• Tartalom

414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól

2020.04.19.

A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés és adatszolgáltatás szabályai

1. § (1) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) honlapján elérhető elektronikus felületen teljesíti.

(2) Ha a faanyag kereskedelmi lánc szereplője a tevékenységét több telephelyen végzi, akkor a bejelentését úgy kell megtennie, hogy abból a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett tevékenysége az egyes telephelyek tekintetében egyértelműen beazonosítható legyen.

(3) A faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység tekintetében telephelynek minősül az a hely, ahol a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet folytatják, ideértve különösen a faanyag kereskedelmi lánc szereplője állandó, vagy rendszeres üzleti (üzemi), termelő-, szolgáltatótevékenységének helyét.

(4) Erdőrészletet, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet nem kell telephelyként bejelenteni, ha az oda bejegyzett erdőgazdálkodó folytat rajta faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet.

(5) Az erdészeti hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg megállapított technikai azonosító számot (a továbbiakban: technikai azonosító szám) a bejelentéstől számított nyolc napon belül, elektronikus úton megküldi a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének.

2. § (1) Ha az erdőgazdálkodó – erdőgazdálkodási tevékenysége során – az Evt. 90/F. § (1) bekezdésének megfelelően kizárólag Magyarország területén végzi erdei faválasztékok előállítását és értékesítését, akkor a technikai azonosító számának az erdőgazdálkodói kód minősül.

(2) A fatermékkel kapcsolatos faanyagkereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység reklámozása esetén a kínált terméket, szolgáltatást nyújtó faanyag kereskedelmi lánc szereplő technikai azonosító számát a hirdetésben fel kell tüntetni.

(3) A szállított erdei faválaszték nyomonkövethetőséget biztosító adatszolgáltatás érdekében biztosítani kell a szállítójegy és az eredetigazoló dokumentum összhangját.

(4) Az erdei faválaszték eredetét

a) a magyarországi forgalomba hozatal, vagy Magyarországon a kitermelés helyéről történő szállítás során

aa) erdő esetében az erdőgazdálkodási műveleti lap, vagy az erdei faválaszték előállítását szolgáló erdei haszonvétel gyakorlására jogosító okirat,

ab) fásítás, szabad rendelkezésű erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló terület esetében az erdészeti hatósághoz megtett, a jogosult erdészeti szakszemélyzet által ellenjegyzett, a kitermelt fatérfogat adatokat tartalmazó fakitermelési bejelentés,

ac) az Evt. hatálya alá nem tartozó terület esetében a fakitermelés jóváhagyására hatáskörrel rendelkező hatóság engedélye, ettől eltérő esetben az arra jogszabályban feljogosított személy hozzájárulása, vagy a fakitermelésre vonatkozó szabályozás hiányában a kitermelendő fa mindenkori tulajdonosa hozzájárulásának,

ad) harmadik országból, vagy más tagállamból történő behozatal esetében az Evt. 90/A. § (2)–(3) bekezdése szerinti dokumentumok;

b) a Magyarországon már forgalomba hozott erdei faválaszték forgalmazása során

ba) a kitermelés helyének, és

bb) az erdei faválaszték feletti rendelkezési jogosultságot megalapozó irat és a forgalomba helyező, vagy előző forgalmazó

megfelelő hivatkozásával kell meghatározni a szállítójegyen.

2. A faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzése

3. § (1) Az erdészeti hatóság a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatainak ellátása keretében, az Evt. 90/C. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellenőrzések biztosítása érdekében, faanyag kereskedelmi lánc felügyeleti információs rendszert hoz létre és működtet, amely tartalmazza

a) a faanyag kereskedelmi lánc szereplői által bejelentett adatokból létrehozott nyilvántartást,

b) az ellenőrzésre történő kiválasztás módszertanát,

c) az ellenőrzések célját, módszereit, az alkalmazott iratmintákat, a lehetséges eljárási cselekményeket, azok jogszabályi megalapozottságát tartalmazó, a hatósági joggyakorlat egységesítését, valamint a dokumentált eljárásrendet szolgáló ellenőrzési kézikönyvet,

d) az Evt. 90/G. § (1) bekezdése alapján átadott adatokat, valamint

e) az ellenőrzések eredményeként alkalmazott szankciókról és egyéb megtett intézkedésekről vezetett, ügyfélhez rendelt nyilvántartásokat.

