• Tartalom
Oldalmenü

36/2017. (XII. 29.) IM rendelet

a nemzetközi jogsegélyre és a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó viszonosság megállapításáról

2018.01.02.

A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 124. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjaink feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A nemzetközi jogsegélyre és a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó viszonosság megállapításáról

1. § (1) Az Amerikai Egyesült Államok viszonylatában viszonosság áll fenn

a) a gyermektartás tárgyában hozott, az ügy érdemét végleges jelleggel (nem ideiglenes intézkedésként) rendező határozatok elismerése és végrehajtása vonatkozásában, tekintet nélkül azok alaki megjelölésére;

b) a házastársi tartás tárgyában hozott, az ügy érdemét végleges jelleggel (nem ideiglenes intézkedésként) rendező határozatok elismerése és végrehajtása vonatkozásában, tekintet nélkül azok alaki megjelölésére, feltéve, hogy a házastársi tartásra jogosult személy kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik; és

c) a gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség másik államban történő megállapítása és módosítása vonatkozásában azzal, hogy ha a gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség megállapításának előkérdéseként az apaság megállapítása szükséges, a viszonosság kiterjed az apaság megállapítására irányuló eljárásra is.

(2) A viszonosság magyar központi hatósága az igazságügyért felelős miniszter, amely kapcsolatot tart az amerikai központi hatósággal. A viszonosság alapján a központi hatóságok együttműködnek a kérelmezők igényérvényesítésének megkönnyítése érdekében.

(3) A viszonosság 2007. január 22. napjától áll fenn, kiterjed azonban az ezen időpont előtt hozott határozatokra is.

2. § (1) Az Olasz Köztársaság viszonylatában viszonosság áll fenn az olyan bírósági határozatok elismerése és végrehajtása vonatkozásában, tekintet nélkül azok alaki megjelölésére,

a) amelyeket polgári és kereskedelmi ügyekben, vagyonjogi igények tárgyában hoztak;

b) amelyek 2003. április 1. napján vagy azt követően emelkedtek jogerőre; és

c) amelyek az ügy érdemét végleges jelleggel (nem ideiglenes intézkedésként) rendezik.

(2) Amennyiben az olasz bírósági határozat a belföldi elismeréshez és végrehajtáshoz megkívánt követelményeknek megfelel, a viszonosság alapján a határozat az ügy érdemére vonatkozó rendelkezéseken túl a perköltségre vonatkozó rendelkezés tekintetében is elismerhető és végrehajtható.

3. § A Németországi Szövetségi Köztársaság viszonylatában viszonosság áll fenn az 1992. február 26. napja után jogerőre emelkedett, polgári és kereskedelmi ügyekben vagyonjogi igények tekintetében hozott bírósági határozatok elismerése és végrehajtása vonatkozásában.

2. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31. napján lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és a 6. § 2018. január 1. napján lép hatályba.

5. §1

6. §2

1

Az 5. §-t a 6. § hatályon kívül helyezte.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.