• Tartalom

402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Szt. 42. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon – ide nem értve az (1) bekezdés szerinti esetet, továbbá ha az ápolást végző személy az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott képzés során az Flt. 14. § (4) bekezdés c) pontja szerinti képzési támogatásban részesül – nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.”

2. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás felhasználása
a) a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 9/A. § szerint kiválasztott közreműködő szervezettel vagy annak a konzorciumi szerződésben megjelölt tagjával (a továbbiakban együtt: közreműködő szervezet) kötött adásvételi szerződés keretében,
b) a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a közreműködő szervezettel vagy a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel (a továbbiakban: autókereskedő) kötött adásvételi szerződés keretében,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás költségébe történő beszámításával
történik.”

3. § Az R. 9/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Közreműködő szervezetként autókereskedő vagy olyan konzorcium választható ki, amelynek egyik tagja autókereskedő.”

4. § (1) Az R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közreműködő szervezet a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő harminc napon belül megkeresi a 9. § (2) bekezdése szerinti személyt, és tájékoztatja
a) a rendelkezésre álló személygépkocsik megvásárlásának feltételeiről,
b) arról, hogy milyen feltételekkel vehet igénybe kölcsönt a személygépkocsi megvásárlásához.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti igény esetén a kölcsönszerződést a megállapított szerzési támogatás összegének, valamint a szerzési támogatás jogosultja által befizetett önerő levonásával a vételárból fennmaradó összegre kell megkötni.”

(2) Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személygépkocsi a támogatást megállapító határozat véglegessé válását követően vásárolható meg. A határozat véglegessé válása előtti megvásárlás esetén a szerzési támogatás nem folyósítható.”

5. § Az R. 11/A. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban a szerzési támogatás jogosultja jár el, és kezdeményezi az elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését. A szerzési támogatás jogosultja a személygépkocsi forgalomba helyezésére vagy átírására irányuló eljárás során köteles nyilatkozni arról, hogy a személygépkocsit szerzési támogatás felhasználásával vásárolta.
(3) Az elidegenítési tilalom bejegyzésének tényéről és az elidegenítési tilalom lejártának időpontjáról a közlekedési igazgatási hatóság a bejegyzéstől számított 5 napon belül értesíti a hivatalt és a szerzési támogatás jogosultját.
(4) Ha a szerzési támogatás jogosultja az elidegenítési tilalom bejegyzésével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, a szerzési támogatást vissza kell fizetnie. A visszafizetést a hivatal rendeli el. A szerzési támogatás visszafizetésére egyebekben a 12. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

6. § Az R. a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított szabályokat a 2017. december 31-ét követően kiadott támogatást megállapító határozatok esetében kell alkalmazni.”

7. § Az R.

a) 9. § (2) bekezdésében az „a kölcsönszerződést” szövegrész helyébe az „az adásvételi szerződést” szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében a „finanszírozó” szövegrész helyébe a „közreműködő” szöveg,

c) 9/A. § (1) bekezdésében a „9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a finanszírozó szervezet” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet” szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,

e) 10. § (3) és (5) bekezdésében, 11/A. § (1) bekezdésében az „a kölcsönszerződés” szövegrész helyébe az „az adásvételi szerződés” szöveg,

f) 10. § (4) bekezdésében az „A kölcsönszerződés” szövegrész helyébe az „Az adásvételi szerződés” szöveg,

g) 10. § (4) bekezdésében a „finanszírozó szervezet” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet vagy az autókereskedő” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R.

c) 9/A. § (4) bekezdés a) pontjában a „finanszírozott” szöveg,

d) 11/B. § (3) és (4) bekezdésében az „és a finanszírozó szervezettel” szöveg,

e) 12. § (2) bekezdésében a „valamint a finanszírozó szervezettel” szöveg.

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) Kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem esetén az adatlap és az elektronikus űrlap tartalmazza a kérelmező
a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
c) társadalombiztosítási azonosító jelét,
d) adóazonosító jelét, ha a kérelmező Rehabilitációs kártyát igényel,
e) 6. § (4) bekezdés a), d) és e) pontjában felsorolt nyilatkozatait, és
f) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy melyek azok a különös méltánylást igénylő körülmények, amelyekre tekintettel a kivételes rokkantsági ellátás megállapítását kéri.
(2) Kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem esetén az adatlaphoz csatolni kell
a) a keresőtevékenység megszűnése esetén a megszűnés időpontját igazoló okiratot vagy annak másolatát,
b) ha a kérelmező nem rendelkezik hatályos komplex minősítéssel, az egészségi állapotával kapcsolatos 6. § (6) bekezdése szerinti dokumentumokat vagy ezek másolatát,
c) az (1) bekezdés f) pontja alapján megjelölt különös méltánylást igénylő körülmények igazolásához szükséges dokumentumokat vagy ezek másolatát.”

10. § Az Mmr. a következő 7/A. §-sal és 7/B. §-sal egészül ki:

7/A. § (1) A kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem elbírálásakor a mérlegelés során figyelemmel kell lenni
a) az egészségi állapot komplex minősítésben meghatározott mértékére,
b) az előzetes biztosítás időtartamára,
c) a jövedelmi helyzetre, valamint
d) az egyéb különös méltánylást igénylő körülményekre.
(2) Kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem esetén az Mmtv. 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előzetes biztosítási időként az Mmtv. 13/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti végleges döntésben meghatározott előzetes biztosításban töltött időt kell figyelembe venni.
7/B. § (1) A kivételes rokkantsági ellátás megállapítására rendelkezésre álló keretösszeg megosztásáról a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter dönt.
(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott döntéséről a tárgyévet megelőző év november 30-áig tájékoztatja a rehabilitációs hatóság vezetőjét. A rehabilitációs hatóság a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott összeget nem lépheti túl.
(3) A kivételes rokkantsági ellátás megállapítására rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásának figyelemmel kísérése céljából a rehabilitációs hatóság vezetője minden naptári negyedévet követő hónap 10-éig beszámolót készít az adott időszakban hozott végleges döntésekről a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter részére.”

11. § Az Mmr. 4. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § Az Mmtv. 7. § (6) bekezdése alapján a rehabilitációs ellátás akkor állapítható meg ismételten, ha a komplex minősítés során megállapítják, hogy a rehabilitáció lehetséges irányában és a rehabilitációs szükségletek tekintetében a korábbi rehabilitációs ellátás megállapítását megalapozó komplex minősítésben foglaltakhoz képest változás következett be.”

12. § Az Mmr. a következő 31. §-sal egészül ki:

31. § (1) Annak a személynek, aki a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmét az Mmtv. 38/I. §-ában meghatározottakra tekintettel nyújtja be – a 6/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően –, a kérelemhez csatolnia kell a hatályos komplex minősítését tartalmazó döntést.
(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 10/A. §-t a 2018. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

13. §2

4. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

14. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) 5. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell)

k) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor tekintetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapjául szolgáló okirat másolatát, a szakmai önéletrajzot, a végzettséget, a képzettséget és a gyakorlati időt igazoló dokumentumok másolatait, valamint munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkaköri leírást, továbbá a rehabilitációs tanácsadói vagy a rehabilitációs mentori tevékenység ellátására az akkreditált szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;”

15. § Az Mmtr. a következő 8a. alcímmel egészül ki:

„8a. A rehabilitációs tanácsadóra és a rehabilitációs mentorra vonatkozó közös szabályok
11/A. § (1) Rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori tevékenységet az 1. melléklet szerinti képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személy végezhet.
(2) A rehabilitációs mentor és a rehabilitációs tanácsadó feladatait egyazon személy is elláthatja, ha rendelkezik az 1. mellékletben a rehabilitációs tanácsadóra meghatározott képesítéssel és gyakorlattal.
(3) A munkáltató vezető tisztségviselője nem tölthet be rehabilitációs tanácsadói, illetve rehabilitációs mentori tisztséget.
(4) A rehabilitációs foglalkoztatás keretében a munkáltató rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori tevékenységre együttesen, megváltozott munkaképességű munkavállalónként legalább havi átlag 30 percet köteles biztosítani. A létszámszámítás tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni.
(5) A munkáltató a rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori szolgáltatást munkaszerződés, megbízási szerződés vagy az akkreditált szolgáltatóval kötött megbízási szerződés útján biztosítja.
(6) A rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori tevékenységet ellátó személy évente köteles a Kormányhivatal által szervezett képzésen részt venni.”

16. § Az Mmtr. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) 1000 fő feletti megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén a munkáltató által foglalkoztatott segítő személy – a Kormányhivatal által szervezett képzés elvégzését követően – a 11/A. § (4) bekezdése szerinti időkeret 30%-áig elláthatja a rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori tevékenységet is. A létszámszámítás tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni.”

17. § Az Mmtr. 20/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdést az Mmtv. 7. § (6) bekezdése alapján ismételten megállapított rehabilitációs ellátás esetében is alkalmazni kell.”

18. § Az Mmtr. 21. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem támogatható a bérköltség,

ha a támogatással érintett munkavállaló)

„ab) munkaszerződés szerinti munkaideje havi átlagban nem éri el a napi 4 órát,”

19. § Az Mmtr. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók havi átlagban legalább napi 4 órás időtartamú foglalkoztatása. A havi átlagban napi 4 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része használható fel.”

20. § Az Mmtr. 38. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén)

d) a munkaidő-keret teljes időtartamát alapul véve – a munkaidő-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók – az átlagos napi 4 órát el nem érő foglalkoztatása esetén csak az egyéni támogatás éves keretösszege – a munkaidő-keret időtartamára számított hányadának – időarányos része használható fel,”

21. §3

22. § Az Mmtr.

a) 2. § (1) bekezdés h) pontjában a „13. § (3) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „11/A. §-ban meghatározottak szerint”,

b) 37. § (1) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2) és (4)”,

c) 37. § (4) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdés

szöveg lép.

23. § Hatályát veszti az Mmtr.

5. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–12. §, a 14–20. §, a 22. § és 23. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére