• Tartalom

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

2023.01.01.

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés (a továbbiakban együtt: berendezés)

a) létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés),

b) használatbavétele vagy

c) megszüntetése

iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.

(2) A kérelem tartalmazza:

a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését,

b)1 a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,

c)2 a létesítési engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, a berendezés létesítésének okát,

d)3 a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát.

(3)4 A kérelem elbírálásakor

a) új tűzjelző berendezés létesítése esetén a tervező és a megrendelő közös döntése alapján az 1. melléklet vagy a 2. melléklet szerinti, új tűzoltó berendezés létesítése esetén az 1. melléklet szerinti,

b) új berendezés használatbavétele esetén a 3. melléklet szerinti,

c) meglévő berendezés átalakításának, bővítésének létesítési engedélyezése esetén az 1. melléklet, használatbavételi engedélyezése esetén a 3. melléklet átalakítással, bővítéssel összefüggő részei szerinti,

d) megszüntetés esetén a 4. melléklet szerinti

tartalmi követelményeket vizsgálja az engedélyező hatóság.

(4) A kérelem papír alapon vagy elektronikusan nyújtható be. Elektronikusan vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 45. pontja szerinti tartós adathordozón történő benyújtás esetében PDF/A formátumban, 300 dpi felbontású ábrákkal kell benyújtani.

(5)5 A használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés megszüntetésének engedélyezése abban az esetben kérelmezhető, ha

a) a berendezés létesítési kötelezettségét a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő,

b) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítést megalapozó körülmény nem áll fenn, és

c) a berendezés további üzemeltetését a védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a fennálló veszélyhelyzet, az építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege, az építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a tűzoltóság vonulási távolsága nem indokolja.

2. § (1)6 A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része tartalmazza

a) a berendezés megnevezését,

b) a védett építmény, építményrész megnevezését, címét,

c) a berendezés létesítésének okát,

d) a létesítési engedély megadása esetén

da) a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,

db) a létesítési engedély hatályát,

e) a használatbavételi engedély megadása esetén

ea) a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére való figyelmeztetést,

eb) tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,

ec) tűzjelző berendezés és oltásvezérlő központtal létesülő tűzoltó berendezés esetén a tűzjelző központ és az oltásvezérlő központ típusát,

f) a megszüntetési engedély megadása esetén az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a berendezés megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.

(2) A berendezés létesítési engedélye a véglegessé válásától számított három évig hatályos, amely időtartam alatt a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani. Ha a létesítési engedély véglegessé válását követő három éven belül a berendezés használatbavételének engedélyezése iránti kérelmet nem nyújtották be, a létesítés engedélyezését ismételten kérelmezni kell.

(3) A tűzvédelmi hatóság a létesítési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a tervező nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, vagy

b) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági szint nem teljesül, vagy annak teljesülését a kérelemhez mellékelt dokumentáció vagy annak hiánypótlási felhívásra benyújtott kiegészítése nem támasztja alá.

(4)7 A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező, illetve az üzembe helyező mérnök nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel,

b) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított,

c) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított,

d) a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára beazonosítható módon,

e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták, vagy

f) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata, az üzembe helyező mérnök nyilatkozata vagy az üzembehelyezési jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre.

(5)8 A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a berendezés létesítését a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés előírja,

b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy

c) a berendezés további üzemeltetésére okot adó körülmény áll fenn.

2/A. §9 (1) A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha

a)10 a beépített tűzjelző berendezés eszközeinek száma a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal módosul, és a jelzési, riasztási zóna határa nem változik,

b) a zárt szórófejes vízzel oltó berendezés szórófejeinek száma a naptári évben legfeljebb 10 darabbal módosul, vagy

c) megváltozik a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ állandó felügyeletének helye vagy módja,

és a tűzvédelmi hatósággal folytatott egyeztetés alapján a tűzvédelmi hatóság arról írásban nyilatkozik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a tervezőnek a változtatást a megvalósulási tervben át kell vezetnie, és le kell folytatni az üzembe helyezési eljárást.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez11

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma
A) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a műszaki leírást, ami tartalmazza:
1.1. a kiindulási adatokat, így különösen
1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,
1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),
1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen
1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülési-útvonal védelem, berendezés-védelem),
1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,
1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,
1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,
1.2.5. a hibák hatásainak korlátozására vonatkozó elveket,
1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen
1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,
1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését, a tűzjelző központ megközelíthetőségének módját,
1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét, megoldását,
1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját, a tápellátást alátámasztó méretezést,
1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,
1.3.6. az automatikus átjelzés jellemzőit,
1.3.7. a tűzriasztás megoldását, a riasztás észlelhetőségének, hallhatóságának, láthatóságának biztosítását,
1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások felsorolását, jellemzőit, összefüggéseit,
1.3.9. a berendezés és más berendezések, rendszerek közötti kapcsolat biztosításának megoldását;

2. rajzmellékletet, ami tartalmaz:
2.1. jelmagyarázatot,
2.2. méretekkel ellátott elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200 méretarányban), amelyek tartalmazzák a berendezés részegységeinek, elemeinek telepítési helyét, a jelzésadók, hang- és fényjelzők azonosító számát, a kábelek elvi nyomvonalát, a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakasz határok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,
2.3. metszetrajzot,
2.4. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja,
2.5. összefüggési rajzot;

3. tervezői nyilatkozatot arról, hogy a berendezés terve
3.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy
3.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;

4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

B) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálni kell:

1. műszaki leírást, ami tartalmazza:
1.1. a kiindulási adatokat, így különösen
1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,
1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építészeti kialakítást, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),
1.2. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen
1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülési-útvonal védelem, berendezés-védelem),
1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,
1.2.3. a tűzérzékelés, az oltásindítás és az oltás módját,
1.2.4. a méretezést meghatározó alapadatokat, besorolásokat, a méretezés eredményét,
1.2.5. az oltóanyagigényt és biztosításának megoldását,
1.2.6. a berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározását,
1.2.7. szükség szerint a tervezési segédleteket, a vonatkozó tűzteszteket, a gyártói előírásokat,
1.2.8. a berendezés kapcsolatát más tűzvédelmi berendezésekkel, az épületfelügyeleti rendszerrel és az egyéb berendezésekkel,
1.2.9. az esetleges vezérlési funkciókat,
1.2.10. az oltóanyag kedvezőtlen élettani hatása esetén a védett térben az oltás megkezdése előtt tartózkodó személyek védelmét biztosító megoldásokat,
1.2.11. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,
1.2.12. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét, megoldását,
1.2.13. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,
1.2.14. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását;

2. a berendezés részegységeinek, elemeinek adatlapjait;

3. rajzmellékletet, ami tartalmaz:
3.1. jelmagyarázatot,
3.2. kapcsolási vázlatot,
3.3. a telepítés helyét képező szintek méretekkel ellátott alaprajzát, amely tartalmazza a berendezés részegységeinek, elemeinek pozícióját, a csővezetékek nyomvonalát, az oltási zónákat (M=1:50-1:250 méretarányban), a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakasz határok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,
3.4. metszetrajzot,
3.5. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja;

4. tervezői nyilatkozatot arról, hogy a berendezés terve
4.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy
4.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;

5. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

2. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez12

A beépített tűzjelző berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező elvi jellegű dokumentáció tartalma
A) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. műszaki leírást, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),

1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülési-útvonal védelem, berendezés-védelem),

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,

1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,

1.2.5. a hibák hatásainak korlátozására vonatkozó elveket,

1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit,

1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését, a tűzjelző központ megközelíthetőségének módját,

1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,

1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának szükségességét,

1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,

1.3.6. az automatikus átjelzés szükségességét,

1.3.7. a tűzriasztás elveit, a riasztás észlelhetőségére, hallhatóságára, láthatóságára vonatkozó követelményt,

1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások felsorolását, összefüggéseit,

1.3.9. a berendezés és más berendezések, rendszerek közötti kapcsolat biztosítására vonatkozó követelményt;

2. rajzmellékletet, ami tartalmaz:

2.1. jelmagyarázatot,

2.2. méretekkel ellátott elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200 méretarányban), amelyek tartalmazzák a berendezés részegységeinek, elemeinek telepítési helyét, a kábelek elvi nyomvonalát, a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakasz határok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,

2.3. metszetrajzot,

2.4. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja;

3. tervezői nyilatkozatot arról, hogy a berendezés terve elvi jellege miatt a tervezési elvek vonatkozásában

3.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy

3.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;

4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

3. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez13

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma
A) Valamennyi berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a berendezés
1.1. kivitelezése során az engedélyezett tervtől, a létesítési engedélytől eltértek-e,
1.2. az 1.1. pont szerinti esetleges eltérésekkel együtt a vonatkozó előírásoknak megfelel,
1.3. a megvalósulási tervnek megfelel,
1.4. az elvégzett üzemi próbák alapján üzemképes állapotban van;

2. üzembehelyezői nyilatkozatot és üzembehelyezési jegyzőkönyvet;

3. a 3.1. alpont vagy a 3.2. alpont szerinti megvalósulási tervdokumentációt,
3.1. a kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervdokumentációt, ami a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza, így különösen
3.1.1. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek típusát és jellemzőit,
3.1.2. a normál és a biztonsági tápellátást biztosító megoldásokat, a tápellátást alátámasztó méretezést,
3.1.3. a vezérlések és a jelzésfogadás tényleges megoldását,
3.1.4. a tűzriasztás tényleges megoldását,
3.1.5. beépített tűzjelző berendezés esetében az összefüggési rajzot, a telepítési jegyzéket és szükség szerint a bekötési rajzokat,
3.1.6. beépített gázzal oltó berendezés esetében a túlnyomás-levezetés megoldását, méretezését,
3.1.7. beépített tűzoltó berendezés esetén a hidraulikai, méretezési számításokat,
3.2. kivitelezési tervdokumentáció, ami
3.2.1. a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza – így különösen a 3.1.1–3.1.7. pontokban foglaltakat,
3.2.2. tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezés során nem tért el a kivitelezési tervdokumentációban foglaltaktól;

4. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat;

5. a berendezéssel összefüggésben kivitelezett, a tűzterjedés elleni védelmet, valamint a villamos vezetékek tűzhatás elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat, így különösen
5.1. a védelemből kihagyott és a védelembe bevont terek között az előírt tűzterjedés elleni védelmet biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat,
5.2. a villamos és a gépészeti vezetékek határoló építményszerkezeten való átvezetési helyein előírt tűzgátló lezárások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat,
5.3. az előírt tűzálló kábelek, kábelrendszerek és tartószerkezeteik megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat,
5.4. az 5.1–5.3. alpontban foglalt megoldások megfelelő beépítését igazoló beépítési nyilatkozatokat;

6. a megrendelő vagy az üzemeltető állandó felügyelet biztosítására vonatkozó nyilatkozatát;

7. az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés meglétét;

8. a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási naplót, jegyzőkönyvet;

9. egyéb, a berendezés megfelelőségét alátámasztó irat, dokumentációt; valamint

10. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező és az üzembe helyező mérnök tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét.

B) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a vezetékhálózat megfelelőségét igazoló, a hurokellenállás-mérésről és a szigetelési ellenállásmérésről készített jegyzőkönyvet,

2. a hangnyomás-mérési jegyzőkönyvet.

C) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. a berendezés csővezetékei tisztításának, átmosásának elvégzését igazoló iratot,

2. a berendezés helyszíni nyomáspróbájáról készített jegyzőkönyvet,

3. a helyiség teljes elárasztásával működő gázzal oltó berendezés esetében az oltási koncentráció-megtartási idő, a kialakuló túlnyomás és a szükség szerint beépített túlnyomás-levezetés ellenőrzéséről készített jegyzőkönyvet,

4. az oltóközpont helyiségét határoló építményszerkezetek előírt tűzterjedés elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratokat.

4. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez14

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező nyilatkozat tartalma
A) Valamennyi berendezés esetében vizsgálja a hatóság:

1. Az üzemeltető nyilatkozatát

1.1. arról, hogy a berendezést jogszabályi kötelezés, hatósági előírás vagy önkéntes vállalás alapján létesítették,

1.2. jogszabályi kötelezés alapján létesített berendezés esetén a berendezéssel védett építmény, építményrész azon jellemzőiről, amelyek miatt a létesítést a jogszabály előírta,

1.3. hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a hatósági előírást megalapozó körülmény tűzvédelmi szempontból kedvező megváltozásáról,

1.4. arról, hogy a berendezés létesítését a megszüntetés iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő, azon jellemzők ismertetésével, amelyek alapján a hatályos jogszabályi rendelkezés meghatározza a kötelezettséget,

1.5. arról, hogy tudomásul veszi a berendezés megszüntetésével kialakuló tűzvédelmi biztonsági szintet és annak következményeit.

1

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (5) bekezdése a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdése a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (4) bekezdése a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (5) bekezdése a 176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2/A. §-t a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be.

10

A 2/A. § (1) bekezdés a) pontja az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére