• Tartalom

3/2017. (I. 23.) FM rendelet

a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről

2017.08.08.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alapján a 2. §-ban meghatározott tejtermelők

a) a 2016/1613/EU bizottsági rendelet alapján egyszeri, 9 543 566 euró összegű uniós támogatásban (a továbbiakban: uniós támogatás), továbbá

b) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti Agrártámogatások jogcímcsoporton a kivételes alkalmazkodási támogatás nemzeti kiegészítésére elkülönített, egyszeri 2 961 750 272 forint összegű támogatásban

(a továbbiakban együtt: támogatás) részesülnek.

(2) Az uniós támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor a 2016/1613/EU bizottsági rendelet hatálybalépése időpontjának napján érvényes, az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolyamot kell alapul venni.

2. § (1) E rendelet szerinti támogatásra az a tejtermelő gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelő vagy gazdaság (a továbbiakban: tejtermelő) jogosult, aki vagy amely

a) 2016. április 30-án tejhasznú tehénállománnyal rendelkezett (a továbbiakban: referencia-állomány), továbbá

b) 2017. április 30-án tejhasznú tehénállománnyal rendelkezik, és

c) a 2017. április 30-ai tejhasznú tehénállománya nem haladja meg a referencia-állományt.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában tejhasznú tehénnek a tejtermelő gazdaságában tartott és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) nyilvántartott Angelni (85), Ayrshire (14), Borzderes (03), Brown Swiss (88), Dán vörös (61), Egyéb tejhasznú (99), Holstein-fríz (22), Jersey (12), Kosztromai (15), Norvég vörös (62), SMR (60) fajtához vagy tejtermelés céljából kettőshasznú fajtához tartozó, legalább huszonhárom hónapos és legalább egyszer ellett nőivarú szarvasmarhát kell tekinteni.

(3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelmező akkor jogosult az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére, ha az adott egyedre 2015. évtől kezdődően anyatehén támogatás jogcímen még nem vett igénybe támogatást.

(4) E rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek ellenőrzése során a támogatás szempontjából kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a 3. § (1) és (3) bekezdése szerint átadott, az ENAR nyilvántartásban szereplő egyedek adatai vehetőek figyelembe.

(5) Az ENAR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, kérelemre nyilvántartásba vett, vagy legkésőbb azzal egyidejűleg nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó kérelmező a felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.

3. § (1) A NÉBIH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (3) bekezdés 4. pontja alapján 2017. február 1-jéig átadja a Kincstár részére a tejtermelők referencia-állományára vonatkozó, ENAR nyilvántartásban rögzített 2016. április 30-ai adatokat.

(2)2 A Kincstár 2017. június 15-éig postai úton tájékoztatja a tejtermelőket az (1) bekezdés szerint átvett referencia-állomány adatukról.

(3) A NÉBIH 2017. május 15-éig átadja a Kincstárnak a tejtermelők tejhasznú tehénállományára vonatkozó, ENAR nyilvántartásban rögzített 2017. április 30-ai adatokat.

4. § (1)3 A tejtermelőnek az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelmét, valamint annak mellékleteit elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 2017. május 31. és 2017. június 30. között, az erre szolgáló elektronikus felületen kell benyújtania a Kincstárhoz. A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő.

(2) Egy tejtermelő egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

(3) A kifizetési kérelem, valamint a hiánypótlás elektronikus benyújtása, valamint a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott és a vélelmezett örökös eljárása tekintetében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet szabályait kell alkalmazni.

(4) Hiányosan benyújtott kifizetési kérelem esetén a Kincstár nyolc napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

(5) A Kincstár az összes támogatásra jogosult kifizetési kérelem lezárását követően, a 3. § (3) bekezdés szerinti tejhasznú tehénállományra vonatkozó adatok alapján – figyelemmel a (6) bekezdésben foglalt többlettámogatásra – kiszámítja az egységnyi támogatás mértékét.

(6) Az a tejtermelő, aki vagy amely megfelel a 2. §-ban foglalt feltételeknek és

a) a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet vagy a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismert tejtermelői csoport vagy tejtermelői szervezet tagja, vagy

b) a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló 3/2016. (I. 7.) FM rendelet szerint elismert tejtermelői szervezet vagy társulás tagja,

az (5) bekezdés szerint meghatározottnál 30%-kal magasabb egységnyi támogatásra jogosult.

(7) A Kincstár a kifizetési kérelemről döntést hoz és – a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén – 2017. augusztus 30-áig intézkedik a támogatás összegének a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára történő átutalásáról.

5. § (1) A kérelmezőnek a kérelmezett támogatás alapjául szolgáló állatlétszámra vonatkozó, a helyszíni ellenőrzés során felhasználható, az igényelt támogatás alapját képező állatállomány megállapítására alkalmas, a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletnek (a továbbiakban: ENAR rendelet) megfelelő nyilvántartással kell rendelkeznie, továbbá eleget kell tennie az ENAR rendeletben meghatározott állatjelölési, nyilvántartási és bejelentési kötelezettségeknek. A Kincstár jogosult a kérelmezők 5%-ánál helyszíni ellenőrzést végezni.

(2) A termelői csoportban vagy termelői szervezetben fennálló tagságot a Kincstár a Földművelésügyi Minisztérium által nyilvántartott és átadott adatok alapján ellenőrzi.

(3) Ha a helyszíni ellenőrzés során az ügyfél nem igazolja a 2016. április 30-ai állatlétszámának csökkenését vagy szinten tartását, akkor az adott kifizetési kérelem alapján igénybevett támogatás teljes összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2016. szeptember 8-i 2016/1613/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 3/2017. (I. 23.) FM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma

1. Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-azonosító:     

Előtag:     

Név:     

Cégforma:     

Tenyészetkód:     

2. ENAR nyilvántartás adatai

Az ENAR nyilvántartásban szereplő adatok alapján 2016. április 30-ára vonatkozóan …… (db) számú tejhasznú szarvasmarha egyeddel rendelkezem.

Az ENAR nyilvántartásban szereplő adatok alapján 2016. április 30-ára vonatkozóan …… (db) számú kettős hasznosítású szarvasmarha egyeddel rendelkezem, amelyből tejtermelés céljára tartott állatok száma: …… (db)

Az ENAR nyilvántartásban szereplő adatok alapján 2017. április 30-ára vonatkozóan …… (db) számú tejhasznú szarvasmarha egyeddel rendelkezem.

Az ENAR nyilvántartásban szereplő adatok alapján 2017. április 30-ára vonatkozóan …… (db) számú kettős hasznosítású szarvasmarha egyeddel rendelkezem, amelyből tejtermelés céljára tartott állatok száma: …… (db)

3. Kiemelt támogatás

A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet vagy a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismert termelői csoport vagy termelői szervezet, vagy a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló 3/2016. (I. 7.) FM rendelet szerint elismert tejtermelői szervezet vagy társulás tagja vagyok: igen/nem.

A termelői csoport vagy termelői szervezeti tagságot elismerő okirat száma, kelte: ……………………

4. Nyilatkozatok

5. Melléklet:

A tejtermelés céljára tartott kettőshasznosítású egyedek fülszámainak felsorolása.

6. Kitöltési dátum és aláírás

Helység:                    Dátum:

Aláírás:

1

A 2. § (3) bekezdése a 34/2017. (VI. 9.) FM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a 34/2017. (VI. 9.) FM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet 20. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére