• Tartalom

387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.12.15.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 11. § c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § (1) Az irányító hatóság köteles a kiemelt projekt
a) támogatásáról szóló döntést és
b) támogatási szerződése szakmai tartalmat is érintő módosítását
megelőzően a szakpolitikai felelős, továbbá jogszabályban vagy kormányhatározatban meghatározott más felelős véleményét beszerezni.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felelős a megkereséstől számított 8 napon belül nem ad véleményt, egyetértőnek kell tekinteni.”

2. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) EMVA forrásból nyújtott,
a) egységes kérelemmel érintett vagy
támogatás esetén a felhívás rendelkezhet úgy, hogy a támogatás igénybevételére benyújtott támogatási kérelem magában foglalja a kifizetési igénylést is.”

3. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 59. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A konzorciumi tagoknak a támogatási szerződés megszegéséért való felelősségét a konzorciumi megállapodás rendezi.”

4. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 95/A. §-sal egészül ki:

95/A. § Nagyprojekt esetén az építési beruházás tárgyú közbeszerzési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha a műszaki leírás kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott. Ha a közbeszerzési eljárás megindításakor nem áll rendelkezésre a kivitelezési dokumentáció, az ellenőrzés típusától függően az irányító hatóság vezetője vagy az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter nem támogató tartalmú tanúsítványt vagy jelentést állít ki.”

5. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 35. alcíme a következő 100/A. §-sal egészül ki:

100/A. § (1) Ha a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert
a) a támogatási szerződésben módosult a szerződéssel érintett projektelem finanszírozási módja, vagy
b) az igénybe venni kívánt alvállalkozói teljesítés mértéke az eredeti szerződésben rögzítetthez képest magasabbá válik,
akkor a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésnek kizárólag a finanszírozási módra vonatkozó, a támogatási szerződésnek megfelelő módosítására, valamint az alvállalkozói teljesítés mértéke módosítására a 100. § (1) és (3) bekezdését nem kell alkalmazni. A kedvezményezett köteles a szerződésmódosításról – az alátámasztó dokumentumok megküldésével – az irányító hatóságot 15 napon belül tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosítás esetén a szerződésmódosítással érintett támogatási összeg – a 100. § (5) bekezdéstől eltérően – folyósítható.”

6. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett – figyelemmel a 95. § (4) bekezdésében foglaltakra is – a közbeszerzési eljárást abban az esetben indíthatja meg vagy folytathatja, ha az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte, és erről támogató tartalmú, vagy feltétellel támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó és a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyó tanúsítványt állított ki. Ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően kezdeményezte a közbeszerzési dokumentumok központi ellenőrzését, akkor a közbeszerzési eljárást megindító végleges dokumentumokat az irányító hatóság, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére legkésőbb a közbeszerzési eljárás megindítását követő 5 munkanapon belül megküldi. Az irányító hatóság vagy az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás kezdeményezéséről, továbbá dönt a megítélése szerint szabálytalanság megállapítására okot adó, nem reparálható közbeszerzési jogsértés esetén a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.”

7. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Ha a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert
a) a támogatási szerződésben módosult a szerződéssel érintett projektelem finanszírozási módja, vagy
b) az igénybe venni kívánt alvállalkozói teljesítés mértéke az eredeti szerződésben rögzítetthez képest magasabbá válik,
akkor a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésnek kizárólag a finanszírozási módra vonatkozó, a támogatási szerződésnek megfelelő módosítására, valamint az alvállalkozói teljesítés mértéke módosítására az (1) bekezdést nem kell alkalmazni. A kedvezményezett köteles a szerződésmódosításról – az alátámasztó dokumentumok megküldésével – az irányító hatóságot 15 napon belül tájékoztatni.”
„(7b) Az előlegen alapuló követelés visszafizetését vagy kompenzálását követően előleg újra igényelhető, ha erre a felhívás, illetve a támogatási szerződés lehetőséget biztosít.”
„(2b) A (2a) bekezdés b) pontja nem alkalmazható a Magyarországon adószámmal nem rendelkező szállító esetén.”

10. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a felhívás, illetve a támogatási szerződés valamely elszámolható költségtípus vonatkozásában előírja, utófinanszírozás esetén a kifizetési igénylés keretében a költségeket elektronikusan kitöltött összesítőn kell elszámolni. A közbeszerzéssel érintett költségeket összesítőn nem lehet elszámolni.”

11. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/S. §-sal egészül ki:

201/S. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseket – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
(2) A 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelettel megállapított 118/A. § (2b) bekezdését a 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott előlegigénylések esetén kell alkalmazni.
(3) A 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelettel megállapított 124. § (1) bekezdését a 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott kifizetési igénylésekre kell alkalmazni.
(4) A 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelettel megállapított 149. § (3) bekezdését a 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet hatálybalépését követő hónap 1. napjától kell alkalmazni.”

12. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete (a továbbiakban: EMK) az 1. melléklet szerint módosul.

1. 39. § (2a) bekezdésében a „fennáll” szövegrész helyébe a „fennáll, kivéve az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott esetet” szöveg,

2. 79. § (2) bekezdés d) pontjában a „hozott jogerős határozatban” szövegrész helyébe a „hozott, e rendelet szerinti jogorvoslattal nem támadható döntésben” szöveg,

3. 89. § (1) bekezdésében a „feltételeknek” szövegrész helyébe a „feltételeknek – így különösen a jogosultsági szempontoknak –” szöveg,

4. 89. § (2) bekezdésében a „feltételeknek” szövegrész helyébe a „feltételeknek – így különösen a jogosultsági szempontoknak –” szöveg,

5. 100. § (3) bekezdésében a „kezdeményezi” szövegrész helyébe a „kezdeményezheti” szöveg,

6. 149. § (3) bekezdésében a „tizenharmadik” szövegrész helyébe a „harmadik” szöveg,

7. 149. § (4) bekezdés e) pontjában a „termék” szövegrész helyébe a „termék vagy terméktípus” szöveg,

8. 149. § (4) bekezdés f) pontjában a „terméket” szövegrész helyébe a „terméket vagy terméktípust” szöveg,

9. 151. § (6) bekezdésében a „tizenkettedik” szövegrész helyébe a „18.” szöveg, az „annak kiállításától számított nyolc napon belül” szövegrész helyébe a „minden hónap 20. napjáig” szöveg

lép.

(2) Az EMK

a) 163.1. pontjában a „státuszúra” szövegrész helyébe a „státuszúra vagy az irányító hatóság adminisztratív hibája esetén újra rögzíti a bizonylatot” szöveg,

b) 185.3. pontjában a „kizárólag 100%-os támogatási intenzitás esetében köteles az irányító hatóság vizsgálni” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság vizsgálja” szöveg,

c) 188/A.4. pontjában a „határozatot” szövegrész helyébe a „döntést” szöveg,

d) 211.6. pontjában a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg,

e) 229.6. pontjában a „229.1a. pont c) alpontja” szövegrész helyébe a „229.1a. pont b) és c) alpontja” szöveg, az „előírása” szövegrész helyébe az „előírása, valamint az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése” szöveg,

f) 238.4. pontjában a „félévenként” szövegrész helyébe a „naptári félévenként” szöveg,

g) 247.6. pontjában az „A kötbérnek, az ügyleti kamatnak és a kötbér utáni késedelmi kamatnak” szövegrész helyébe az „Az ügyleti kamatnak” szöveg,

h) 260.3. pontjában a „határozat (végzés)” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg

lép.

a) III. fejezet 12.1.1.2. pontjában a „szakmai megvalósításában” szövegrész helyébe az „előkészítésében, szakmai megvalósításában” szöveg,

b) III. fejezet 12.1.1.4. pontjában a „menedzsmentjéhez vagy” szövegrész helyébe a „menedzsmentjéhez, előkészítéséhez vagy szakmai” szöveg

lép.

14. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

d) 175. § (8) bekezdésében a „(2),” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az EMK

a) 56.4. pontja,

b) 107.2. pontjában a „kizárólag 100%-os támogatási intenzitás esetében” szövegrész,

c) 228.6. pontja,

d) 229.1. pont j) alpontja,

e) 230.5. pontja,

f) 237.10. pontja,

g) 238.3. pontjában az „ , EMVA esetén legfeljebb 60 napra” szövegrész,

h) 295.1. pontja,

i) 299.5. és 299.6. pontja,

j) 308.1. pontjában a „releváns” szövegrész és a „Releváns szakmai tapasztalatnak a hasonló projekteket kezelő intézményrendszerben töltött idő vagy az ellenőrizendő témában szerzett jártasság tekinthető.” szövegrész,

k) 315.2. pontja.

2. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet] 2. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

„1. feladatelrendelő dokumentum: olyan egyoldalú jognyilatkozat, amelyben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – vagy az általa írásban meghatalmazott személy – esetileg rendeli el és határozza meg az értékelő feladatát, és amelyben a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) kötelezettséget vállal az abban meghatározott feladat igazolt teljesítése esetén történő díjfizetésre,
2. munkáltató: a minisztérium,”

16. § A 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„8. Összeférhetetlenség, titoktartás
13. § Az értékelő a feladatelrendelő dokumentum 14. § (4) bekezdése szerinti elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik a 272/2014. Korm. rendelet VI. Fejezete szerinti összeférhetetlenség fennállásával összefüggésben, azzal, hogy a 272/2014. Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint titoktartási nyilatkozatot a monitoring és információs rendszerben teszi meg.”

17. § A 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az értékelő legkésőbb a monitoring és információs rendszerben történő feladatelrendelésről szóló értesítést követő 72 órán belül – az (1) bekezdésben foglaltakra is tekintettel – a monitoring és információs rendszerben visszajelez, hogy a rábízott feladat ellátását vállalja-e. A feladat elvállalásával az értékelőnek kötelezettsége keletkezik a feladatelrendelő dokumentumban meghatározott határidőn belül az értékelési feladat elvégzésére, a minisztériumnak pedig – a feladat teljesítésének igazolásától függően – az értékelőnek járó díjazás kifizetésére.”

18. § Hatályát veszti a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 17. §-a.

3. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelethez

1. Az EMK a következő 233.1a. ponttal egészül ki:
„233.1a. A 229.1. pont h) vagy l) alpontja szerinti esetben a 117. § (7) bekezdésében vagy a 118/A. § (6) bekezdésében előírt határidőt követő 30 napon belül benyújtott kifizetési igénylés esetén a követelés előírását vissza kell vonni, ha a projekt előrehaladását a kedvezményezett alátámasztja.”
2. Az EMK 310.6. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(A kockázatelemzés során – az ellenőrizendő projektek és kedvezményezettek jellemzőit figyelembe véve – javasolt mérlegelni)
k) az audit hatóság rendszerellenőrzése során megállapított kockázati szintet.”
3. Az EMK 323.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„323.4. A 323.3. pont szerinti kiegészítést is minden érintettnek alá kell írnia. Az aláírás mellőzhető a kiegészítést tartalmazó dokumentum kedvezményezett részére – tértivevényes könyvelt küldeményként – történő megküldésével. A kedvezményezettnek a küldemény átvételét követő 8 napon belül lehetősége van észrevételeit jelezni. Ha e határidőn belül a kedvezményezett nem tesz észrevételt, a jegyzőkönyv kiegészítést elfogadottnak kell tekinteni.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére