• Tartalom

285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés k)–r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés k)–p) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló
2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

1–5. §2

2. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

6. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (II. 10.) Korm. rend.] 2. § (1) bekezdés 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„24. regisztrált vállalkozás: a képesített vállalkozások körébe nem tartozó gazdálkodó szervezet, különösen az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10/B. § (1a) bekezdés szerinti vállalkozás, a gyártó, az ártalmatlanító, a regeneráló, a berendezéstulajdonos, a berendezéssel tevékenységet végző nagykereskedő és viszonteladó, amely klímagázt tartalmazó berendezéssel vagy ilyen anyaggal kapcsolatos tevékenységben érintett, és nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;”

7. § A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – klímavédelemért felelős hatóságként országos illetékességgel az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium – hatósági ügyek tekintetében nem utasítható – szervezeti egységét, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki.”

8. § (1) A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 5. § (2) bekezdés d) pontjának a helyébe a következő rendelkezés lép, és a (2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

(Az adatbázisba regisztrációra köteles)

d) minden olyan üzemeltető, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazást, valamint üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezést üzemeltet, tárol;
e) minden olyan vállalkozás, amely más személy vagy szervezet megbízásából szervezi szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt tartalmazó alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi.”
„(2a) A (2) bekezdés d) pontja szerinti üzemeltető az adatbázis saját üzemeltetésben lévő berendezések nyilvántartására szolgáló felületén köteles regisztrálni szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazását hűtőkörönként, valamint üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezését. Mentesül az e bekezdés szerinti regisztrációs kötelezettsége alól az az üzemeltető, akinek az üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezése megfelel a következő feltételek valamelyikének:
a) igazolt szivárgási mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb mint 0,1%, és ennek megfelelően címkéztek fel vagy
b) 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz.
(2b) A (2a) bekezdés szerinti regisztráció során az üzemeltető köteles megadni az alkalmazás típusát, megnevezését, tárolási helyét, tulajdonosának adatait, mobil hűtőkör esetén annak rendszámát és alvázszámát, valamint köteles gondoskodni az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés szerinti adatoknak az adatbázisban való rögzítéséről.
(2c) A (2a) bekezdés szerint regisztrációköteles alkalmazás átruházása esetén a korábbi üzemeltető 8 napon belül köteles átadni, ennek megtörténtét követően az új üzemeltető 8 napon belül köteles átvenni az adatbázisban az alkalmazást.”

9. § (1) A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kötelezett
a) a (2) és (3) bekezdés alapján az F-ÜHG-t tartalmazó, valamint azzal működtetett terméket és berendezést az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke, valamint a 2015/2068/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti forgalomba-hozatali címkével;
b) a (4) és (5) bekezdés alapján az 5. § (2a) bekezdése szerint regisztrációköteles alkalmazást az adatbázisból generált (7) bekezdés szerinti telepítési hatósági címkével;
c) a (6) bekezdés alapján az F-ÜHG közeget tartalmazó tartályt, a tartály változó tartalmának megjelölésére szolgáló – adatbázisból generált – címkével
látja el.”

(2) A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forgalomba-hozatali címke esetén az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (1) és (2) bekezdésben meghatározott, F-ÜHG-t tartalmazó, illetve ilyen gázokkal működő termékeket és berendezéseket a 12. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti adattartalmú forgalomba-hozatali címkével a termékregisztrációt követően a gyártó vagy importőr a forgalomba helyezés előtt köteles ellátni.
(4) A telepítési hatósági címkével történő ellátás feltétele, hogy az 5. § (2a) bekezdés szerint regisztrációköteles alkalmazást az üzemeltető regisztrálja, és a hűtőkör, a kapcsolóberendezés műszaki adatait a képesített vállalkozás rögzítse az adatbázisban.”

(3) A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 7. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az F-ÜHG visszanyerése, valamint regenerálása során F-ÜHG közeg tartály használatakor az (1) bekezdés c) pontja szerinti címkét köteles használni a képesített vállalkozás.
(7) A telepítési hatósági címkén fel kell tüntetni
a) a klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett termék és berendezés megnevezését, típusát, MR szektorba tartozó alkalmazás esetén az alvázszámot;
b) a klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett termék és berendezés tulajdonosát, üzemeltetőjét,
c) a klímagáz megnevezését,
d) a termékben vagy berendezésben lévő klímagáz tömegben és CO2-egyenértékben kifejezett mennyiségét, továbbá a klímagáz globális felmelegedési potenciálját, ózonbontó képességét,
e) azt a tényt, hogy szivárgásészlelő rendszer felszerelésre került-e,
f) azt, hogy a klímagázt tartalmazó berendezés hermetikusan zárt-e,
g) elektromos kapcsolóberendezés esetén arra vonatkozó adatot, hogy az igazolt szivárgás mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb-e, mint 0,1%, továbbá, hogy az elektromos kapcsolóberendezés a nyomást vagy sűrűséget ellenőrző eszközzel van-e felszerelve.”

10. § A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képesített és a regisztrált vállalkozások kötelesek az export- és importtevékenységük végzése keretében érintett F-ÜHG-ről jelentést tenni a Hatóság felé az export- és importtevékenységet követő 8 napon belül, az adatbázis klímagáz mozgás vezetésére szolgáló felületén való adatszolgáltatás útján, rögzítve az F-ÜHG típusát, tömegét, fajtáját és beszerzési forrását.”

11. § A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti berendezés üzemeltetője az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a szivárgásészlelő rendszer telepítéséről, üzemeltetéséről, annak felügyeletéről és ellenőrzéséről. A telepítésről és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a Hatóság adatbázisába fel kell tölteni a telepítést és az ellenőrzést követő 8 napon belül. A jegyzőkönyvnek az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően tartalmaznia kell a HR szektorba tartozó szivárgásészlelő rendszer esetében a telepítés helyét, rendszerét, az ellenőrzés tényét és eredményét.”

12. § A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 19. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A képesített és a regisztrált vállalkozás nyilvántartást vezet a vásárolt, felhasznált, értékesített, visszanyert, újrahasznosított, regenerált, ártalmatlanított F-ÜHG típusonkénti és fajtánkénti mennyiségéről, amely adatokat az adatbázis klímagáz mozgás vezetésére szolgáló felületén is köteles feltölteni a változástól számított 8 napon belül.
(5) Az F-ÜHG közeget tartalmazó és helyszíni hűtőköri szerelést igénylő előtöltött alkalmazást kereskedelmi célú felhasználás keretében értékesítő képesített vagy regisztrált vállalkozás az adatbázis hűtőköri szerelést igénylő előtöltött berendezések nyilvántartására szolgáló felületén a gyártást, vásárlást vagy értékesítést követő 8 napon belül rögzíti a gyártott, vásárolt, eladott alkalmazás típusonkénti mennyiségét, az alkalmazásban lévő F-ÜHG közeg fajtáját és mennyiségét, a vásárlásra jogosult vállalkozás adatait, valamint a 22. § szerinti tanúsítvány egyedi azonosítóját.”

13. § A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 21. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Ha az üzemeltető személye kétséget kizáróan nem megállapítható, azt kell üzemeltetőnek tekinteni, akinek a regisztrációja alatt az adatbázis saját üzemeltetésben lévő berendezések nyilvántartására szolgáló felületén a berendezés szerepel, azzal, hogy a felelősség – az üzemeltető személyének tisztázásáig – az alkalmazás mindenkori tulajdonosát terheli.
(5) A tulajdonos mentesül a felelősség alól, ha megnevezi az alkalmazás üzemeltetőjét, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség az üzemeltetőt terheli. Ha az üzemeltető vagy a tulajdonos kizárólagos felelőssége kétséget kizáróan nem állapítható meg, egyetemlegesen felelnek.”

14. § A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § (1) Minden olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás, amely természetes személy vagy szervezet végfelhasználó (a továbbiakban: telepíttető) számára kereskedelmi célból értékesít nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő HR szektorba tartozó alkalmazást, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegységet, köteles a telepíttetőtől olyan eredeti, cégszerűen kiállított, egyedi azonosítóval ellátott tanúsítvány bemutatását kérni, amely azt igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás vállalja az alkalmazás telepítését. A tanúsítványt a telepíttető is köteles aláírásával ellátni.
(2) A tanúsítványt F-GÁZ ügyfél-azonosítójának feltüntetésével a telepítést vállaló képesített vállalkozás készíti el, aki annak kiállításával egyidejűleg az adatbázis tanúsítvány és telepítés nyilvántartására szolgáló felületén legalább a következő adatokat regisztrálja az alkalmazás vonatkozásában:
a) HR szektor esetén a telepítés helyszíne (helységnév és irányítószám),
b) MR szektor esetén az alvázszám.
(3) A telepíttető köteles a tanúsítványt az értékesítéskor a forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás számára legalább egy eredeti példányban átadni.
(4) A forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás az értékesítéskor köteles a tanúsítványon rögzíteni nevét, székhelyét, adószámát, F-Gáz ügyfél-azonosítóját, az értékesítés tényét, az értékesített alkalmazás megnevezését, típusszámát, azonosítóját, az alkalmazásban megtalálható F-ÜHG fajtáját, tömegét kg-ban. A forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás a 19. § (5) bekezdésében foglalt adatrögzítési kötelezettsége mellett köteles a tanúsítvány egy másolati példányát az értékesítési dokumentumok mellett 5 évig megőrizni és azt a Hatóság felhívására bemutatni, kérésére átadni.
(5) A telepítést végző képesített vállalkozás képesített alkalmazottja köteles a tanúsítványon a telepítést követő 8 napon belül az adatbázis tanúsítvány és telepítés nyilvántartására szolgáló felületén rögzíteni, hogy a telepítés az adatlapon rögzített termékre nézve a telepítés helyén megtörtént.”

15. § (1) A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendelet szerinti, a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges képzési és vizsgáztatási feladatokat a Hatóság – a Hatósággal kötött képzési megállapodás alapján – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter irányítása alatt álló Szakképzési Centrumok közreműködésével látja el. A Hatósággal képzési megállapodást kötött Szakképzési Centrum köteles a megállapodásban szereplő valamennyi képzést évente legalább két alkalommal az adatbázisban rögzíteni, és az adott képzést – ha annak lebonyolítására a Hatóság megbízást ad – lebonyolítani. A Hatósággal képzési megállapodást kötött Szakképzési Centrum köteles a megbízásról szóló, az adatbázison keresztül megküldött értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül az adott képzést elindítani és lebonyolítani.”
„(8) A 4. melléklet 2. pont táblázatában meghatározott vállalkozás képesítési kategóriák keretében ténylegesen gyakorolható jogosultságok körét – ide nem értve a kizárólag a vállalkozás által gyakorolható tevékenységeket – az adott vállalkozáshoz az adatbázisban hozzárendelt képesített személy képesítéséhez tartozó jogosultságok határozzák meg azzal, hogy a vállalkozás kizárólag azokat a jogosultságokat gyakorolhatja, amelyeket az adatbázisban a vállalkozáshoz hozzárendelt képesített személy képesítése is tartalmaz.”

a) 2. § (1) bekezdés 1. pontjában az „alkalmazások” szövegrész helyébe az „alkalmazás” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 3. pontjában az „1494/2007/EK bizottsági rendelet” szövegrész helyébe a „Bizottság 2015/2068 végrehajtási rendelete” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés 30. pontjában a „Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-ban” szövegrész helyébe a „polgári perrendtartásról szóló törvényben” szöveg,

d) 3. § (5) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,

e) 5. § (3) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,

f) 5. § (4b) bekezdés b) pontjában az „az újabb” szövegrész helyébe az „a régebbi” szöveg,

g) 17. § (5) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon”, a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,

h) 24. § (2) bekezdésében az „üzemeltetőt vagy” szövegrész helyébe az „üzemeltetőt, üzemeltető hiányában a” szöveg,

i) 24. § (3) és (4) bekezdésében az „üzemeltető vagy” szövegrész helyébe az „az üzemeltető, üzemeltető hiányában a” szöveg,

j) 27. § (7) bekezdésében az „Éhvt.-ben, az 5. §-ban, valamint a 26. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Éhvt.-ben és az 5. §-ban” szöveg,

k) 28. § (4) bekezdésében az „üzemeltetői,” szövegrész helyébe az „üzemeltetői, üzemeltető hiányában a” szöveg,

m) 28. § (6) bekezdésében az „üzemeltető és” szövegrész helyébe az „üzemeltető, üzemeltető hiányában a” szöveg,

n) 28. § (10) bekezdésében az „üzemeltetők és” szövegrész helyébe az „üzemeltetők, üzemeltető hiányában a” szöveg,

o) 28. § (13) bekezdésében az „adatbázisába való feltöltéséről” szövegrész helyébe a „részére történő megküldéséről” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 14/2015. (II. 10.) Korm. rend.

f) 24. § (2) bekezdésében a „vagy a tulajdonos” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 6–18. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

20. § (1) Ez a rendelet

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács által elfogadott, 2014. április 16-i 517/2014/EU rendelet,

b) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló 2015. november 17-i 2015/2066/EU bizottsági rendelet,

c) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló 2015. november 17-i 2015/2067/EU bizottsági rendelet,

d) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékeken és berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának meghatározásáról szóló 2015. november 17-i 2015/2068/EU bizottsági rendelet,

e) a magyar energiaágazat korszerűsítését célzó, az EU ETS-irányelv 10c. cikke szerinti beruházásokról szóló, 2012. december 19-i C(2012) 9463 számú bizottsági határozat [állami támogatás hivatkozási száma: SA.34086 (2012/N)] és

f) a Magyarország által a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott, a villamosenergia-termelés korszerűsítése céljából átmenetileg ingyenes kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó kérelemről szóló, 2012. november 30-i C(2012) 8675 számú bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A klímavédelmi bírság mértéke
I. A klímavédelmi bírság mértéke F-ÜHG és F-ÜHG alkalmazás vonatkozásában:
1. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk szerinti szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén a berendezés névleges F-ÜHG töltetének minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 1000 forint, de berendezésenként legfeljebb 500 000 forint.
2. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdés második albekezdésében és a 17. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, ha a szivárgásvizsgálatot nem képesített vállalkozás megfelelő képesítéssel rendelkező természetes személy alkalmazottja végezte, hűtőkörönként 50 000 forint.
3. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4) bekezdésében rögzített F-ÜHG-t tartalmazó tűzvédelmi berendezés szivárgásvizsgálatára vonatkozó követelmény nem vagy nem megfelelő teljesülése esetén tűzvédelmi berendezésenként 50 000 forint.
4. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkben foglaltak és a 17. § (2) bekezdés szerinti szivárgásészlelő rendszer beszerelési kötelezettség megszegése esetén berendezésenként 200 000 forint, a már beszerelt szivárgásészlelő rendszerre vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetében szivárgásészlelő rendszerenként 100 000 forint.
5. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1)–(3) bekezdésében és 19. cikkében, továbbá az 5. § (2), (2a), (2b) és (3) bekezdésében, a 11. § (2) bekezdésében és a 19. §-ban meghatározott nyilvántartási, regisztrációs és jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése, vagy valótlan adat közlése esetén esetében 50 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.
6. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt forgalomba-hozatali követelmény megszegése esetében 200 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.
7. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet visszanyerésről szóló 8. cikk (1)–(3) bekezdésében és a 18. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak megszegése esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.
8. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke, valamint a 4. melléklet szerint megkövetelt képesítés hiányában végzett tevékenység esetén 100 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.
9. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében rögzített, a forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozások és tilalmak megszegése esetén berendezésenként 50 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.
10. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdésében és a 8. § (2) bekezdésében előírt mentességi kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettség megszegése esetén 200 000 forint.
11. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (4) bekezdésében, valamint a 9. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott képesítési igazolásra vonatkozó követelmények be nem tartása esetén 200 000 forint.
12. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (5) bekezdésében, valamint a 22. §-ban foglalt értékesítési követelmények megszegése esetén
a) a tanúsítvány hiányában értékesített berendezésenként 50 000 forint, de legfeljebb 100 000 forint,
b) az a) pont kivételével a tanúsítvánnyal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén 50 000 forinttól 200 000 forintig terjed.
13. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet címkézésről szóló 12. cikkében, valamint a 7. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak megszegése esetén berendezésenként 5000 forint, de legfeljebb 50 000 forint.
14. A 7. § (6) bekezdésében foglaltak megszegése esetén tartályonként 5000 forint.
15. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkében foglalt követelmény megszegése esetén az érintett hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.
16. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében, valamint a 13. §-ban és a 14. §-ban szabályozott fluorozott szénhidrogének előtöltésére vonatkozó forgalomba-hozatali követelmények nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén
a) a betöltött F-ÜHG-ra nem került kvóta kiosztásra, a betöltött fluorozott szénhidrogén F-ÜHG töltet minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértékű mennyisége után 5000 forint, de legalább 100 000 forint,
b) auditor általi ellenőrzési kötelezettség elmulasztása 100 000 forint,
c) ellenőrzésre jogosultsággal nem rendelkező auditor igénybevétele 100 000 forint,
d) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdés szerinti nyilatkozat kiállításának elmulasztása 100 000 forint,
e) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdés szerinti nyilatkozat nem tartalmazza a 14. §-ban foglalt formai és tartalmi követelményeket, 20 000 forint tételenként.
17. Ha az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. és 16. cikkében meghatározott forgalomba hozatalra kvótakiosztás nélkül kerül sor, a forgalomba hozott vagy forgalomba bocsátani szándékozott fluorozott szénhidrogén, F-ÜHG töltet minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 1000 forint, de legalább 100 000 forint.
18. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében rögzített nyilvántartásba vételi kötelezettség elmulasztása esetében 200 000 forint.
19. A 16. §-ban meghatározottak megszegése esetén 100 000 forinttól 500 000 forintig terjed.
20. A 20. § (2) bekezdésében foglaltak megszegése esetében a visszanyert és tárolt, valamint az előre töltött készülékben hűtőkörönként a hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden megkezdett 1 tonna szén-dioxid-egyenértéke után 1000 forint, de legalább 100 000 forint.
21. A 21. § (1) bekezdés a)–d) és f)–h) pontjában foglaltak megsértése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.
II. A klímavédelmi bírság mértéke az ORLA és ORLA alkalmazások vonatkozásában:
1. Az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet I–V. csoportjában szereplő anyagok meg nem engedett felhasználása, az ORLA-kkal meg nem engedett tevékenység végzése vagy ORLA meg nem engedett forgalomba hozatala esetén a felhasznált, a tevékenységgel érintett, a forgalomba hozott ORLA után 6000 forint/kg, de legalább 100 000 forint.
2. Az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet VI–IX. csoportjában szereplő anyagok meg nem engedett felhasználása, az ORLA-kkal végzett meg nem engedett tevékenység vagy ORLA meg nem engedett forgalomba hozatala esetén a felhasznált, a tevékenységgel érintett, a forgalomba hozott ORLA után 3000 forint/kg, de legalább 100 000 forint.
3. A 28. § (6) bekezdése szerinti szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges ORLA töltet minden 1 kg után 1000 forint, de legfeljebb 500 000 forint.
4. A 28. § (7) bekezdése szerint, ha a szivárgásvizsgálatot nem képesített vállalkozás megfelelő képesítéssel rendelkező természetes személy alkalmazottja végezte, szivárgásvizsgálatonként 100 000 forint.
5. Az ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek szivárgásvizsgálatára vonatkozó követelmény nem vagy nem megfelelő teljesülése esetén rendszerenként 50 000 forint.
6. A 28. § (6) bekezdése szerinti, a szivárgásészlelő rendszer beszerelésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén berendezésenként 200 000 forint.
7. A 28. § (6) bekezdése szerinti – már beszerelt – szivárgásészlelő rendszerre vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetében szivárgásészlelő rendszerenként 100 000 forint.
8. A 28. § (10) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése esetében 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed.
9. Az 5. § (2), (2a), (2b) és (3) bekezdésben, a 11. § (2) bekezdésben, a 18. § (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartási és regisztrációs kötelezettség elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése vagy valótlan adat közlése esetében 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed.
10. Az ORLA visszanyerése és ártalmatlanításra történő elszállítása esetében a 18. § (1)–(3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges ORLA gáz töltet minden 1 kg mennyiség után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.
11. Az ORLA-kkal kapcsolatos tevékenység 4. melléklet szerint megkövetelt képesítés hiányában történő végzése esetén 100 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.
12. A 28. § (5) bekezdés szerinti címkézési követelmények megszegése esetén berendezésenként és tartályonként 5000 forint, de legfeljebb 50 000 forint.
13. A 21. §-ban foglaltak megsértése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.
III. Kettős bírságolás:
Amennyiben egy alkalmazás egyidejűleg F-ÜHG-t is tartalmazó hűtőkörből és ORLA-t is tartalmazó hűtőkörből áll, az I. és II. pont szerinti bírság is kiszabható.”

2. melléklet a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A 14/2015. (II. 10.) Korm. rend. 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A mobil és helyhez kötött hűtés-légkondicionálás területén üzemeltetett olyan hűtőkör esetén, amely 6 darabnál több fődarabot (fődarab különösen: a kompresszor, a kondenzátor, az elpárologtató, a hőcserélő) tartalmaz, az üzemeltető köteles az üzembe helyezéskor, illetve a kalorikus rendszert érintő változáskor a berendezés tervezőjével vagy a képesített személyzettel vagy a képesített vállalkozással elkészíttetni egy, az adott hűtőkör ellenőrzését támogató, a rendszer kalorikus kapcsolási vázlatát tartalmazó szivárgásvizsgálati dokumentációt, amit a Hatóság honlapján meghatározott, módosítható fájl formátumban, elektronikusan a Hatóság nyilvántartó rendszerébe a regisztrált hűtőkörhöz kell feltölteni.”

3. melléklet a 285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

1.    HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazást szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint klímagázkezelést végző természetes személy képesítési igazolásainak jele, megnevezése és az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelése:

 

A

B

C

D

1.

Személy képesítési kategória

Személy képesítési kategória jogosultságai

Személy képesítési kategória az alábbi

2.

Megnevezés

 

vállalkozásképesítési kategóriában jogosít tevékenységre

3.

H-I.

I. „1”

3.1. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében:

HR-I., HR-II., HR-III., HR-IV.
„5”

3.1.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt,

 

 

3.1.2. visszanyerés,
3.1.3. telepítés,
3.1.4. javítás, karbantartás vagy szervizelés,
3.1.5. használaton kívül helyezés.

3.2. ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés vagy -rendszer, hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegységei tekintetében:

3.2.1. szivárgásvizsgálat,
3.2.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
3.2.3. karbantartás vagy javítás.
3.3. Klímagáz kezelése.

 

4.

H-II.

II. „1”

4.1. Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:

4.1.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
4.1.2. a 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszer esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó rendszer esetén:
a) visszanyerés,
b) telepítés,
c) javítás, karbantartás vagy szervizelés,
d) használaton kívül helyezés.

4.2. ORLA-t tartalmazó hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége és helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés tekintetében:

4.2.1. hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat,
4.2.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés és
4.2.3. kevesebb mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezés karbantartása vagy javítása.

4.3. Klímagáz kezelése.

HR-II., HR-III., HR-IV.
„5”

5.

H-III.

III. „1”

5.1. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében:

visszanyerés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.
5.2. Klímagáz kezelése.

HR-III.
„5”

6.

H-IV.

IV. „1”

6.1. Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:

6.1.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.

HR-IV.
„5”

7.

M-I.

7.1. A hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezése tekintetében:

7.1.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt,
7.1.2. visszanyerés,
7.1.3. telepítés,
7.1.4. javítás, karbantartás vagy szervizelés,
7.1.5. használaton kívül helyezés.

7.2. A hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége kivételével az MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezése tekintetében:

7.2.1. szivárgásvizsgálat,
7.2.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
7.2.3. karbantartás vagy javítás.

7.3. Klímagáz kezelése.

MR-I., MR-II., MR-III.
„5”

8.

M-II.

8.1. A hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:

8.1.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.

8.1.2. A 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszer esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó rendszer esetén:
a) visszanyerés,
b) telepítés,
c) javítás, karbantartás vagy szervizelés,
d) használaton kívül helyezés.
8.2. A hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége kivételével az MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezése tekintetében:

8.2.1. hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat,
8.2.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
8.2.3. kevesebb mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezés karbantartása vagy javítása.

8.3. Klímagáz kezelése.

MR-II., MR-III.
„5”

9.

M-III.

„2”

A 2006/40/EK irányelv hatálya alá tartozó, gépjárműbe szerelt légkondicionáló rendszerből fluortartalmú üvegházhatású gáz visszanyerése.

MR-III.

10.

E-I.

„3”

10.1. A fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó elektromos kapcsolóberendezés tekintetében:

10.1.1. telepítés,
10.1.2. szivárgásvizsgálat,
10.1.3. szervizelése, karbantartása, javítása,
10.1.4. használaton kívül helyezése
10.1.5. visszanyerése.

10.2. Klímagáz kezelése.

11.

T-I.

„4”

11.1. Tűzvédelmi készülékben és berendezésben:
11.1.1. szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben,
11.1.2. visszanyerés,
11.1.3. üzembe helyezés,
11.1.4. karbantartás vagy javítás.
11.2. ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülék és berendezések tekintetében:
11.2.1. szivárgásvizsgálat,
11.2.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
11.2.3. karbantartás vagy javítás.

11.3. Klímagáz kezelése.

T.

„1” A Bizottság 2015/2067 végrehajtási rendelete szerinti tevékenységi kategóriák (I–IV.),
„2” a 307/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés,
„3” a Bizottság 2015/2066 végrehajtási rendeletnek való megfelelés,
„4” a 304/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés,
„5” a 2017. január 1. előtt szerzett képesítések esetén a 27. § (8) bekezdés szerint.
2.    HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazást szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint hűtőközeget és előretöltött készüléket kezelő vállalkozás képesítési igazolásainak jele, megnevezése:

 

A

B

C

1.

Képesített vállalkozás tevékenységi kategória jele

Vállalkozás képesítési kategória megnevezése és jogosultsága

Vállalkozás képesítési kategóriában foglalt jogosultság teljes körű gyakorlásához szükséges személy képesítési kategória „6”

2.

HR-I.

2.1. F-ÜHG vásárlása, értékesítése, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
2.2. Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
2.3. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
2.4. Klímagáz kezelése.
2.5. Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:

H-I.

 

2.5.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és
10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt,
2.5.2. visszanyerés,
2.5.3. telepítés,
2.5.4. javítás, karbantartás vagy szervizelés,
2.5.5. használaton kívül helyezés.

2.6. ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés vagy rendszer, hűtőkamion és
-pótkocsi hűtőegysége tekintetében:

2.6.1. szivárgásvizsgálat,
2.6.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
2.6.3. karbantartás vagy javítás.

 

3.

HR-II.

3.1. F-ÜHG vásárlása, értékesítése, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
3.2. Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
3.3. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
3.4. Klímagáz kezelése.
3.5. Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:

3.5.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és
10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
3.5.2. A 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszer esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó rendszerek esetén:
a) visszanyerés,
b) telepítés,
c) javítás, karbantartás vagy szervizelés,
d) használaton kívül helyezés.

3.6. ORLA-t tartalmazó hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége és helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés tekintetében:

H-I., H-II.

 

 

3.6.1. hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat,
3.6.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés és
3.6.3. kevesebb mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezés karbantartása vagy javítása.

 

4.

„7” HR-III.

4.1. F-ÜHG és ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása, átfejtése.

4.2. Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:

visszanyerés azon berendezés vonatkozásában, amely 3 kg-nál
– vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszer esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz.

H-I., H-II., H-III.

5.

HR-IV.

Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezés, hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége tekintetében:

olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.

H-I., H-II., H-IV.

6.

MR-I.

6.1. F-ÜHG vásárlása, értékesítése, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
6.2. Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
6.3. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
6.4. Klímagáz kezelése.
6.5. A hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezése tekintetében:
6.5.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és
10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt,
6.5.2. visszanyerés,
6.5.3. telepítés,
6.5.4. javítás, karbantartás vagy szervizelés,
6.5.5. használaton kívül helyezés.

6.6. A hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége kivételével az MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezése tekintetében:

6.6.1. szivárgásvizsgálat,
6.6.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
6.6.3. karbantartás vagy javítás.

M-I.

7.

MR-II.

7.1. F-ÜHG vásárlása, értékesítése, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
7.2. Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
7.3. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
7.4. Klímagáz kezelése.
7.5. A hűtőkamion és -pótkocsi fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőegysége kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
7.5.1. olyan berendezés szivárgásvizsgálata, amely legalább
5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formában – tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, kivéve, ha az ilyen berendezés hermetikusan zárt, erre utaló címkével látták el, és
10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaz fluortartalmú üvegházhatású gázt, feltéve, hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
7.5.2. A 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszer esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó rendszerek esetén:
a) visszanyerés,
b) telepítés,
c) javítás, karbantartás vagy szervizelés,
d) használaton kívül helyezés.
7.6. A hűtőkamion és -pótkocsi hűtőegysége kivételével az MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezése tekintetében:

7.6.1. hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat,
7.6.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
7.6.3. kevesebb mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.

M-I., M-II.

8.

MR-III.

8.1. F-ÜHG és ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása, átfejtése.

8.2. A 2006/40/EK irányelv hatálya alá tartozó, gépjárműbe szerelt légkondicionáló rendszerből fluortartalmú üvegházhatású gáz visszanyerése.

M-I., M-II., M-III.

9.

NK klímagáz

Országhatáron átnyúló:

a) F-ÜHG vásárlása, értékesítése, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
b) Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
c) ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
d) Klímagáz kezelése.

H-I., H-II., H-III., M-I., M-II., M-III.

10.

VE klímagáz

Országhatáron belüli:

a) F-ÜHG vásárlása, értékesítése, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
b) Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
c) ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
d) Klímagáz kezelése.

H-I., H-II., H-III., M-I., M-II., M-III.

11.

T.

11.1. F-ÜHG vásárlása, értékesítése, ártalmatlanításra átvétele és leadása.
11.2. Előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.
11.3. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása.
11.4. Klímagáz kezelése.

11.5. Tűzvédelmi készülékben és berendezésben:
11.5.1. szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben,
11.5.2. visszanyerés
11.5.3. üzembe helyezés,
11.5.4. karbantartás vagy javítás.
11.6. ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülék és berendezés tekintetében:
11.6.1. szivárgásvizsgálat,
11.6.2. ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés,
11.6.3. karbantartás vagy javítás.

T-I.

„7” A 2002/96/EK Irányelv szerint működő ártalmatlanító szervezetekre vonatkozó követelményeinek való megfelelés,
„6” a 27. § (8) bekezdés figyelembevételével.
3.    Regisztrált vállalkozások tevékenységi kategóriája:

 

A

B

1.

Regisztrált vállalkozás tevékenységi kategória jele

Vállalkozás regisztrációs kategória megnevezése és jogosultsága

2.

NK berendezés

Nagykereskedő: F-ÜHG-vel előtöltött berendezés országon belüli és országhatáron átnyúló kereskedelme, értékesítése, vásárlása.

3.

VE berendezés

Viszonteladó: F-ÜHG-vel előtöltött berendezés országon belüli kereskedelme, vásárlása, értékesítése.

4.

Hatósági engedély alapján tevékenységet végző

Az Éhvt. 10/B. § (1a) bekezdés alapján hatósági engedély birtokában, az abban foglaltak szerinti tevékenység végzésére jogosít. Klímagáz vásárlására az engedélyben meghatározottan, korlátozottan jogosít.

5.

Gyártó

Gyártó: klímagáz gyártása, F-ÜHG-t tartalmazó vagy azzal előtöltött alkalmazás gyártása, F-ÜHG felhasználása gyártási tevékenység során, F-ÜHG alapanyagként való felhasználása gyártási tevékenység során

6.

Ártalmatlanító

Klímagáz ártalmatlanítása

7.

Regeneráló

Klímagáz regenerálása

8.

Szakképzési Centrum

Hatósággal kötött képzési megállapodás alapján képzési tevékenység folytatása: klímagáz vásárlásra képzési tevékenysége mértékében, korlátozottan jogosít.

9.

Berendezéstulajdonos

Szivárgásvizsgálatra kötelezett, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazás üzemeltetése, tárolása.

10.

Szolgáltatásközvetítő

A telepítés, beüzemelés, címkézés, karbantartás, szervizelés, szivárgásvizsgálat, javítás, valamint használaton kívül helyezés elvégzésének szervezése szivárgásvizsgálatra kötelezett, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazáson más személy vagy vállalkozás megbízásából.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére