• Tartalom

398/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

398/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Stt. Vhr.) 17. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtés kérdőívének címoldalán és a statisztikai adatgyűjtést szolgáló egyéb anyagon fel kell tüntetni)

j) elektronikus adatgyűjtő rendszer kötelező vagy választható használata esetén az elektronikus adatgyűjtő rendszer megnevezését és elektronikus elérhetőségét,”

(2) Az Stt. Vhr. 17. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtés kérdőívének címoldalán és a statisztikai adatgyűjtést szolgáló egyéb anyagon fel kell tüntetni)

l) az adatszolgáltatás időpontját és – ha azt az elektronikus adatgyűjtést végző rendszer nem méri – a kitöltésre fordított időt percben, valamint”

(3) Az Stt. Vhr. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az (1) bekezdésben előírt kérdőíven vagy törvényben meghatározott módon, elektronikus úton teljesíthető.”

(4) Az Stt. Vhr. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kitöltött kérdőíven megjelölt adatokat az adatszolgáltatón, adatátadón kívül csak a Hivatalos Statisztikai Szolgálat adatfelvétel végrehajtásáért felelős tagja és a részére adatfeldolgozást végző szerv ismerheti meg.”

2. § Az Stt. Vhr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § Ha a KSH adatfelvétele esetében az adatszolgáltató vagy – adatátvétel esetén – az adminisztratív adatok kezelője az adatok benyújtására vagy – adatátvétel esetén – az adatok továbbítására maga helyett mást bíz meg (adatbenyújtó), az erre vonatkozó meghatalmazást a KSH részére az első adatszolgáltatást vagy – adatátvétel esetén – adatátadást megelőzően köteles megküldeni. A meghatalmazott eljárását úgy kell tekinteni, mintha az adatszolgáltató vagy – adatátvétel esetén – az adminisztratív adatok kezelője járt volna el.”

3. § Hatályát veszti az Stt. Vhr. 14–16., valamint 19. §-a.

4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére