• Tartalom

383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról

2022.07.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A tartós ápolást végzők időskori támogatásának (a továbbiakban: támogatás) megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben a kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv jár el.

2. § (1)2 A támogatás megállapítása és folyósítása iránti kérelmet az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervnél, a központi nyugdíjbiztosítási szerv által – az elektronikus űrlap tekintetében az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszterrel egyetértésben – e célra rendszeresített, és a központi nyugdíjbiztosítási szerv honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy az annak megfelelő adattartalommal rendelkező elektronikus űrlapon kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatlap és elektronikus űrlap tartalmazza a kérelmező

a) természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,

b) nyilatkozatát arról, hogy részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján megállapított ápolási díjat az Szt. 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban mely szervek határozata alapján folyósították, valamint

c) nyilatkozatát arról, hogy a gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelést segítő ellátásban részesült.

(3)3 A támogatásra való jogosultságnak az Szt. 44/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján történő megállapításához igazolni kell, hogy

a) a kérelmező általa ápolt, gondozott gyermeke a jogosultsághoz szükséges 20 éves időtartam alatt az Szt. 41. § (3) bekezdés a) pontja szerint súlyosan fogyatékosnak vagy az Szt. 41. § (3) bekezdés b) pontja szerint tartósan betegnek minősült, és

b) a kérelmező a jogosultsághoz szükséges 20 éves ápolási, gondozási időtartam alatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.

3. § A támogatást a nyugdíjfolyósító szerv a központi költségvetés terhére folyósítja.

4. § Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a támogatás iránti igény érvényesítésére, a támogatás megállapítására és folyósítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a mulasztási bírságra, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon támogatást kell érteni.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § Aki a támogatásra való jogosultság feltételeinek 2018. január 1-jén megfelel, a támogatást az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésére vonatkozó szabályok szerint, de legkorábban 2018. január 1-jei időponttól kezdődően kérelmezheti.

7. §4 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (3) bekezdésében foglaltakat a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

Az 1. § a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 177. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

2

A 2. § (1) bekezdése a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A hatálybalépés időpontja 2019. november 20.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére