• Tartalom

3/2017. (IV. 3.) IM rendelet

3/2017. (IV. 3.) IM rendelet

a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.04.04.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a)–c) és g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosítása

1. § A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az elektronikus űrlapot beküldő személy természetes személyazonosító adatait az űrlapon meg kell adni.”

2. § Az R1. a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § E rendeletnek a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3/2017. (IV. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: Rmód.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 41–43. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített, az Rmód. hatálybalépését megelőző napon a bíróságok központi internetes honlapján közzétett űrlapok – az e rendeletnek az Rmód. hatálybalépését megelőző napon hatályos 12. §-ában meghatározott módon – a 2017. augusztus 31-éig indult nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásokban alkalmazhatóak.”

3. § Az R1. 40. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az R1.

2. A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

5. § A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása során)

e) kezdőirat: a Cnytv. 4. §-ában meghatározott szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelme; ha e rendelet másként nem rendelkezik, a nyilvántartásba vett szervezettel kapcsolatos minden egyéb irat utóirat; törvényességi felügyeleti eljárásban a törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményező kérelem, indítvány, a hivatalbóli eljárást megindító bírósági rendelkezés,”

6. § Az R2. a következő 4a. alcímmel egészül ki:

„4a. A törvényességi felügyeleti eljárás ügyeinek nyilvántartása
4/A. § (1) A civil szervezettel szembeni törvényességi felügyeleti nemperes ügyek törvényszéki lajstromának (a továbbiakban: Pkt. lajstrom) vezetésére az e §-ban foglalt eltéréssel kell a Büsz. szabályait alkalmazni.
(2) A civil szervezettel szembeni törvényességi felügyeleti eljárásban a törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményező kérelmet, indítványt, a hivatalbóli eljárást megindító bírósági rendelkezést kezdőiratként a Pkt. lajstromba kell bejegyezni. Erre a célra a polgári nemperes ügyek törvényszéki lajstromát kell használni. Az ügyek számozását a lajstromban 30 001-gyel kell kezdeni.
(3) A törvényességi felügyeleti ügyben befejezés a kezdőiratként érkezett ügy elintézése, valamint a Cnytv. 71/G. § szerinti valamely intézkedés alkalmazása.
(4) A bíróság a Cnytv. 71/A. § (5) bekezdés szerinti esetekben haladéktalanul intézkedik az iratok nyilvánosan hozzáférhetővé tételéről.”

7. § Az R2. 4. § (2) bekezdésében a „helyi bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

1. Az R1. 40. mellékletének 1.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.13. egyéb érdekérvényesítő tevékenység (pl. alapjogok védelme, fogyasztóvédelem, jogvédelem, politikai érdekérvényesítés)
1.13.1. kód: 1300.”
„1.20. lobbitevékenység
1.20.1. kód: 2000.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére