• Tartalom
Oldalmenü

317/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.11.08.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 34. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Magyar Művészeti Akadémia közfeladatként
a) ellátja a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények kezelésével, gyarapításával, közzétételével, nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálat működtetésével összefüggő feladatokat, valamint
b) közreműködik a kulturális örökségvédelem területét érintő szakértői és tudományos tevékenységekben, illetve az ismeretterjesztéssel és közművelődéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.”

2. § A Korm. rendelet 30. alcíme a következő 37/C. §-sal egészül ki:

37/C. § A Magyar Művészeti Akadémia – a 34. § (3a) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében – az e rendelet hatálybalépését követő naptól a Miniszterelnökség jogutódja. A jogutódlásra a 2. §-t, a 3. § (1) és (6) bekezdését, az 5–6. §-t, valamint a 7/A. § (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a 2016. december 31-ei határnap helyett az e rendelet hatálybalépésének napja alkalmazandó határnapként.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás