• Tartalom

294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.10.13.

A Kormány a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés b) és d)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti szervező a játékost a szerencsejátékból haladéktalanul kizárja, és a szerencsejáték-fajtára irányadó elszámolást követően a játékosi egyenleget megszünteti, ha a játékos nyilvántartásba vételét követően jut tudomására, hogy a játékos 18 év alatti, vagy életkora kétséget kizáróan nem állapítható meg.”

2. § (1) A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 6. § (1) bekezdése szerinti szervező a 6–8. § szerinti ellenőrzések számáról, valamint az ellenőrzés alapján a nyilvántartásba vétel megtagadása, a játéklehetőség biztosításának mellőzése, a játékosi egyenlegek megszüntetése és a játékos nyilvántartásból való törlése számáról havi nyilvántartást vezet.”

(2) A Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező a (2) bekezdés szerinti adatokhoz a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától távoli hozzáférést biztosít.”

3. § (1) A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Szjtv. 29/I. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti önkorlátozó intézkedést a szervező a játékos választása szerinti – legalább napi, heti vagy havi – bontásban biztosítja. Az Szjtv. 29/I. § (2a) bekezdése szerinti – kivéve a figyelmeztető jellegű – önkorlátozó intézkedést a szervező a játékos választása szerinti – legalább napi, heti vagy havi – bontásban biztosítja. A bontás időtartama alatt legalább napi 24 órát, heti 7 napot, havi 30 napot kell érteni. Az önkorlátozó intézkedés alkalmazását a szervező a játékos részére a játékos választásának közlését követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 órán belül biztosítja.”

(2) A Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Szjtv. 29/I. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti önkorlátozó intézkedés enyhítésének vagy feloldásának a napi, heti, havi időtartam leteltét megelőzően nincs helye. Amennyiben a játékos a választott, érvényben lévő önkorlátozó intézkedést szigorítani kívánja, a módosítás lehetőségét a szervezőnek haladéktalanul biztosítania kell.”

4. § A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szervező a 11. és 12. § szerint alkalmazott önkorlátozó intézkedésekről és önkizárásokról, azok számáról, időtartamáról, az önkizáró intézkedések feloldásáról havi nyilvántartást vezet, melyhez a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától távoli hozzáférést biztosít.”

5. § A Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az e § szerinti önkorlátozó, önkizáró intézkedésekkel kapcsolatban a 17. § rendelkezéseit kell alkalmazni, közös játékosi egyenleg esetén a 11–13. § alkalmazandó.”

6. § A Korm. rendelet 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2017. (X. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód1.) megállapított rendelkezéseinek való megfelelést a Mód1. hatálybalépésekor engedéllyel rendelkező online kaszinójáték szervezője a szerencsejáték-felügyeleti hatóság felé 2017. december 31-ig köteles auditálási okirattal igazolni, vagy az auditor olyan nyilatkozatát benyújtani, amely szerint az engedélyezett játék műszaki-informatikai rendszere a feltételeket teljesíti.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére