• Tartalom

293/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

293/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.10.11.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve – külön kormányrendeletben kijelölt – központi beszerző szervként:
a) – a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, valamint a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítása alá tartozó külképviseletek kivételével – biztosítja a minisztériumok működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében az 1. mellékletben és – az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2. mellékletben megjelölt szolgáltatásokat nyújtja,
b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött vagyonkezelési szerződések keretei között – ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban – ellátja az a) és c) pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó vagyonelemekkel összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat,
c) biztosítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében az 1. mellékletben és – az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2. mellékletben megjelölt szolgáltatásokat nyújtja,
d) gondoskodik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap használatában lévő ingatlanok őrzésvédelméről, ennek keretében az 1. melléklet I. pont 4. alpontjában megjelölt szolgáltatásokat nyújtja,
e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az Országos Közegészségügyi Intézet által használt ingatlanok vonatkozásában ellátja a (3c) bekezdés szerinti szolgáltatási megállapodásban meghatározott létesítményüzemeltetési feladatokat,
f) végzi a jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat,
g) ellátja a jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,
h) jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít le az a) pontban meghatározott szerv, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó más költségvetési szerv, az azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság és a Kormány által alapított közalapítvány mint ajánlatkérő részére,
i) végzi a központosított közbeszerzés normatíva rendszerének meghatározásával, módosításával összefüggő előkészítő feladatokat,
j) végzi az 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével az állami vezetői juttatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat,
k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító okirat, az irányító szerv vezetője, az 1. § (2) bekezdése alapján irányítási jogokat gyakoroló miniszter vagy az 1. § (3) bekezdésében meghatározott megállapodás a hatáskörébe utal.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Főigazgatóság az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott szervezeteknek a 2. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat abban az esetben nyújtja, ha azt az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott szerv kifejezetten igényli, és biztosítja az ahhoz szükséges költségvetési fedezetet.
(1b) A Főigazgatóság az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott szervezeteknek az (1a) bekezdésben foglaltak hiányában is biztosítja mindazon szolgáltatásokat, amelyek költségvetési fedezetét az érintett szervezet korábban a Főigazgatóságnak tartós jelleggel már átadta.”

(3) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Főigazgatóság és az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szerv megállapodásban rendezi az 1. mellékletben – valamint az (1a)–(1b) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a 2. mellékletben – meghatározott szolgáltatások részletezését és igénybevételének rendjét. A megállapodás tartalmazza különösen
a) a megállapodás megkötésének időpontjában ellátandó intézményi létszámot,
b) az adott intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanokat, megjelölve az azokban elfoglalt – nem közös használatú – területet,
c) az intézmény által használt – nem az állami vezetők személyes használatában lévő – gépjárműveket,
d) a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások részletezését, valamint a szolgáltatási igény bejelentésére történő – a teljesítés várható idejéről is tájékoztató – visszajelzés határidejét.”

(4) Az R. 3. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal kötött szolgáltatási megállapodás az állami vezetők személyes használatában lévő gépjárművek adatait is tartalmazza. Ezen gépjárművek használatának költségeit a Főigazgatóság az adott állami vezetőt foglalkoztató minisztériumra fordított kiadások között mutatja ki.
(3b) A (3) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt mennyiségi mutatók növekedése esetén a többletfeladatok költségvetési fedezetét – mind a dologi és felhalmozási kiadások, mind a személyi juttatások tekintetében – a Főigazgatóság részére biztosítani kell. E rendelkezés nem vonatkozik a minisztériumok közötti olyan feladatátadásra, amelynek során a feladatot átadó, illetve az azt átvevő minisztériumok összesített ellátási igénye nem változik.
(3c) A Főigazgatóság az (1) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott szervezetekkel megállapodásban rendezi a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások részletezését és igénybevételének rendjét. A megállapodás tartalmára – a nyújtott szolgáltatás jellegétől függően – a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

2. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A saját hatáskörben megvalósított beszerzés (1) bekezdésben meghatározott jogalapját az érintett szerv köteles dokumentálni, valamint a megelőző naptári félévben megvalósított ilyen beszerzéseiről minden év január 31-ig és július 31-ig a közbeszerzésekért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert tájékoztatni.”

3. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

4. § Az R. 3. § (4) bekezdésében az „a (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „az 1. és 2. mellékletben meghatározott” szöveg, az „(1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) és c) pontjában” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti

b) az R. 7. §-a.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 293/2017. (X. 10.) Korm. rendelethez

Alapfeladatként nyújtott szolgáltatások
I. ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
1. Közüzemi szolgáltatások (villamos energia, földgázenergia, távhőszolgáltatás, vízszolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás, szelektívhulladék-elszállítás, kommunálishulladék-elszállítás) biztosítása
2. Műszaki üzemeltetés, karbantartás
2.1. Gondnoki feladatok ellátása
2.2. Épületgépészeti üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás
2.3. Épületvillamossági üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás
2.4. Építészeti karbantartás, hibaelhárítás
2.5. Televíziós műsorszolgáltatások előfizetése, belső elosztóhálózat karbantartása
3. Higiénés szolgáltatások
3.1. Takarítás (épületen belüli napi és időszakos takarítás, épületen kívüli takarítás, hóeltakarítás, csúszásmentesítés)
3.2. Vizesblokkok higiénés termékeinek biztosítása
3.3. Épületen belüli szelektívhulladék-gyűjtés
3.4. Épületen belüli kommunálishulladék-gyűjtés
3.5. Rovarirtás
4. Biztonsági szolgáltatások
4.1. Épület élőerős őrzés-védelem
4.2. Recepciós és egyéb élőerős szolgáltatások
5. Biztonságtechnikai berendezések üzemeltetése
5.1. Beépített tűzjelző és oltórendszerek üzemeltetése, karbantartása, javítása
5.2. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása, javítása
5.3. Beléptető-, behatolásjelző és videomegfigyelő rendszerek üzemeltetése, karbantartása, javítása
5.4. Beléptetőrendszerrel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (belépőkártya biztosítása, adatszolgáltatás mozgási időadatokról)
6. Épületekkel kapcsolatos, üzemeltetőt terhelő tűz- és munkavédelmi, valamint egyéb veszélyelhárítási feladatok ellátása
6.1. Tűzoltó készülékek karbantartása, üzembentartói ellenőrzése
6.2. Tűzcsapok karbantartása, üzembentartói ellenőrzése
6.3. Tűz- és munkavédelmi szemle végzése
6.4. Üzemeltetői tűzvédelmi szabályzat készítése, felülvizsgálata
6.5. Üzemi és munkabalesetek kivizsgálása
6.6. Üzemeltetőt terhelő katasztrófavédelmi és veszélyelhárítási tervek készítése
7. Parkolóhelyek biztosítása, ügyintézése (a rendelkezésre álló parkolókapacitás erejéig)
8. Épületekkel kapcsolatos építési beruházások lebonyolítása, építési beruházással kapcsolatos egyéb feladatok ellátása
II. ELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
1. Költöztetés, egyéb szállítási feladatok
2. Irodaszer-ellátás
3. Nyomtatványellátás
3.1. Nyomdai termékek biztosítása (levélpapír, névjegy, boríték stb.)
3.2. Újság, folyóirat biztosítása
3.3. Szakkönyv, szakkiadvány biztosítása meglévő könyvtáron keresztül
4. Irodaberendezés biztosítása
4.1. Irodabútor biztosítása
4.2. Szobadíszítés (függöny, árnyékolók és kiegészítői, kép, valamint állami vezetők számára szobanövény és növényápolás biztosítása)
5. Műszaki, irodatechnikai és konyhatechnikai eszközök biztosítása, karbantartása, hibaelhárítása, javítása
6. Teakonyhai felszerelések, porcelán- és üvegáruk, konyhai textíliák biztosítása
7. Sokszorosítás
7.1. Fénymásolás, sokszorosítás
7.2. Tűzés, spirálozás, laminálás, egyéb kötészeti feladatok
8. Jóléti, szociális szolgáltatások
8.1. Étel- és italautomata biztosítása
8.2. Ásványvíz-adagoló automata és ballonos ásványvíz biztosítása teakonyhákban, folyosókon elhelyezve
9. Tisztítószerek biztosítása teakonyhai feladatokhoz
10. Rendezvények audiovizuális támogatása
10.1. Hangosításbiztosítás
10.2. Kép- és hangfelvétel-készítés
11. Iratmegsemmisítés
12. Névtáblák, információs táblák, zászlók és kiegészítőik biztosítása
III. GÉPJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
1. Gépjárműhasználattal kapcsolatos szolgáltatások
1.1. Gépjárműhasználat biztosítása
1.1.1. Személyes gépjárműhasználat biztosítása jogszabály alapján
1.1.2. Szervezeti egységhez kirendelt gépjármű biztosítása jogszabály alapján
1.1.3. Eseti gépjárműhasználat biztosítása
1.1.3.1. Taxiszolgáltatás a Főigazgatóság üzemeltetésében lévő gépjárművel
1.1.3.2. Kulcsosgépjármű-szolgáltatás
1.1.3.3. Tárgyalóbusz- és protokollgépjármű-szolgáltatás
1.1.3.4. Taxiszolgáltatás, külső szolgáltató bevonásával
1.2. Gépjárművezető biztosítása
1.2.1. A Főigazgatóság azon gépjárműveihez, melyek használói jogszabály alapján gépjárművezető igénybevételére jogosultak, a Főigazgatóság – amennyiben az ellátott intézmény a feladatot nem saját személyi állománnyal oldja meg – hivatásos gépjárművezetőt biztosít
1.2.2. Eseti gépjárműhasználathoz gépjárművezető biztosítása
1.3. Diszpécserszolgálat
1.3.1. Gépjármű átvétele és átadása munkaidőben
1.3.2. Gépjármű és szállítási igények koordinálása, menedzselése
1.4. Garázsmesteri szolgálat
1.4.1. Menetlevél kiadása, visszavétele
1.4.2. Gépjármű átvétele és átadása
1.4.3. A továbbhaladáshoz szükséges anyagok (motorolaj, szélvédőmosó folyadék stb.) kiadása
1.4.4. 24 órás szolgálat
1.5. Szerviz-ügyfélszolgálat
1.5.1. Műszaki vizsgáztatás elvégzése, időszakos karbantartás, garanciális és garanciaidőn túli javítás, karambolos javítás lebonyolítása
1.6. Gépjárműápolás
1.6.1. Gépjárműmosás, -takarítás, -ápolás, gépjármű-kozmetika
1.7. Autómentés biztosítása
1.7.1. Üzemképtelen gépjármű szállításának biztosítása 0–24 óráig
1.8. Cseregépjármű biztosítása
1.8.1. Az állandó használatra kiadott gépjármű helyett, annak javítása idejére vagy eltulajdonítása esetén, cseregépjármű biztosítása a rendelkezésre álló készlet erejéig
1.9. Gumiabroncs biztosítása
1.9.1. Keréktárcsára szerelt, téli és nyári gumiabroncs biztosítása
1.10. Úthasználat biztosítása
1.10.1. Belföldi autópálya-használat díjának biztosítása
1.10.2. Eseti külföldi autópálya- és úthasználat díjának biztosítása
1.11. Parkolás biztosítása
1.11.1. A felmerülő parkolási költségek megtérítése a parkolást igazoló parkolójegy leadása mellett, vagy mobiltelefonos parkolási lehetőség esetén ennek költségei biztosításával
1.12. Behajtási engedélyek biztosítása
1.12.1. Kizárólag fizetés ellenében megközelíthető vagy engedélyköteles területekre szóló behajtási engedélyek biztosítása adott alkalomra vagy időszakra
1.13. Üzemanyag biztosítása
1.13.1. Üzemanyag biztosítása belföldön, üzemanyagkártya használatával
1.13.2. Üzemanyag biztosítása külföldön, eseti jelleggel, üzemanyagkártya használatával
1.14. Biztosítás
1.14.1. Kötelező felelősségbiztosítás és Casco biztosítás megkötése és folyamatos biztosítása
1.15. Tartozékok
1.15.1. Egyedi igények (telefonkihangosító, GPS navigáció, tetőcsomagtartó stb.) eszközigénylő formanyomtatvány kézhezvétele utáni, egyedi elbírálást követően történő biztosítása
2. Gépjárműbérlés
2.1. Speciális igény esetén bérelt gépjármű biztosítása”

2. melléklet a 293/2017. (X. 10.) Korm. rendelethez

Külön igénylés vagy egyedi feladatátadás alapján nyújtott szolgáltatások
1. Nem irodafunkciójú ingatlanok üzemeltetése
2. A munkáltatót terhelő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása (szabályzatok elkészítése, oktatások szervezése, munkavédelmi felelős biztosítása stb.)
3. Postai küldemények épületen belüli és épületek közötti kézbesítése
4. Protokoll konyhai szolgáltatás, felszolgálás
5. Protokoll ajándékbeszerzés, készletraktározás”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére