• Tartalom

45/2017. (IX. 18.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól1

2018.03.31.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely az állat ellátásáért és felügyeletéért állandó vagy ideiglenes jelleggel felelős;

2. baromfiállományból való hatósági mintavétel: zoonózist okozó egyes szalmonellák elleni gyérítési program keretében a baromfiállomány környezetéből való hatóság általi mintavétel;

3. számla: olyan számla vagy egyéb számviteli bizonylat, amely a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási határozatban rögzített pénzügyi hozzájárulásra való jogosultságot megalapozó gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) alátámasztja;

4. tárgyfélév: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári féléve;

5. tárgyhónap: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári hónapja;

6. tárgyidőszak: az adott tárgyhónap, tárgynegyedév vagy tárgyfélév;

7. tárgynegyedév: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári negyedéve;

8. végrehajtási időszak: a 2017. január 1-je és 2017. december 31-e közötti időszak;

9. vizsgálat: kórokozó jelenlétének vagy hiányának, a patológiás folyamatnak vagy egy adott kórokozóra való hajlamnak laboratóriumi körülmények között történő, egy mintán való kimutatása, diagnosztizálása, illetve értékelése;

10. zoonózis: állatról emberre vagy emberről állatra terjedő megbetegedés.

2. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános szabályai

2. § A 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási határozatnak megfelelően az alábbi célterületeken vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás:

a) a Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a pulykaállományokban (Meleagris gallopavo) előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella),

b) a klasszikus sertéspestis,

c) az afrikai sertéspestis,

d) a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza,

e) a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (a továbbiakban: TSE), a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (a továbbiakban: BSE) és a súrlókór,

f) a veszettség,

g) a kéknyelv betegség

felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves nemzeti programok.

3. § A pénzügyi hozzájárulás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 20. Európai uniós fejlesztési programok alcím, 1. Uniós programok kiegészítő támogatása jogcímcsoport, 4. Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása jogcímen előirányzott összeg, valamint az Európai Unió általános költségvetésének terhére a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási határozat alapján a 2. § szerinti célterületek finanszírozására biztosított pénzösszeg.

4. § (1) Kizárólag az adott tárgyidőszakban vagy azt megelőzően – de a végrehajtási időszak alatt – elvégzett feladat végrehajtásáról, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb költségekről kiállított számlák vagy az e rendeletben meghatározott egyéb bizonylat, illetve – a 9. § (8) bekezdésében meghatározott esetben – nyilatkozat alapján vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás. A 11. §-ban meghatározott alcélterület tekintetében a 11. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás kizárólag pénzügyileg is teljesített számla alapján folyósítható.

(2) A pénzügyi hozzájárulás kiszámításának alapja a számlán szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót nem tartalmazó összege.

5. § (1) A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) és – a 11. § (2) bekezdésében meghatározott alcélterület esetében – a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (a továbbiakban: MJKSZ) negyedévente egy alkalommal, postai úton vagy személyesen, az 1. melléklet szerinti adattartalmú – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és honlapján közzétett – nyomtatványon a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, első alkalommal 2017 első, második és harmadik negyedévére vonatkozóan – együttesen – 2017. október 31-ig nyújthatja be a Kincstárhoz.

(2) A 7. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) havonta egy alkalommal, az egyes tárgyhónapokat követő hónap utolsó napjáig, 2017 első félévére, július, augusztus és szeptember hónapokra vonatkozóan – együttesen – 2017. október 31-ig nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

(3) A 7. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott alcélterület esetében a kérelmet a megyei kormányhivatal és a NÉBIH két alkalommal, 2017 első félévére vonatkozóan 2017. október 31-ig, 2017 második félévére vonatkozóan 2018. január 31-ig nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

(4) A 8. § (4) bekezdésében és a 9. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet a megyei kormányhivatal, a 10. § (4) bekezdésében meghatározott alcélterületek esetében a megyei kormányhivatal és a NÉBIH két alkalommal, 2017 első félévére vonatkozóan 2017. október 31-ig, 2017 második félévére vonatkozóan 2018. január 31-ig nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

(5) A Kincstár a kérelmeket azok beérkezési sorrendje szerint bírálja el. A hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelmek esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalanul teljesített hiánypótlás Kincstárhoz történő beérkezése határozza meg.

(6) Ha az adott célterületre az adott napon beérkezett támogatási igény meghaladja a még rendelkezésre álló keretet, a Kincstár arányos csökkentést végez. Ennek során a Kincstár az adott napon beérkezett összes jogos igény és a felosztható keret arányosításával kapott együttható alkalmazásával állapítja meg a folyósítható pénzügyi hozzájárulás összegét. Az adott célterületre meghatározott keret kimerülését követően beérkezett kérelmeket a Kincstár érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(7) A Kincstár minden hónap utolsó napjáig tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a NÉBIH-et, valamint elektronikus úton a megyei kormányhivatalokat a megelőző hónapban megállapított pénzügyi hozzájárulás összegéről és a keret kihasználtságáról. A Kincstár haladéktalanul tájékoztatja a minisztert a támogatási keret kimerüléséről.

(8) Az adott célterületre meghatározott keret megemelése esetén a korábban a keret kimerülése miatt meghozott, elutasítást vagy arányos csökkentést tartalmazó döntéseket a keretösszeget módosító miniszteri rendelet hatálybalépését követő 10 munkanapon belül a Kincstár hivatalból felülvizsgálja.

6. § (1) A Kincstár a pénzügyi hozzájárulást a megállapításától számított harminc napon belül átutalja a kérelmezőnek a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlájára. Ha a forrás nem áll rendelkezésre, a határidő azon a napon kezdődik, amikor a forrás a Kincstárnál rendelkezésre áll.

(2) Az euróban meghatározott pénzügyi hozzájárulást a Kincstár forintban fizeti ki. Az euró-forint átváltás az Európai Központi Bank által közzétett, e rendelet hatálybalépésének napján érvényes középárfolyamon történik.

3. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének részletes szabályai

7. § (1) A szalmonellózis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási határozat 3. cikk 3. pont e) alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti baromfiállományokból történő hatósági mintavétel költségeire, az ennek keretében elvégzett bakteriológiai vizsgálatok, antimikrobiális gátló hatásra irányuló vizsgálatok és a szerotipizálás költségeire, a felszámolásra került állatok és tojások értékéért az állattartó részére fizetendő kárenyhítésre, az oltóanyagok beszerzésére, valamint a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett hatósági laboratóriumi vizsgálatok költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra összesen 4 028 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 88 000 eurónak megfelelő forint keretösszegig

a) a hatósági mintavétel keretében végzett bakteriológiai vizsgálatok és szerotipizálások,

b) a hatósági mintavétel keretében a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett bakteriológiai vizsgálatok, valamint

c) a szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok

költségei tekintetében.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg

a) bakteriológiai vizsgálat esetén vizsgálatonként a 18,19 eurónak,

b) szerotipizálás esetén vizsgálatonként a 38,38 eurónak,

c) fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett vizsgálatra vizsgálatonként a 16,72 eurónak,

d) a szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok esetén vizsgálatonként a 3,43 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az a) és b) pont esetében a megyei kormányhivatal, a c) pont esetében a megyei kormányhivatal és a NÉBIH jogosult 3 940 000 eurónak megfelelő forint keretösszegig

a) az állattartónak a megyei kormányhivatal által, a fertőzött tojó- vagy tenyészállomány felszámolása érdekében elrendelt állatleölés (leöletés) vagy elkülönített vágás, tojásártalmatlanítás vagy nem keltetett tenyésztojás hőkezelése következtében keletkezett kára enyhítéséhez,

b) az állattartónak a tenyész- és tojóállományokban történő, a hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési terve szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek állományonként, szerotípusonként maximálisan kétszeri – összesen négy – vakcina költségének megtérítéséhez, illetve

c) a baromfiállományból való hatósági mintavételhez.

(5) A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően haladéktalanul intézkedik annak azon állattartó fizetési számlájára történő továbbításáról, aki vagy amely a 2. melléklet szerinti adattartalmú – a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon benyújtandó – kérelmet benyújtotta a telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, és

a) eleget tett

aa) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének,

ab) a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt kötelezettségeinek,

ac) valamennyi állategészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének,

b) a kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás vagy végelszámolás alatt, vagy természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és

bb) nem terheli adók módjára behajtandó köztartozás vagy lejárt esedékességű adótartozás – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett –, valamint nem terheli a NÉBIH laboratóriumaival és jogelődjeivel szemben a számla fizetési határidejének lejártától számított 30 napnál régebbi tartozás,

c) az a) és b) pontban meghatározott feltételeknek való megfelelésről a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik,

d) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott alcélterület esetében nyilatkozik arról, hogy a beszerzett oltóanyagot az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési tervben foglaltak szerint használja fel, továbbá

e) csatolja az adott naptári hónapra vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – 2017 első félévére, július, augusztus és szeptember hónapra vonatkozóan együttesen 2017. október 15-ig – az oltóanyag beszerzésének költségeit igazoló számláknak a számlák kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát és az oltóanyag felhasználását igazoló bizonylatok másolati példányát.

(6) Az állattartónak a levágott vagy leselejtezett állatok, illetve az ártalmatlanított vagy hőkezelt, nem keltetett tojások után járó összeg nem haladhatja meg az állatnak a levágás vagy leselejtezés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét, illetve a tojásoknak az ártalmatlanítás vagy a nem keltetett tojásoknak a hőkezelés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét. Az összegből le kell vonni a levágott állatok, illetve a hőkezelt, nem keltetett tojások maradványértékét.

(7) A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást olyan állattartónak történő kifizetésre tekintettel igényelheti, akire vagy amelyre vonatkozóan az (5) és (6) bekezdés alapján a kárenyhítés, illetve a költségtérítés összegét a (9) bekezdésben foglaltakra tekintettel megállapította.

(8) A (4) bekezdés c) pontjában foglalt hatósági mintavétel esetén a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére

a) a megyei kormányhivatal jogosult, ha a mintavételt hatósági állatorvos végzi,

b) a NÉBIH jogosult, ha a mintát az arra jogosult állatorvos veszi, aki a NÉBIH részére számlát állít ki a mintavétel költségéről.

(9) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan nem haladhatja meg

a) felszámolt Gallus gallus tenyészállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 8 eurónak,

b) felszámolt Gallus gallus tojóállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 4,40 eurónak,

c) felszámolt Meleagris gallopavo tenyészpulyka-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 24 eurónak,

d) Gallus gallus tenyészbaromfi keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott kárenyhítésre keltető tojásonként a 0,40 eurónak,

e) Gallus gallus étkezési tojásainak ártalmatlanításáért nyújtott kárenyhítésre étkezési tojásonként a 0,08 eurónak,

f) Meleagris gallopavo tenyészpulykák keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott kárenyhítésre keltető tojásonként a 0,80 eurónak,

g) oltóanyag beszerzésére adagonként a 0,1 eurónak,

h) baromfiállományokból való mintavételre állományonként és mintavételenként az 5,97 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(10) E § alkalmazásában az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma

a) a (9) bekezdés a)–f) pontja tekintetében a felszámolás, az ártalmatlanítás vagy a hőkezelés időpontja,

b) a (9) bekezdés g) pontja tekintetében az oltóanyag beadásának, illetve felhasználásának időpontja,

c) a (9) bekezdés h) pontja tekintetében a mintavétel időpontja.

(11) Ha a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az állattartónál a NÉBIH vagy a megyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulás kifizetését követően megállapítja, hogy az állattartó a feltételeket nem teljesítette, akkor az állattartó részére a végrehajtási időszakban az adott célterületre vonatkozóan kifizetett teljes összeg a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(12) Ha az e rendelet alapján történt kifizetések ellenőrzése során az ellenőrzésre jogosult szerv megállapítja, hogy az állattartó nem az (5) bekezdés e) pontjának megfelelően küldte meg a jogosultságot igazoló dokumentumokat a megyei kormányhivatalnak, az állattartót kötelezi a jogosulatlanul igénybe vett összeg megyei kormányhivatal részére történő visszatérítésére, a megyei kormányhivatal pedig ezt követően haladéktalanul intézkedik az összeg Kincstár részére történő visszautalásáról.

8. § (1) A klasszikus sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási határozat 3. cikk 3. pont c) alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti, a vaddisznók virológiai és szerológiai vizsgálatainak költségeire, valamint a vaddisznókból történő mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 72 900 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2)2 A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 20 400 EUR keretösszegig a laboratóriumi vizsgálatok költségei tekintetében.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg

a) ELISA tesztenként a 3,38 eurónak,

b) PCR tesztenként a 19,01 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(4)3 A vadászatra jogosultak által a célzott surveillance (monitoring) program keretében végrehajtott, kilőtt vaddisznókból történő mintavétel esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a megyei kormányhivatal jogosult 52 500 EUR-nak megfelelő forint keretösszegig.

(5) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, maximális átalányösszeg nem haladhatja meg a megmintázott állatonként 10 eurónak megfelelő forintösszeget, amelyről a vadászatra jogosultnak bizonylatot kell kiállítania. A bizonylatot sorszámmal kell ellátni, és abban szerepelnie kell

a) a vadászatra jogosult nevének, címének és kódszámának,

b) a vadászatra jogosult adószámának és fizetési számlája számának,

c) az egy vaddisznóból történő mintavételért járó nettó forintösszegnek,

d) a naptári félévben vadászatra jogosult területén megmintázott összes vaddisznó számának és a mintavételért összesen járó nettó forintösszegnek.

(6) A vadászatra jogosultnak az (5) bekezdés szerinti bizonylathoz csatolnia kell

a) annak a határozatnak a másolatát, amely meghatározza a vadászatra jogosultra vonatkozó minimális vizsgálati számot a 2017/2018. vadászati évben, valamint

b) a NÉBIH által kiadott éves klasszikus sertéspestis monitoring programban előírt, a mintavevő által aláírt minta-azonosítólapok másolati példányát.

(7) A vadászatra jogosultnak az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig – 2017 első félévére vonatkozóan 2017. október 15-ig, 2017 második félévére vonatkozóan 2018. január 15-ig – kell benyújtania a megyei kormányhivatalhoz az (5) bekezdés szerinti bizonylatot és annak mellékleteit. A két naptári félévről szóló bizonylatban vadászatra jogosultanként összesen annyi megmintázott vaddisznó szerepelhet, amennyi a 2017/2018. vadászati évre vonatkozóan határozatban kiadott minimális vizsgálati szám. A megyei kormányhivatal a bizonylatot és annak mellékleteit csatolja az 5. § szerinti pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemhez, ha az abban szereplő valamennyi vaddisznó esetében a vadászatra jogosult leadta a véralvadék- és mandulamintát is, ellenkező esetben felszólítja a vadászatra jogosultat a bizonylat kijavítására. A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően haladéktalanul intézkedik az összegnek a mintavevő fizetési számlájára történő továbbításáról.

9. § (1) Az afrikai sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási határozat 3. cikk 3. pont a) alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti, az elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésére, a vaddisznók virológiai vizsgálatainak költségeire, a házi sertések virológiai vizsgálatainak költségeire, az országhatáron elkobzott élelmiszerek virológiai vizsgálatainak költségeire, a vaddisznókból és házi sertésekből történő mintavétel költségeire, az országhatáron történő fertőtlenítés, továbbá a betegségről szóló tájékoztató anyagok elkészítésének költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 393 061 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 148 713 euró keretösszegig a laboratóriumi vizsgálatok költségei tekintetében, valamint 218 000 euró keretösszegig a fertőtlenítőszerek és felszerelések vásárlása, illetve a betegségről szóló tájékoztató nyomtatványok készíttetése tekintetében.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg

a) PCR tesztenként a 19,01 eurónak,

b) vírusizolálás esetén vizsgálatonként a 24,95 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére 898 eurónak megfelelő forint keretösszegig a megyei kormányhivatal jogosult a hatósági vagy a feladattal megbízott szolgáltató állatorvosnak a megerősített passzív surveillance program keretében házi sertésből történő mintavétel során keletkezett költségeinek megtérítéséhez. A pénzügyi hozzájárulás nem vehető igénybe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az Országos Főállatorvos 2/2017. számú határozatában megjelölt településein elhullott házi sertések esetében.

(5) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg házi sertés esetében állatonként a 0,55 eurónak megfelelő forintösszeget.

(6) Az elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás igénybevételére 25 450 eurónak megfelelő forint keretösszegig a megyei kormányhivatal jogosult a (7)–(9) bekezdésben részletezett szabályoknak megfelelően.

(7) A vaddisznóhullát – a megyei kormányhivatal által megadott módon – írásban bejelentő vadászatra jogosult vagy a hulla fellelési helyéről tudomással bíró természetes személy 50 eurónak megfelelő forintösszegre jogosult elhullott egyedenként, ha a bejelentés alapján a mintavétellel megbízott személy a hullát megtalálta. Ha ugyanazt az elhullott vaddisznót többen is bejelentik, akkor az a bejelentő jogosult az 50 eurós összegre, akinek bejelentése korábban érkezett.

(8) A megyei kormányhivatal a bejelentést követő 5 munkanapon belül elektronikus levélben tájékoztatja a bejelentőt, hogy jogosult-e a támogatási összegre. A támogatásra jogosult bejelentőnek az elmúlt naptári félévre vonatkozóan bizonylatot, illetve bizonylat kiállítására nem jogosult természetes személynek nyilatkozatot kell kiállítania, amelyben szerepelnie kell a bejelentő nevének, címének, adószámának vagy adóazonosítójának, fizetési számlaszámának, a vadászatra jogosultak esetében kódszámának, továbbá az egy vaddisznó bejelentésért járó nettó forintösszegnek, a naptári félévben bejelentett összes elhullott vaddisznó számának és a bejelentésekért összesen járó nettó forintösszegnek. A vadászatra jogosult által kiállított bizonylatot sorszámmal is el kell látni.

(9) A támogatásra jogosult bejelentőnek az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig – 2017 első félévére vonatkozóan 2017. október 15-ig, 2017 második félévére vonatkozóan 2018. január 15-ig – kell benyújtania a megyei kormányhivatalhoz a (8) bekezdés szerinti bizonylatot, amelyhez mellékelnie kell a bizonylatban szereplő írásbeli bejelentések másolati példányait is. A megyei kormányhivatal a bizonylatot és annak mellékleteit csatolja az 5. § szerinti pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemhez, ha az abban szereplő valamennyi bejelentett vaddisznóhullát a mintavétellel megbízott személy megtalálta, ellenkező esetben felszólítja a bejelentőt a bizonylat kijavítására. A megyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően haladéktalanul intézkedik az összegnek az elhullott vaddisznót bejelentő fizetési számlájára történő továbbításáról.

10. § (1) A madárinfluenza tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási határozat 3. cikk 3. pont b) alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti felmérési programok laboratóriumi vizsgálatainak költségeire, valamint a tenyésztett baromfiból és vadon élő madarakból történő mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 328 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 297 637 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg

a) H5/H7 altípusokra-HAG-próbára vizsgálatonként a 9,64 eurónak,

b) vírusizolációs próbára vizsgálatonként a 37,88 eurónak, valamint

c) PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 19,74 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a megyei kormányhivatal és a NÉBIH jogosult 30 363 eurónak megfelelő forint keretösszegig

a) a hatósági vagy a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos tenyésztett baromfiból való mintavétel során keletkezett költségeinek megtérítéséhez,

b) a vadászatra jogosult megbízottja, más szerv megbízottja – kivéve a hatósági szolgálat munkatársait – vagy a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos vadmadárból történő mintavétel során keletkezett költségeinek megtérítéséhez.

(5) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg

a) tenyésztett baromfiból történő mintavétel esetén mintánként az 1,19 eurónak,

b) vadmadarakból történő mintavétel esetén állatonként a 10 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(6) Költségként a tenyésztett baromfiból levett mintáknak a hatóság részére történő átadásáért, valamint az elhullott vadmadarak tetemének összegyűjtéséért vagy az azokból levett mintáknak a hatóság részére történő átadásáért fizetett költség akkor számolható el, ha

a) a vadászatra jogosult vagy a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos a megyei kormányhivatalnak,

b) vadmadarak esetén más szervezet a NÉBIH-nek

benyújtja a mintavétellel kapcsolatos költségeket igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.

(7) A megyei kormányhivatal és a NÉBIH a (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően haladéktalanul intézkedik annak azon mintavevő fizetési számlájára történő továbbításáról, aki vagy amely esetében a NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a levett mintákat, valamint a mintavevő benyújtotta az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig – 2017 első félévére vonatkozóan 2017. október 15-ig, 2017 második félévére vonatkozóan 2018. január 15-ig – a mintavétel költségeit igazoló számlák másolati példányát a megyei kormányhivatalnak vagy a NÉBIH-nek. A vadászatra jogosultnak, a szolgáltató állatorvosnak vagy más szervezetnek a számlákhoz csatolnia kell a NÉBIH által kiadott éves madárinfluenza monitoring programban előírt, a mintavevő által aláírt minta-azonosító lapok másolati példányát.

11. § (1) A TSE (BSE és súrlókór) tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861 számú támogatási határozat 3. cikk 4. pontjával elfogadott nemzeti programok szerinti gyorstesztek, megerősítő- és diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok költségeire, valamint a genotípus vizsgálatok költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 451 234 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A genotípus vizsgálatok esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MJKSZ jogosult 159 000 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(3) A gyorstesztek, a megerősítő- és a diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 292 234 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(4) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg

a) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 12. cikk (2) bekezdésében és III. melléklet A. fejezet I. rész 2.1. és 3. pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 7,40 eurónak,

b) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklet A. fejezet I. rész 2.2. pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat mellékletében nem szereplő tagállamokból vagy harmadik országokból származó szarvasmarhafélékre vonatkozó programok keretében a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 7,40 eurónak,

c) juh- és kecskefélék esetében a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdésében, III. melléklet A. fejezet II. rész 5. pontjában és VII. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő gyorstesztekre, és III. melléklet A. fejezet II. rész 2. és 3. pontjában meghatározott minimumkövetelmények teljesítéséhez szükséges mennyiségben gyorstesztekre gyorstesztenként a 7,40 eurónak,

d) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. melléklet C. fejezet 3.2. bekezdés c) pont i. alpontjának megfelelően végzett elsődleges molekuláris megkülönböztető vizsgálatokra vizsgálatonként a 194 eurónak,

e) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. melléklet C. fejezetében említett megerősítő tesztekre – gyorstesztek kivételével – tesztenként átlagosan legfeljebb az 50 eurónak,

f) genotipizálási vizsgálatokra vizsgálatonként átlagosan legfeljebb a 15 eurónak

megfelelő forintösszeget.

12. § (1) A veszettség tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861 számú támogatási határozat 3. cikk 3. pont d) alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti, a veszettség antigénjének vagy antitestjeinek kimutatására végzett, illetve biomarker kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatok költségeire, a vakcinát tartalmazó csalétkek titrálásának költségeire, az oltóanyag beszerzési és kihelyezési költségeire, valamint figyelemfelhívó kampány költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 2 824 451 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan nem haladhatja meg

a) szerológiai vizsgálatonként a 15,24 eurónak,

b) fluoreszkáló ellenanyagpróbára (FAT) vizsgálatonként a 13,09 eurónak,

c) orális csalétekvakcina beszerzése esetében csalétkenként legfeljebb a 0,28 eurónak,

d) orális csalétekvakcina kihelyezése esetében csalétkenként legfeljebb a 0,47 eurónak,

e) vadon élő állatoknak a hatóság részére laboratóriumi vizsgálatok végzése céljából történő átadása esetében állatonként legfeljebb a 23,33 eurónak,

f) biomarker (tetraciklin csontból való) kimutatására szolgáló tesztek esetében tesztenként legfeljebb a 10 eurónak,

g) vírust tartalmazó csalétekvakcina-minták titrálása esetében vizsgált csalétekvakcina-mintánként legfeljebb a 100 eurónak,

h) figyelemfelhívó kampány esetében a 160 000 eurónak

megfelelő forintösszeget.

13. § (1) A kéknyelv betegség tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási határozat 3. cikk 2. pontjával elfogadott nemzeti program szerinti virológiai és szerológiai vizsgálatok költségeire, valamint a mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 59 453 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan nem haladhatja meg

a) ELISA vizsgálatra vizsgálatonként az 1,69 eurónak,

b) PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 25,08 eurónak,

c) mintavételre háziállatonként a 0,55 eurónak

megfelelő forintösszeget.

14. § A kérelemhez valamennyi alcélterület esetében csatolni kell a tárgyidőszakban felmerült kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült, 3. melléklet szerinti adattartalmú – a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett – összesítő kimutatást. A 11. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a kérelemhez csatolni kell a támogatási jogosultságot alátámasztó számlák és a pénzügyi teljesítést igazoló pénzügyi dokumentumok másolatát is. A 8. § (4) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a kérelemhez csatolni kell a 8. § (5) bekezdése szerinti bizonylatot és annak mellékleteit is. A 9. § (6) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a kérelemhez csatolni kell a 9. § (8) bekezdése szerinti bizonylatot és annak mellékleteit is.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 18. § 2018. március 1-jén lép hatályba.

16. § Ez a rendelet

a) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a tagállamok által 2017-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 2017. február 1-jei SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861 számú támogatási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

17. §4

18. §5

1. melléklet a 45/2017. (IX. 18.) FM rendelethez

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM adattartalma az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2017. (IX. 18.) FM rendelet alapján igényelhető pénzügyi hozzájáruláshoz
    1.    Az ügyfél azonosító adatai
1.1.    Név
1.2.    Ügyfél-azonosító
    2.    Az igényelt pénzügyi hozzájárulás megjelölése az alábbi táblázat szerint:

A

B

C

 

Célterületek

Alcélterületek

Igényelt pénzügyi hozzájárulás összege (Ft)

1.

a Gallus gallus tenyészállományokban előforduló szalmonellózis

1.1. az állattartó állategészségügyi programja szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzésének költségei

1.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett leölt és ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

1.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett leselejtezett állatok utáni kár enyhítésére

 

1.2.2.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított keltető tojások utáni kár enyhítésére

1.2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett hőkezelt keltető tojások utáni kár enyhítésére

1.3. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági ellenőrzésének laboratóriumi költségei

1.4. szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok költségei

1.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

1.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

1.7. mintavétel költségei állományonként

2.

a Gallus gallus tojóállományokban előforduló szalmonellózis

2.1. az állattartó állategészségügyi programja szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzésének költségei

2.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett leölt és ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

2.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett leselejtezett állatok utáni kár enyhítésére

2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított étkezési tojások utáni kár enyhítésére

2.3. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági ellenőrzésének laboratóriumi költségei

2.4. szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok költségei

2.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

2.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

2.7. mintavétel költségei állományonként

3.

a Gallus gallus brojlercsirke állományokban előforduló szalmonellózis

3.1. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági ellenőrzésének laboratóriumi költségei

3.2. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

3.3. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

3.4. mintavétel költségei állományonként

4.

a Meleagris gallopavo tenyészállományokban előforduló szalmonellózis

4.1. az állattartó állategészségügyi programja szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzésének költségei

4.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett leölt és ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére

4.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett leselejtezett állatok utáni kár enyhítésére

4.2.2.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett ártalmatlanított keltető tojások utáni kár enyhítésére

4.2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt keletkezett hőkezelt keltető tojások utáni kár enyhítésére

4.3. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági ellenőrzésének laboratóriumi költségei

4.4. szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok költségei

4.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

4.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

4.7. mintavétel költségei állományonként

5.

a Meleagris gallopavo hízópulyka-
állományokban előforduló szalmonellózis

5.1. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági ellenőrzésének laboratóriumi költségei

5.2. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

5.3. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei

5.4. mintavétel költségei állományonként

6.

a klasszikus sertéspestis

6.1. vaddisznókból származó minták ELISA vizsgálatainak költségei

6.2. vaddisznókból származó minták PCR vizsgálatainak költségei

6.3. vaddisznó mintavétel költségei

7.

az afrikai sertéspestis

7.1. vaddisznókból származó minták PCR vizsgálatainak költségei

7.2. vaddisznókból származó minták egyéb virológiai vizsgálatainak költségei

7.3. elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzése

7.4. házi sertésből származó minták PCR vizsgálatainak költségei

7.5. házi sertés mintavétel költségei

7.6. az országhatáron elkobzott élelmiszerminták PCR vizsgálatainak költségei

7.7. az országhatáron történő fertőtlenítés költsége

7.8. tájékoztató nyomtatványok készíttetése

8.

a baromfikban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza

8.1.1. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei (HAG)

8.1.2. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei (vírusizoláció)

8.1.3. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei (PCR)

8.2.1. mintavétel költségei tenyésztett házi madarak esetén

8.2.2. vadmadár eljuttatása a hatóságnak (mintavétel költségei)

9.

a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE): szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) és surlókór

9.1. szarvasmarhafélék esetén gyorstesztek költségei elhullott, kényszervágott vagy klinikai tünetek miatt elkülönítetten levágott 24 hónaposnál idősebb egyedek esetén, valamint a 30 hónaposnál idősebb Romániából, Bulgáriából, Horvátországból vagy harmadik országból származó rendes vágott szarvasmarhafélék esetén

9.2. gyorstesztek költségei 18 hónaposnál idősebb juhok és kecskék esetén

9.3. megerősítő vizsgálatok költségei

9.4. diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok költségei

9.5. genotípus vizsgálatok költségei

10.

a veszettség

10.1. orális vakcina beszerzési költségei

10.2. orális vakcina kihelyezési költségei

10.3. szerológiai vizsgálatok költségei

10.4. biomarker (tetraciklin) csontban való kimutatására szolgáló vizsgálatok költségei

10.5. fluoreszkáló ellenanyagpróba (FAT) vizsgálatok költségei

10.6. vakcinát tartalmazó csalétkek titrálása

10.7. vadon élő állatok eljuttatása a hatóságnak (mintavétel költségei)

10.8. figyelemfelhívó kampány

11.

a kéknyelv betegség

11.1. laboratóriumi ELISA vizsgálatok elvégzésének költségei

11.2. laboratóriumi PCR vizsgálatok elvégzésének költségei

11.3. háziállatok esetén a mintavétel költségei

12.

Összesen:

    3.    Az MJKSZ esetében nyilatkozat arról, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
    4.    Ügyfél nyilatkozatai
4.1.    Nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi, hogy
a)    a Kincstárral a kapcsolattartás a Támogatási törvény 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b)    az adatok megváltozása esetében a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles a Kincstár felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztja, az ebből adódó – a Támogatási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt – jogkövetkezmények terhelik;
c)    a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be;
d)    amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a Támogatási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem a Támogatási törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
4.2.     Nyilatkozat arról, hogy:
a)    a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemben és mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;
b)    a költségek ténylegesen felmerültek és a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861 számú támogatási határozat rendelkezései alapján támogatásra jogosultak;
c)    a felmerült költségeket igazoló pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésére állnak;
d)    a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket az ügyfél megismerte és azokat betartja;
e)    a felmerült költségeket igazoló pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésre állnak;
f)    az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
g)    vállalja, hogy a Támogatási törvény 69. §-a szerinti esetekben a Kincstár által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a törvényben foglaltak szerint visszafizeti.
    5.    Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
    6.    Csatolandó mellékletek: a tárgyidőszakban felmerült kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült összesítő kimutatás. A 11. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a kérelemhez csatolni kell továbbá a támogatási jogosultságot alátámasztó számlák és a pénzügyi teljesítést igazoló pénzügyi dokumentumok másolatát, a 8. § (4) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében pedig a 8. § (5) bekezdése szerinti bizonylatot és annak mellékleteit, a 9. § (6) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a 9. § (8) bekezdése szerinti bizonylatot és annak mellékleteit.

2. melléklet a 45/2017. (IX. 18.) FM rendelethez

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM adattartalma és a csatolandó mellékletek az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2017. (IX. 18.) FM rendelet alapján a baromfiállományokban előforduló szalmonellózis ellen való védekezésre irányuló nemzeti programokhoz igényelhető költségtérítéshez
1. Az ügyfél azonosító adatai
1.1. Név
1.2. Ügyfél-azonosító
2. Az állatállomány adatai
2.1. Tenyészetkód
2.2. Faj megjelölése (házityúk vagy pulyka)
2.3. Hasznosítási irány megjelölése (tenyész-, tojóállomány)
2.4. Immunizálás esetén a felhasznált vakcina adatai (megnevezése, mennyisége, gyártási száma)
2.5. Az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén
2.5.1. Levágatott vagy leölt egyedszám (db), megsemmisített tojás (db)
2.5.2. A levágást végző vágóhíd tenyészetkódja vagy a leölést végző adatai, tojások ártalmatlanítását végző üzem adatai
2.5.3. A megsemmisítést, felszámolást vagy az elkülönített vágást megelőző forgalmi korlátozást elrendelő határozat száma
3. Nyilatkozat a 7. § (5) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakról
4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
5. Csatolandó mellékletek:
5.1. A vágóhíd telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal igazolása az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén arról, hogy a 2. pont szerinti szalmonellózissal fertőzött állományból hány db állatot és mikor vágtak le (BIR szállítólevél kódja),
5.2. A tojások ártalmatlanítását végző üzem telephelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal igazolása, hogy a 2. pont szerinti szalmonellózissal fertőzött állományból hány db tojást ártalmatlanítottak.

3. melléklet a 45/2017. (IX. 18.) FM rendelethez

Összesítő kimutatás adatai a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról*
Tárgyidőszak: ....................... év .................... félév ................... negyedév/hónap**

 

A

B

C

Alcélterület megnevezése

Számla azonosító száma

Az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma***

A számla által igazolt nettó költség (Ft)****

* „Számla” a 45/2017. (IX. 18.) FM rendelet 1. § 3. pontjában foglaltak értelmében a jogosultságot alátámasztó számla vagy egyéb számviteli bizonylat.
** A megfelelő rész aláhúzandó.
*** A „szalmonellózis elleni védekezés – oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterület esetében az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma az oltóanyag beadásának, illetve felhasználásának időpontja, a „szalmonellózis elleni védekezés – felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” alcélterület tekintetében a felszámolás, az ártalmatlanítás, vagy a hőkezelés időpontja, a „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költségei” alcélterület tekintetében pedig a mintavétel időpontja.
**** Pénzügyi hozzájárulás csak a számlán és az egyéb bizonylaton szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót nem tartalmazó összege után igényelhető.
Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
1

A rendeletet a 7/2018. (III. 28.) FM rendelet 18. §-a hatályon kívül helyezte 2019. március 1. napjával.

2

A 8. § (2) bekezdése a 7/2018. (III. 28.) FM rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 8. § (4) bekezdése a 7/2018. (III. 28.) FM rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére