• Tartalom

305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 2. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 8. alcíme a következő 15/A. és 15/B. §-sal egészül ki:

15/A. § (1) A Kormány az egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlására a járási hivatalt az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területen kijelöli.
(2) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre a 2/A. mellékletben megjelölt jogszabálysértések ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására terjed ki.
(3) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre nem érinti az ugyanazon jogszabálysértés ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására más jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét.
15/B. § A járási hivatalnak az egyszerűsített hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértés jogkövetkezményének alkalmazására irányuló eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap.”

2. § A 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 15. alcíme a következő 28/B. §-sal egészül ki:

28/B. § A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendeletben elrendelt 1229 nyilvántartási számú hatósági statisztikai adatgyűjtés vonatkozásában ellátja a közigazgatási hatósági statisztikai rendszerrel összefüggő alábbi informatikai feladatokat:
a) tervezés, bővítés, fejlesztés,
b) fenntartásra, működtetésre és üzemeltetésre – ideértve az utánkövetést is – irányuló szolgáltatások nyújtása.”

2. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 305/2017. (X. 27.) Korm. rendelethez

A járási (fővárosi kerületi) hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabálysértések
1. Az építésfelügyelet területén:
1.1. az építési tevékenység első elektronikus főnaplója megnyitására vonatkozó kötelezettség megsértése,
1.2. építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció hiánya.
2. A fogyasztóvédelem területén:
2.1. a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról szóló tájékoztatás hiánya,
2.2. a pirotechnikai termékek csomagolására és jelölésére vonatkozó szabályok megsértése,
2.3. a pirotechnikai termék CE-jelölésének hiánya,
2.4. magyar nyelven kiadott sajtótermékben, magyar nyelvű rádió-, illetve televízió-műsorban, továbbá szabadtéri reklámhordozón közzétett gazdasági reklámban a reklám szövegének magyar nyelven történő megjelenítésének elmulasztása,
2.5. az üzlet feliratain az üzlet elnevezésére, valamint az üzletben, az üzlet kirakatában a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közleményekre vonatkozó követelmények megsértése,
2.6. a dohánytermék, az elektronikus cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszköz, valamint az utántöltő flakon csomagolási egységére vonatkozó előírások megsértése,
2.7. a vásárlók könyvének az üzlettérben a vásárlók által jól látható és könnyen hozzáférhető helyen történő kihelyezésének elmulasztása,
2.8. üzletek nyitvatartási idejéről és abban bekövetkezett változásokról szóló tájékoztatás megsértése,
2.9. a joghatással járó méréshez szükséges hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése,
2.10. a fiatalkorúak alkoholtartalmú termékkel, illetve dohánytermékkel, elektronikus cigarettával, dohányzást imitáló elektronikus eszközzel vagy utántöltő flakonnal történő kiszolgálása.
3. A munkaügy területén:
3.1. a munkaszerződés írásba foglalásának elmulasztása,
3.2. a törvényes képviselő hozzájárulásának hiánya a fiatal munkavállaló munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatánál,
3.3. a munkavállalóra vonatkozó életkori feltételek megsértése,
3.4. a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeinek hiánya,
3.5. a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartásának elmulasztása,
3.6. a kötelező legkisebb munkabérről (minimálbér) és a garantált bérminimumról szóló kormányrendeletben foglaltak és a kollektív szerződés munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése,
3.7. a munkabér kifizetésének elmulasztása,
3.8. a kifizetett munkabér elszámolásáról adandó írásbeli tájékoztató elmulasztása,
3.9. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) Magyarország területén történő foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély hiánya,
3.10. a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához kiadott munkavállalási engedély hiánya,
3.11. a munkaviszony megszűnését követően a munkavállalónak átadandó iratok kiadásának elmulasztása.
4. A munkavédelem területén:
4.1. a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat elmulasztása,
4.2. munkavédelmi oktatás megtartásának elmulasztása,
4.3. munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának hiánya,
4.4. foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosításának elmaradása,
4.5. munkavédelmi képviselők választása megszervezésének elmulasztása.
5. Az élelmiszerlánc-biztonság területén:
5.1. fogyaszthatósági határidő lejárta utáni forgalomba hozatal azzal, hogy a hatáskör a jogkövetkezmények alkalmazása körében az intézkedések közül csak az élelmiszer élelmiszerként történő forgalomba hozatalának megtiltására terjed ki,
5.2. minőségmegőrzési határidő lejárta utáni forgalomba hozatal azzal, hogy a hatáskör a jogkövetkezmények alkalmazása körében az intézkedések közül csak az élelmiszer élelmiszerként történő forgalomba hozatalának megtiltására terjed ki,
5.3. magyar nyelvű élelmiszer-jelölés hiánya,
5.4. a termék beszerzését igazoló dokumentum hiánya,
5.5. élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történt regisztráció hiánya.
6. A népegészségügy területén:
6.1. dohánytermékek – beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszközt is – fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek megszegése,
6.2. a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben, közterületeken a feliratok, jelzések hiánya,
6.3. a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya.”

2. melléklet a 305/2017. (X. 27.) Korm. rendelethez

1. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 10a. ponttal egészül ki:
„10a. Egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatkör
Felsőfokú végzettséggel:
felsőoktatásban szerzett szakképzettség
Érettségi végzettséggel:
érettségi végzettség”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére