• Tartalom

29/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

29/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.02.14.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában;

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában;

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők az Országgyűlés illetékes bizottságának döntésére irányuló, e rendelet szerinti mentesítési eljárást abban az esetben kezdeményezhetik, ha a közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló Korm. rendelet szerinti ellenőrzés eredményeként a mentesítési eljárás megindításához hozzájárult.”

2. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az érintett szervezet a közbeszerzési törvény 105. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kötött keretmegállapodásokból a miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést kezdeményezhet, továbbá a nettó tizenöt millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés tárgyú, valamint a nettó huszonöt millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú versenyújranyitás és konzultáció esetében a miniszter előzetes hozzájárulása nélkül lefolytathatja az eljárást, azonban az érintett szervezet a 6. melléklet szerinti adatszolgáltatást köteles negyedévente – március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig, december 31-ig – teljesíteni. Az ellenőrző szervezet az adatszolgáltatással kapcsolatban további adatokat kérhet.”

3. § A 320/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter öt munkanapon belül az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány megküldésével dönt az adott közbeszerzésről. Ha az ellenőrző szervezet a 7. § (2) bekezdése szerint hiánypótlási felhívást vagy jelentést küld az érintett szervezetnek, a döntés meghozatalára nyitva álló határidő – a hiánypótlási felhívások és jelentések számától függetlenül – három munkanappal meghosszabbodik.”

4. § A 320/2015. Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 8. § szerinti az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítását követő tíz munkanapon belül az ellenőrző szervezet – feltéve, hogy a 8. § szerinti tanúsítvány kiállítására nem a 7. § (2a) bekezdés 2. pontja szerinti együttes ellenőrzés alapján került sor – elvégzi az eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési dokumentumok – a 7. § (2a) bekezdés 3. pontjában foglaltakon túli – közbeszerzési-jogi szempontú vizsgálatát, amely alapján újabb, a 8. és 9. § szerinti, a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására vonatkozó tanúsítványt állít ki az adott közbeszerzés vonatkozásában.”

5. § A 320/2015. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bontást – ideértve több szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések bontását is – megelőzően, az ellenőrző szervezet megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott eljárást megindító vagy meghirdető felhívás került-e közzétételre, illetve megküldésre.”

6. § A 320/2015. Korm. rendelet 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A közbeszerzési eljárást, illetve a több szakaszból álló eljárás esetén az eljárás részvételi szakaszát lezáró döntés e § szerinti ellenőrzésének megkezdésére mindaddig nem kerülhet sor, és az ellenőrzési határidő számítása mindaddig nem kezdődhet meg, ameddig az adott közbeszerzési eljárás tekintetében jogorvoslati eljárás van folyamatban, azaz a jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítéséig, illetve közzététele napjáig. Ha a közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás megindítására az e § szerinti ellenőrzés megkezdését követően, de a záró tanúsítvány megküldését megelőzően kerül sor, az ellenőrző szervezet az ellenőrzést a jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítése, illetve közzététele napjáig felfüggeszti. Az ellenőrzés felfüggesztése vonatkozásában a korábbi időpont az irányadó. A kézhezvétel időpontjáról az érintett szervezet nyilatkozik az ellenőrző szervezet részére. A felfüggesztés időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.”

7. § A 320/2015. Korm. rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13/A. § (1) Az uniós értékhatárokat el nem érő értékű, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárások, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások, valamint keretmegállapodás esetén a közbeszerzési törvény 105. §-a szerinti, de a 6. § (5) bekezdése körébe nem tartozó verseny újranyitásával vagy írásbeli konzultációval megvalósuló szerződéskötés során az érintett szervezet a miniszternek a 6. § szerinti jóváhagyását utólag is kérheti a 9. melléklet szerinti előterjesztés és mellékletei megküldésével, az összegezés részvételre jelentkezők, ajánlattevők részére történő megküldését követő két munkanapon belül, a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumnak – jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumnak is – az ellenőrző szerv részére történő megküldésével. Ha az érintett szervezet nem él az utóellenőrzés kezdeményezésének lehetőségével, a miniszternek a 6. § szerinti jóváhagyását az 5. §-nak megfelelően kell kérnie. E § szerinti utóellenőrzés kezdeményezése esetén is az érintett szervezet a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról annak megkezdésével egyidejűleg az ellenőrző szervet tájékoztatni köteles az eljárás tárgyának, becsült értékének és fajtájának, valamint annak megjelölésével, hogy az ajánlatkérő az adott eljárás során alkalmazza-e a közbeszerzési törvény 75. § (2) bekezdés e) pontját.
(2) Az ellenőrző szervezet elvégzi a (1) bekezdés szerinti dokumentumok közbeszerzési-jogi utóellenőrzését. Az ellenőrző szervezet a dokumentumok beérkezését követő tíz munkanapon belül a 13. § (1) bekezdése szerinti tartalmú utóellenőrzési tanúsítványt állít ki az ellenőrzés eredményéről. A hiánypótlás teljesítésének időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele. Az ellenőrző szervezet az ellenőrzés eredményétől függően, súlyos közbeszerzési jogsértés esetén jogorvoslati eljárást kezdeményez. A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány kiállítása esetén az összegezés javítása, módosítása szükséges. A 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba.
(3) Az utóellenőrzés megkezdésére mindaddig nem kerülhet sor és az ellenőrzési határidő számítása mindaddig nem kezdődhet meg, ameddig az adott közbeszerzési eljárás tekintetében jogorvoslati eljárás van folyamatban, azaz a jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítéséig, illetve közzététele napjáig. Ha a közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás megindítására az utóellenőrzés megkezdését követően, de az utóellenőrzési tanúsítvány megküldését megelőzően kerül sor, az ellenőrző szervezet az ellenőrzést a jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítése, illetve közzététele napjáig felfüggeszti. Az ellenőrzés felfüggesztése vonatkozásában a korábbi időpont az irányadó. A kézhezvétel időpontjáról az érintett szervezet nyilatkozik az ellenőrző szervezet részére. A felfüggesztés időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.”

8. § A 320/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett ellenőrzésekre kell alkalmazni. Az ajánlatkérő e rendelet előírásainak megfelelő alkalmazásával kezdeményezi az ellenőrző szervezet eljárását abban az esetben is, ha a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti keretmegállapodásos eljárás második része szerint kíván szerződést kötni, ideértve azt az esetet is, ha a keretmegállapodás vagy a keretszerződés megkötésére központosított közbeszerzés keretében került sor.”

2. 7. § (1) bekezdésében a „6. § (1)–(6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „6. §-ban” szöveg;

3. 7. § (2a) bekezdés 2. pontjában a „teljes körben” szövegrész helyébe az „együttesen” szöveg;

4. 7. § (2a) bekezdés záró szövegrészében az „a Kbt.-nek” szövegrész helyébe az „a közbeszerzési törvénynek” szöveg;

5. 12. § (1) bekezdésében az „összegezés-tervezet” szövegrész helyébe az „összegezés” szöveg;

lép.

11. § Hatályát veszti a 320/2015. Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése.

3. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

1. 4. § (1) bekezdés e) pontjában és a 11. § (5) bekezdésében a „közbeszerzéseket” szövegrész helyébe a „beszerzéseket” szöveg;

2. a 11. § (1) bekezdésében a „közbeszerzését” szövegrész helyébe a „beszerzését” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelethez

1.    A 320/2015. Korm. rendelet 9. mellékletének 4.1. pontja helyébe a következő pont lép:

4.1. A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):

 

 

4.1.1. Eljárás típusa

nyílt
[Kbt. 113. § (1) bek.]

meghívásos
[Kbt. 113. § (1) bek.]

tárgyalásos
[Kbt. 113. § (1) bek.]

hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 105. § (1) bek. b) vagy c) pontja szerinti írásbeli konzultáció

Kbt. 105. § (2) bek. b) vagy c) pontja szerinti versenyújranyitás

nyílt
[Kbt. 115. §]

hirdetmény nélküli tárgyalásos
[Kbt. 115. §]

 

4.1.2. Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul?

igen/nem
Amennyiben igen, a Kbt. mely pontja alapján?
[Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) vagy c), vagy
Kbt. 105. § (2) bekezdés a), b) vagy c) pont]

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. február 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére