• Tartalom
Oldalmenü

29/2017. (XII. 28.) LÜ utasítás

egyes legfőbb ügyészi utasításoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról1

2018.01.01.

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az ügyészségi érdekképviseleti szervek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményének figyelembevételével – a következő utasítást adom ki:

1. A vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosítása

1. § A vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Nyfelut.) a „Hatáskör és illetékesség” alcímet megelőzően a következő 2/B. §-sal egészül ki:

2/B. § Ahol jelen utasítás valamely intézkedés írásban történő megtételét írja elő, azon a papíralapú, hiteles kiadmánnyal ellátott, valamint az ügyész által készített, elektronikusan hitelesített intézkedést egyaránt érteni kell.”

2. § Az Nyfelut. 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyész a védő részére közvetlenül kézbesíti az intézkedését alátámasztó bizonyítékok másolatát.”

3. § Az Nyfelut. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32. § (1) A határozatot – ha azt több személlyel kell közölni, valamennyiük számára egy időben – tértivevénnyel kell kézbesíteni.
(2) Az ügyész elektronikus kapcsolattartás esetén is egyidejűleg intézkedik a határozat érintettek részére történő kézbesítése iránt.”

4. § Az Nyfelut. 56. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a nyomozó hatóság az (1) bekezdés szerinti megkeresést elektronikus iratként küldi meg az ügyészhez, az ügyész a jóváhagyást külön elektronikus iratban adja meg.”

5. § Az Nyfelut. 88. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyész a befizetés tényét külön elektronikus iratként készített feljegyzésben rögzíti, és azt a határozattal együtt küldi meg a (3) bekezdésben írt szerveknek, illetve az ügyész előtt folyamatban lévő eljárás esetén a feljegyzést az iratok között elhelyezi.”

2. A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosítása

6. § A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Bbírut.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az elektronikus kapcsolattartás szabályait nem kell alkalmazni, a végindítványt papír alapon három példányban kell elkészíteni, amiből két példány a bírósághoz továbbítandó, a harmadik a házi iratok között marad.”

7. § A Bbírut. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ügyész a technikai eszköz útján bejelentett fellebbezést, illetve nyilatkozatot – amennyiben az elektronikus kapcsolattartás szabályait nem kell alkalmazni – papír alapon is megküldi a bíróságnak, és ahhoz csatolja a perorvoslati nyilatkozat határidőben történt bejelentését igazoló dokumentumot.”

3. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosítása

8. § Hatályát veszti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás 17. § (1) bekezdésében a „könyvelt küldeményként történő” szövegrész.

4. A gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekkel összefüggő ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás módosítása

9. § A gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekkel összefüggő ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Fkut.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kizárólag szabálysértési eljárásra tartozó cselekmény esetén a további szükséges ügyészi intézkedések megtétele céljából a környezettanulmányt, a nevelői jellemzést és a szükséges esetekben a fiatalkorú személyiségének vizsgálatára vonatkozó szakértői véleményt – a nyomozást megszüntető határozattal együtt – a közérdekvédelmi szakterület ügyészének kell megküldeni.”

10. § Hatályát veszti az Fkut. 5. § (1) bekezdése.

5. Záró rendelkezés

11. § Ez az utasítás 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.