(2) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője által működtetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti naprakész dokumentációs rendszert minden telephely vonatkozásában elkülönítetten kell vezetni, és az adott telephelyen – az ott végzett tevékenységre vonatkozóan – rendelkezésre kell állnia.

(3) Az 1. § (2)–(4) bekezdése szerint bejelentésre köteles telephely működése során az üzemelés teljes ideje alatt biztosítani kell a faanyag kereskedelmi lánc szereplő képviseletére és azonnali intézkedés megtételére jogosult felelős személy jelenlétét.

(4) Az Evt. 90/G. § (1) bekezdés e) pontjában és 90/I. § (3) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettség teljesítése, valamint az (1) bekezdés b)–d) pontjában foglaltak alkalmazása és az ellenőrzések összehangolt lefolytatása érdekében az erdészeti hatóság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal együttműködési megállapodást köt.

4. § (1) Az erdészeti hatóság – figyelembe véve a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzésre történő kiválasztás módszertanát – ellenőrzési tervet készít

(2) Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell

a) a célok és kockázatok meghatározását,

b) az ellenőrzések ütemtervét,

c) a kiemelt ellenőrzésekkel érintett fatermékkel kapcsolatos értékesítési láncokat,

d) a célok elérésének mérési és utóellenőrzési módszereit,

e) a más hatóságokkal történő ellenőrzések során az együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás megvalósítási terveit és feltételrendszereit,

f) az ellenőrzési terv értékelése során alkalmazandó lényeges teljesítménymutatókat.

(3) Az elvégzett ellenőrzések eredményeinek értékelése alapján az erdészeti hatóság az ellenőrzési tervet és a 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellenőrzésre vonatkozó követelményeket felülvizsgálja.

(4) Az ellenőrzési tervtől függetlenül, haladéktalanul le kell folytatni az ellenőrzést, ha

a) az ellenőrző szervezet az erdészeti hatóság felé jelzi, hogy a faanyag kereskedelmi lánc valamely szereplője az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövethetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszert nem megfelelő módon alkalmazza, vagy

b) a faanyag kereskedelmi lánc szereplője az adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, illetve valótlan adatot szolgáltat.

5. § Ha a helyszíni ellenőrzés lefolytatásához az ügyfél vagy a nevében nyilatkozattételre jogosult személy jelenléte szükséges, akkor az ügyfelet úgy kell értesíteni, hogy akadályoztatása esetén a képviseletét biztosítani tudja.

6. § (1) A helyszíni ellenőrzést az erdészeti hatóság megbízólevéllel vagy rendészeti vagy szolgálati igazolvánnyal rendelkező alkalmazottja (a továbbiakban: ellenőr) folytatja le.

(2) Az ellenőr részére általános megbízólevél is kiállítható.

(3) Az ellenőr a nyomtatványkiállító programmal készülő nyomtatvány kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizheti, hogy felügyelete alatt a nyomtatvány kiállítója – próbajelleggel – nyomtatványt állít ki.

7. § Az erdészeti hatóság a fatermék eredetét, a fatermék eredetét igazoló dokumentumok tartalmát, adott területről kitermelt, forgalomba hozott fatermék mennyiségét és fafaját különösen

a) a szállítójegy,

b) a fakitermelésre vonatkozó, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló FM rendelet szerinti bejelentések,

c) a fatermékre vonatkozó nyilvántartások, bizonylatok, szabályzatok,

d) az Országos Erdőállomány Adattár adatai,

e) helyszíni fakészletfelvétel,

f) helyszíni fatömegbecslés,

g) légi felvétel vagy más távérzékelési módszer,

h) a fatermék eredetének megállapítását célzó genetikai vizsgálat,

i) talajminta-vizsgálat, és

j)1 más ország hatóságai felé tett megkeresés keretében szolgáltatott adatok

segítségével ellenőrzi.

8. § (1) Az erdészeti hatóság a hatósági ellenőrzés során próbavásárlást végezhet.

(2) A próbavásárláshoz az erdészeti hatóság közreműködő személyt vehet igénybe.

(3) A közreműködő személy részére a közreműködést igénybe vevő erdészeti hatóság megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza a közreműködő nevét, továbbá azt, hogy mely forgalmazónál milyen típusú ellenőrzésben vehet részt.

(4) A közreműködő személyre az erdészeti hatóság ügyintézőjére vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(5) Próbavásárlás esetén az erdészeti hatóság az ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor igazolja, ezzel egyidejűleg a forgalmazó képviseletében eljáró személy a termék visszavétele mellett köteles a vételárat visszatéríteni. Ha a próbavásárlással lefolytatott hatósági ellenőrzés során a termék károsodik, részben vagy egészben megsemmisül, a vételár eljárási költségnek minősül, és a terméket a forgalmazónak nem kell visszavennie.

(6) Amennyiben az eladó a próbavásárlást követően a termék visszavételét és a vételár visszafizetését megtagadja, a vételár és a termék szállításával, raktározásával kapcsolatos költség eljárási költségnek minősül, amelyet az eladó visel, illetve a terméket az erdészeti hatóság közérdekű célra ajánlja fel.

9. § (1) A faterméket szállító jármű esetén az Evt.-ben és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt, a fatermék nyomonkövethetőségére vonatkozó előírások, kötelezettségek betartását az erdészeti hatóság a közúti forgalomban közúti ellenőrzés keretében is ellenőrzi.

(2) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti közúti ellenőrzéseket önállóan vagy a rendőrséggel, az állami adó- és vámhatósággal, illetve a közlekedési hatósággal együttműködve folytatja le.

(3) A közúti ellenőrzés során az erdészeti hatóság megvizsgálja

a) a fatermék nyomonkövethetőségét és származását igazoló dokumentumokat,

b) import esetén az exportőr nyilatkozatát arról, hogy a fatermék nem illegális kitermelésből származik,

c) a szállított fatermék fafajának, választékának és mennyiségének kísérő okmányokkal való egyezőségét.

(4) A (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott közúti ellenőrzési módok önállóan és együttesen is alkalmazhatóak.

3. Jelentéstételi és tájékoztatási kötelezettség

10. § (1) Az erdészeti hatóság a tárgyévet követő év március 1-jéig jelentést készít az erdőgazdálkodásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az éves ellenőrzések végrehajtásának eredményéről, valamint az ellenőrzési tervekben meghatározott célok teljesüléséről.

(2)2 A 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (1) bekezdése szerinti információkat az erdészeti hatóság állítja össze és – a miniszter összeállított információkról történő tájékoztatását követően – teszi elérhetővé az Európai Bizottság számára.

(3) Az erdészeti hatóság

a) az ellenőrző szervezetek elismerésének visszavonásáról szóló bizottsági határozatokat azok beérkezését követően haladéktalanul,

b) az illegális fakitermelés kockázatával kapcsolatosan az ország területére vonatkozóan kidolgozott éves statisztikai adatokat megyei vagy egyéb területi bontásban évente április 30-ig, továbbá

c) a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatosan végzett ellenőrzések végrehajtásának összefoglaló eredményeit évente április 30-ig

a honlapján közzéteszi.

(4) A 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkében meghatározott, a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére történő technikai segítségnyújtást és információs útmutatást az erdészeti hatóság – a faanyag kereskedelmi lánc valamennyi szereplőjének érdekét, valamint a fenntartható erdőgazdálkodásból és a fatermesztésből származó fatermék előállításának és forgalmazásának elősegítését szem előtt tartva – tájékoztatások, képzések és oktatás biztosításával teljesíti.

4. Az erdészeti hatósági eljárásban elrendelt elkobzás részletes szabályai

11. § (1)3 A végrehajtási eljárást a döntés véglegessé válásától számított 15 nap elteltével meg kell indítani, amennyiben az elkobzott dolognak az elkobzásról szóló határozatban megjelölt helyre történő elszállításáról nem gondoskodik az, akitől a dolgot elkobozták.

(2) Az elkobzásról szóló határozat teljesítéséig, vagy a végrehajtási eljárás lefolytatásáig az elkobzott dolog őrzéséért a határozat kötelezettje felel, és köteles helytállni az abban esetlegesen beálló károkért.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 14. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

13. § Ez a rendelet

a) a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. § (1)–(2)4

1

A 7. § j) pontja a 14. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 10. § (2) bekezdése a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

3

A 11. § (1) bekezdése a 14. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 14. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére