• Tartalom

4/2017. (III. 29.) NGM rendelet

4/2017. (III. 29.) NGM rendelet

az egyes pénzügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.03.30.

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosítása

1. § A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet

a) 1. mellékletében az „A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az „A települési önkormányzat jegyzője mint első fokú gyámhatóság” szöveg,

b) 2. melléklet címében az „átmeneti vagy tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe a „nevelésbe vett” szöveg,

ca) a „hivatala” szövegrész helyébe a „hivatala mint elsőfokú gyámhatóság” szöveg,

cb) az „átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek” szövegrész helyébe a „nevelésbe vétel alatt állt” szöveg,

cc) az „átmeneti vagy tartós nevelésben van” szövegrész helyébe a „nevelésben van” szöveg,

cd) az „az átmeneti vagy tartós nevelés” szövegrész helyébe az „a nevelésbe vétel” szöveg,

ce) a „nem állt átmeneti vagy tartós nevelésben” szövegrész helyébe a „nem állt nevelésbe vétel alatt” szöveg,

d) 3. melléklet címében az „átmeneti vagy tartós nevelésben álló” szövegrész helyébe a „nevelésbe vett” szöveg,

e) 4. melléklet címében az „átmeneti vagy tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe a „nevelésbe vett” szöveg

lép.

2. A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

2. § A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Támogatás a 2016. december 31-ig kért támogatás igénybevételére jogosító egyedi kóddal, valamint a 19. § (2) bekezdés szerinti határidőig kért üzembe helyezési kóddal 2017. április 30-ig üzembe helyezett, legkésőbb 2017. április 30-ig a Mód. rendelet szerinti műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépek után igényelhető.
(3) Támogatás iránti kérelem, valamint az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalása iránti kérelem 2017. május 15-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz. A határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.”

3. A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosítása

3. § A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet 12. § (1) bekezdésében a „kezelő szerv” szövegrész helyébe a „szolgáltató” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet és

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére