• Tartalom

31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet

31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet

a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról1

2017.08.24.

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 49. § c) pontjában, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló
20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosítása

1. § A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A miniszter a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos kormányközi megállapodás megkötésének vagy e tárgykörben kötött kormányközi megállapodás módosításának szándékáról a harmadik országgal vagy a nemzetközi szervezettel folytatott tárgyalások megkezdése előtt tájékoztatja a Bizottságot, valamint rendszeres tájékoztatást küld a Bizottságnak a tárgyalások előrehaladásáról, és ezzel összhangban gondoskodik a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 116/A. § (4) bekezdése szerinti információk megküldéséről.
(2) A tárgyalások lezárását megelőzően a miniszter előzetes véleményezés céljából az (EU) 2017/684 határozat 5. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt időtartamra megküldi a Bizottság részére a megállapodás vagy a módosítás tervezetét és azok összes mellékletét, valamint a megállapodásokban hivatkozott egyéb szövegeket az (EU) 2017/684 határozat 3. cikkével összhangban.
(3) A miniszter a megkötött vagy a módosított megállapodás ratifikációjakor a megállapodást vagy a módosítást, annak valamennyi mellékletével együtt, továbbá a Bizottság (2) bekezdés szerinti véleményében foglaltaktól való eltérés esetén az eltérés alapjául szolgáló indokokat megküldi a Bizottság részére.”

2. § Az R1. a következő 8/B. §-sal egészül ki:

8/B. § A 7–8/A. §-ban megállapított kötelezettségek nem vonatkoznak a vállalkozások közötti megállapodásokra.”

3. § Az R1. 9. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

d) a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozatnak”

(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

2. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosítása

4. § A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Motorhajtóanyagot akkor lehet forgalomba hozni, ha minősége megfelel)

g) a közlekedésben felhasznált villamos energia esetében az MSZ EN 50160 legkésőbbi évjelzetű termékszabvány”

(szerinti követelményeknek.)

5. § Az R2. 4. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A minőségi követelményeknek való megfelelés ellenőrzését és tanúsítását)

g) a közlekedésben felhasznált villamos energia esetében az MSZ EN 50160”

(legkésőbbi évjelzetű termékszabványban megadott analitikai módszerrel alkalmazásával kell elvégezni.)

6. § Az R2.

a) 2. § 9. pontjában az „a cseppfolyósított szénhidrogéngáz” szövegrész helyébe az „a cseppfolyósított szénhidrogéngáz, a közlekedésben felhasznált villamos energia” szöveg,

b) 5. melléklet I. rész 4.5.1. alpontjában a „2. részének” szövegrész helyébe a „II. részének” szöveg,

c) 6. melléklet 1. és 2. pont címében a „Motorhajtóanyag” szövegrészek helyébe a „Motorhajtóanyag (kivéve villamos energia)” szöveg,

d) 6. melléklet „Formátummal kapcsolatos megjegyzések” részének 5. pontjában a „3. pont d) alpontjában” szövegrész helyébe a „4.4. alpontjában” szöveg,

e) 6. melléklet „Formátummal kapcsolatos megjegyzések” részének 6. pontjában a „3. pont b) alpontjában” szövegrész helyébe a „4.2. alpontjában” szöveg

lép.

7. § (1) Az R2. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba.

9. § (1) Ez a rendelet a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról szóló, 2015. április 20-i (EU) 2015/652/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelethez

    1.    Az R2. 5. melléklet I. részének 4.3. pontja a következő 4.3.3. alponttal egészül ki:
(Az „MJx” jelölés a forgalmazott, az x motorhajtóanyag bejelentett mennyiségeiből átszámított, megajoule-ban kifejezett összes energiát jelöli. Kiszámítása a következőképpen történik:)
„4.3.3. A villamosenergia-fogyasztás mennyisége
4.3.3.1. Az elektromos gépjárművek által fogyasztott villamosenergia-mennyiség, amely érintett energiamennyiséget a forgalmazó az állami adó- és vámhatóság részére az alábbi képlet szerint jelenti be:
Villamosenergia-fogyasztás = megtett út (km) × villamosenergia-fogyasztási hatékonyság (MJ/km);”
    2.    Az R2. 5. melléklet I. részének 4.5. pontja a következő 4.5.4. alponttal egészül ki:
(A GHGix az x motorhajtóanyag egy egységére jutó, gCO2eq/MJ egységben kifejezett üvegházhatásúgáz-intenzitás. A forgalmazónak az egyes motorhajtóanyagok egységnyi üvegházhatásúgáz-intenzitását az alábbi módon kell meghatároznia:)
„4.5.4. a villamos energia a II. rész 7. pontjában leírtak alapján számítandó.”
    3.    Az R2. 5. melléklet I. részének 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.6. Az „AF” a hajtáslánc hatékonyságára vonatkozó kiigazítási együtthatókat jelöli:

 

 

A

B

 

1

Jellemző átalakítási technológia

Hatékonysági együttható

 

2

Belső égésű motor

1

 

3

Akkumulátoros, elektromos hajtáslánc

0,4

 

4

Hidrogén-üzemanyagcellás elektromos hajtáslánc

0,4

    ”
„7. Villamos energia
A forgalmazók a villamos energiára vonatkozó üvegházhatásúgáz-intenzitás (gCO2eq/MJ) értékeit a jelentett adatokból kiindulva az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján határozzák meg.”

2. melléklet a 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelethez

1.    Az R2. 6. melléklete a következő 2A. ponttal egészül ki:
„2A. Villamos energia

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Közös jelentéstétel (IGEN/NEM)

Ország

Forgalmazó1

Energiatípus6

Mennyiség10

ÜHG-intenzitás

Csökkentés
a 2010-es
átlaghoz képest

2

 

 

 

 

Energia alapján

 

 

3

NEM

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Forgalmazói csoport adatai

2

 

Ország

Forgalmazó1

Energiatípus6

Mennyiség10

ÜHG-intenzitás

Csökkentés
a 2010-es
átlaghoz képest

3

 

 

 

 

Energia alapján

 

 

4

IGEN

 

 

 

 

 

 

5

IGEN

 

 

 

 

 

 

6

 

Részösszeg

 

 

 

 

 

2.    Az R2. 6. melléklet 6. pont „Formátummal kapcsolatos megjegyzések” részének 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a rész a következő 10. alponttal egészül ki:
„9. A fogyasztott energia (motorhajtóanyag) teljes mennyisége.
10. A villamos energia mennyisége az 5. melléklet II. részének 7. pontja szerint kerül meghatározásra.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére