• Tartalom

427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2

(2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az (1) bekezdés szerinti kifizetések az európai uniós támogatás terhére elszámolhatóvá válnak, a teljesített kifizetésekre jutó bevételek a központi költségvetés közvetlen bevételét képezik.”

2–7. §3

8. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 38/A. §-sal egészül ki:

38/A. § Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2014–2021 előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 8. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

9. §4

1–13.5

14. 12. § (1) bekezdésében az „Európai Unió alapjaiból” szövegrész helyébe az „európai uniós forrásból” szöveg, a „lebonyolításához” szövegrész helyébe a „lebonyolításához és a programok fenntartási időszakához kötődő kötelezettségek teljesítéséhez” szöveg,

15–23.6

lép.

11. § Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

1–8.7

10–16.8

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 8. §, a 10. § 14. pontja, valamint a 11. § 9., 17. és 18. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelethez9

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10. § 1–13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § 15–23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. § 1–8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § 10–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére