.19.

3. Az előirányzat az alábbi 1. pontban foglalt tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít forrást a 4. pontban foglaltak szerint:

a) kapacitásbővítés,

b) kutatási és fejlesztési tevékenység,

c) a b) alponthoz kapcsolódó iparjogvédelem,

d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 95-97. § szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának a megvalósítása.

4. Az előirányzat azon 1. pontban foglalt tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokra biztosít forrást, melyek eredménye az alábbiak legalább egyike:

a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,

b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,

c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,

d) jelentős teljesítmény-növekedés,

e) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése.

Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

a) A F:28e mező 1. pont a) pontjában olyan költségvetési szerv, gazdasági társaság, amely rendelkezik olyan tapasztalattal, ami alkalmassá teszi a millenium földalatti jármű prototípus terveinek elkészítésére.

b) A F:28e mező 1. pont b) pontjában az a) pontban kiválasztott költségvetési szerv vagy gazdasági társaság által javasolt magyarországi székhellyel/telephellyel/fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, amely képes legyártani az F:28e mezőnek megfelelő jármű prototípusokat.

Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) bankgarancia,

c) óvadék,

d) biztosítók által vállalt garancia vagy készfizető kezesség

-

-

-

Viszterhes polgári jogi jogviszony alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

8. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 33a. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33a.

367162

 

 

A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése

Az előirányzat fedezetet nyújt

a) visszatérítendő támogatásként az Irínyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban, a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozatban, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglaltakra,

b) a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközei terhére hozott Kormány döntések végrehajtására,

c) a hazai kis- és középvállalkozási szektor - elsősorban középvállalkozások - pénzügyi ismereteinek, önálló külső finanszírozási képességének növelésére, tőzsdei és nemzetközi piacokon történő jelenlétének erősítésére, valamint nemzetközi hálózatosodásuk elősegítésére az ún. ELITE program hazai implementálásával és felhasználásával,

d) a kis- és középvállalkozások tőzsdei bevezetésének a vissza nem térítendő támogatására,

e) a) -d) pontba nem tartozó egyéb városfejlesztést, kis- és középvállalkozás fejlesztést szolgáló célok finanszírozására,

f) az a)-e) pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó működési és működtetési költségekre.

helyi önkormányzat, alapkezelő, gazdasági társaság

Eegyedi döntés vagy pályázat alapján a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részeletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítményarányosan

a támogatási szerződésben meghatározott határidőig

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) zálogjog,

c) garancia,

d) kezesség,

e) óvadék.

-

igénybe vehető

-

visszterhes polgári jogi szerződés alapján

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

9. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

342873

 

 

 

Duna Transznacionális Program

Az előirányzat fedezetet biztosít

a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében

megvalósuló Duna Transznacionális Programban

történő eredményes magyarországi részvételhez, nemzeti hozzájáruláshoz,

b) a Duna Transznacionális Program keretében

meghirdetett pályázatokon nyertes projektek

ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a

projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a projektrész

teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai

társfinanszírozásához,

bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós

hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez,

c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések

teljesítéséhez,

d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság, európai területi társulás. A hazai társfinanszírozás esetén a Duna Transznacionális Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében a Duna Transznacionális Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

Pályázati úton, egyedi döntés alapján, előirányzat-

átcsoportosítás alapján. Hazai társfinanszírozás esetén külön pályáztatás nélkül, megelőlegezés esetén a Duna Transznacionális Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje a programszintű támogatási döntést követően benyújtott támogatási kérelem alapján -

az uniós támogatási szerződés hatálybalépését követően -

megkötött támogatási szerződés alapján

előleg biztosítható

Megelőlegezés esetén az utolsó uniós hozzájárulás-részlet kifizetésének a hazai kedvezményezett számláján történt jóváírását követő 30 napon belül. Irányító hatóság, az audit és igazoló hatósági feladatokat ellátó költségvetési szerv részére biztosított visszatérítendő támogatás esetén az uniós forrás az irányító hatóság, az audit és igazoló hatósági feladatokat ellátó költségvetési szerv számláján történő jóváírást követő 30 napon belül. Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

 

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) jelzálogjog,

c) hitelintézet által nyújtott garancia.

-

-

igénybe vehető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

10. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 39. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

342884

 

 

 

Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program

Az előirányzat fedezetet biztosít

a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében

megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE Transznacionális Együttműködési Programban történő eredményes magyarországi részvételhez, nemzeti hozzájáruláshoz,

b) az Interreg CENTRAL EUROPE Transznacionális Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek

ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a projektrész teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai társfinanszírozásához,

bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez,

c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések teljesítéséhez,

d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság, európai területi társulás. A hazai társfinanszírozás esetén az Interreg CENTRAL EUROPE Transznacionális Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében az Interreg CENTRAL EUROPE Transznacionális Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

Pályázati úton, egyedi döntés alapján, előirányzat-

átcsoportosítás alapján. Hazai társfinanszírozás esetén külön pályáztatás nélkül, megelőlegezés esetén az Interreg CENTRAL EUROPE Transznacionális Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje a programszintű támogatási döntést követően benyújtott támogatási kérelem alapján - az uniós támogatási szerződés hatálybalépését követően - megkötött támogatási szerződés alapján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

Megelőlegezés esetén az utolsó uniós hozzájárulás-részlet kifizetésének a hazai kedvezményezett számláján történt jóváírását követő 30 napon belül.

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) jelzálogjog,

c) hitelintézet által nyújtott garancia.

-

-

igénybe vehető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

11. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

342895

 

 

 

INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

Az előirányzat fedezetet biztosít

a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében

megvalósuló INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési

Programban történő eredményes magyarországi részvételhez, nemzeti hozzájáruláshoz,

b) az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek

ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a projektrész teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai társfinanszírozásához,

bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez,

c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések teljesítéséhez,

d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság, európai területi társulás. A hazai társfinanszírozás esetén az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési szerv vagy nem megyei önkormányzat akkor részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

Pályázati úton, egyedi döntés alapján, előirányzat-

átcsoportosítás alapján. Hazai társfinanszírozás esetén külön pályáztatás nélkül, megelőlegezés esetén az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program keretében meghirdetett projekttel összefüggésben hozott, pozitív támogatási döntést követően benyújtott támogatási kérelem alapján megkötött, az uniós támogatási szerződés hatálybalépését követően megkötött támogatási szerződés alapján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

Megelőlegezés esetén az utolsó uniós hozzájárulás-részlet kifizetésének a hazai kedvezményezett számláján történt jóváírását követő 30 napon belül.

Biztosíték lehet:

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,

b) jelzálogjog,

c) hitelintézet által nyújtott garancia.

-

-

igénybe vehető

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás