• Tartalom

36/2017. (X. 31.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról1

2017.11.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosítása

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések
üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló
20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosítása

2. § Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatást kizárólag olyan felügyeleti szolgáltató igényelheti, amely az üzemeltetővel felügyeleti szolgáltatói szerződést köt, és)

b) az AFE-t az állami adó- és vámhatósághoz bejelentett és regisztrációs számmal rendelkező automataberendezésbe legkésőbb az adózás rendjéről szóló törvényben (a továbbiakban: Art.) az automataberendezések AFE-val való ellátására előírt határidőig telepíti, és a telepítést követően működteti.”

3. § Az NGM rendelet 5. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felügyeleti szolgáltató a kérelem benyújtásával egyidejűleg)

b) az igényelt támogatás összegével megegyező mértékű biztosítékot nyújtja a kezelő szerv részére az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt biztosíték vagy pénzügyi intézmény által vállalt garancia formájában, és”

4. § Az NGM rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a felügyeleti szolgáltató köteles a kötelezettségszegéssel érintett AFE-ra igénybe vett támogatást az Áht. 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a szerinti ügyleti kamattal növelt összegben, a jogosulatlan igénybevételről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszafizetni a támogatói okiratban megjelölt számlára.”

5. § Az NGM rendelet 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti határidő jogvesztő.”

6. § Az NGM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

20. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 36/2017. (X. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 2. §-ával megállapított 5. § (3) bekezdés b) pontját, 3. §-ával megállapított 5. § (8) bekezdés b) pontját és a 4. §-ával megállapított 11. § (6) bekezdését a Mód. rendelet hatálybalépésekor már benyújtott kérelmekre, valamint a kiállított támogatói okiratokra is alkalmazni kell.
(2) A Mód. rendelet 8. §-ával hatályon kívül helyezett 6. §-t a Mód. rendelet hatálybalépésekor már benyújtott kérelmekre, valamint a kiállított támogatói okiratokra sem kell alkalmazni.”

7. § Az NGM rendelet

1. 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „2017. augusztus 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. november 17-ig” szöveg,

2. 8. § (2) bekezdésében a „legkésőbb 2018. január 31-ig” szövegrész helyébe a „legkésőbb az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követő 60 napon belül” szöveg,

3. 9. § (1) bekezdésében az „amelyeket 2018. január 31-ig az eAdaton keresztültovábbít” szövegrész helyébe az „amelyeket az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követő 60 napon belül az eAdaton keresztül továbbít” szöveg,

4. 13. § (1) bekezdésében a „legkésőbb a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötését követő 8 napon belül a” szövegrész helyébe az „a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötését követően, legkésőbb 2017. november 3-ig a” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az NGM rendelet 6. §-a.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 36/2017. (X. 31.) NGM rendelethez

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12d. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Áht. Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím-
csoportnév

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„12d.

360328

 

 

Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása

Az előirányzat az Automata Felügyeleti Egység beszerelésével, telepítésével, valamint üzemeltetésével összefüggő költségekhez nyújt forrást az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata-berendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.)
NGM rendeletben foglalt feltételek szerint.

gazdasági társaság

Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére kiadott támogatói okirat útján. Az élelmiszer-
értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata-berendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendeletben foglaltak figyelembe- vételével.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

Biztosíték lehet a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata vagy pénzügyi intézmény által vállalt garancia.

Kincstár

–”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére