• Tartalom

432/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

432/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szerv az európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott projektek költségnövekménye támogathatóságának vizsgálatára irányuló külön jogszabályban meghatározott eljárásban a projektre vonatkozó dokumentumok vizsgálatát követően dönt a szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálat helyszínen történő elvégzésének szükségességéről.”

2. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakértői vélemény elkészítése díjazás, illetve a (2a) bekezdésben meghatározott esetben díjazás és kiegészítés ellenében történik.”

(2) Az R. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a szakértői díj nem éri el a nettó 100 000 forintot, a szakértői tanács díjazása nettó 100 000 forint összegig a 4. § (4) bekezdése szerinti pénzügyi forrás terhére kerül kiegészítésre, és a kiegészített összeg az elnök és a tagok között a (2) bekezdés szerinti arányban oszlik meg. A Tszszt. 4. § (3) bekezdése által meghatározott eljárásban a szakértői díj nem egészíthető ki.”

(3) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a szakértői tanács tagjai a tagmegbízás szerinti eljárás végső határidejét túllépik, a szakértői díj, illetve a (2a) bekezdésben meghatározott esetben a díjazás és kiegészítés mértéke a késedelemmel érintett időszakban munkanaponként az eredeti díj 10%-ával csökken.”

(4) Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Hét munkanapos késedelem esetén a szakértői tanács tagjainak javadalmazása legfeljebb a szakértői díj, illetve a (2a) bekezdésben meghatározott esetben a díjazás és kiegészítés összegének 30%-a lehet.”

(5) Az R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A szakértői vélemény elkészítése során felmerülő költségeket a szakértők utólag számolják el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a Szerv Ügyrendjében foglalt rendelkezések szerint.”

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére