• Tartalom

296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2021.01.01.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,
a 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójára irányuló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 29451 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4–5. szám alatti ingatlanon megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1)1

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – az ügyintézési határidő tizenöt nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap, környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén tizenöt nap.

(4)2

(5)3

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a)4 az örökségvédelmi hatóság az összevont örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárás elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszában vagy az örökségvédelmi szakhatósági eljárásban, továbbá az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata során tizenöt napos határidő kitűzésével kikéri a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét,

b)5

c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(2)6 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a központi építészeti-műszaki tervtanács véleménye meghozatalának késedelme vagy elmaradása az építési és örökségvédelmi engedély kiadását nem érinti.

4. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §7

1. melléklet a 296/2017. (X. 10.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. hírközlési hatósági eljárások,

15. bányahatósági engedélyezési eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

19. azok az 1–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

A 2. § (1) bekezdését a 7. § hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (4) bekezdését a 7. § hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (5) bekezdését a 7. § hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés b) pontját a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. § (2) bekezdése hatályát vesztette.

6

A 3. § (2) bekezdése a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére