• Tartalom

31/2017. (X. 17.) NGM rendelet

31/2017. (X. 17.) NGM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról1

2017.10.18.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése a következő d)–e) ponttal egészül ki:

(A támogatást kizárólag olyan szolgáltató igényelheti, amely biztosítani tudja a bankkártya-elfogadás szolgáltatást a terminálon, és vállalja, hogy)

d) lehetővé teszi a közszolgáltatási díj kártyás befizetését a terminálon, és
e) a támogatás keretei között történő termináltelepítések esetében a telepítéséhez kapcsolódóan telepítési vagy egyéb egyszeri díjat vagy költséget az elfogadóhely részére nem számít fel.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A szolgáltató a 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott határidő lejártát megelőzően több alkalommal is nyújthat be kérelmet.”

2. § (1) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az előleggel való elszámolás feltétele, hogy a szolgáltató a kezelő szerv részére igazolja, hogy az igényelt összeggel érintett terminálok beszerzése, telepítése és 24 hónapon keresztül történő üzemeltetése, valamint az elfogadóhely részére a 24 hónap üzemeltetési időszak alatt a 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű kedvezmény biztosítása megtörtént.”

(2) Az R. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az előleggel való elszámolás keretében indokolt költségként az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben az elfogadóhelyekre kihelyezendő terminálok számának növelése érdekében végzett tevékenység megvalósításához közvetlenül kapcsolódó ráfordításokat tartalmazó, a támogatói okirat kiadását követően felmerült, ténylegesen kifizetett és számlával vagy egyéb számviteli bizonylattal szabályszerűen igazolt kiadás fogadható el.”

3. § Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról szóló 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését megelőzően kiadott támogatói okiratokra e rendeletnek a Módr1. hatálybalépésének napját megelőző napon hatályos rendelkezéseit a Módr1. 2. §-ával megállapított 7. § (4) és (4a) bekezdésében, a Módr1. 4. § b) pontjával megállapított 3. § (2) bekezdésében és a Módr1. 4. § h) pontjával megállapított 7. § (3) bekezdésében foglalt eltéréssel kell alkalmazni.”

4. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében az „a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény” szövegrész helyébe az „a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „beszerzésével” szövegrész helyébe a „beszerzésével, telepítésével és üzemeltetésével” szöveg,

c) 3. § (6) bekezdésében az „új terminálok” szövegrész helyébe a „korábban még üzembe nem helyezett terminálok (a továbbiakban: új terminálok)” szöveg, a „legalább” szövegrész helyébe a „kérelmenként legalább” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében a „Használt” szövegrész helyébe a „Korábban már üzembe helyezett” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében az „e rendelet hatálybalépésének napján” szövegrész helyébe a „2017. november 1-jén” szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. március 31.” szöveg,

g) 6. § (2) bekezdés a) pontjában a „2016. december 15-ig” szövegrész helyébe a „2017. november 30-ig” szöveg,

h) 7. § (3) bekezdésében a „2017. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. július 31-ig” szöveg,

i) 8. §-ában a „2018. január 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. április 30-ig” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére