• Tartalom

37/2017. (VII. 6.) FM rendelet

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–4. §2

5. § (1)3

(2) Hatályát veszti az R.

a)4

b) 18. § (2) bekezdésében a „legkésőbb a tárgyévet követő év április 30-áig”

szövegrész.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 37/2017. (VII. 6.) FM rendelethez5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére