• Tartalom
Oldalmenü

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

2021.07.01.

A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §1 A közúti közlekedési nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatokat a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 3. §-ában meghatározott szerv és hatóságok látják el

2. Az adatközlés rendje

2. § (1)2 A Kknyt. 14. §-a alapján a nyilvántartás részére adatközlésre kötelezett szervek az ott megjelölt adatokról és az azokban bekövetkezett változásokról, a hatáskörükben meghozott jogerős vagy végleges határozatokról értesítik a közúti közlekedési nyilvántartó szervet (a továbbiakban: Nyilvántartó).

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szervek az adatközlést közvetlen számítógépes hálózaton vagy az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek megfelelő egyéb módon teljesíthetik.

3. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság, valamint a Nyilvántartó a közlekedési hatóság által igazolt vezetési jogosultságra, az egészségi alkalmasságra vonatkozó adatokat, az engedélyek kiállítása, cseréje, pótlása során keletkezett adatokat, továbbá a vezetésre való jogosultság szünetelésének tényét, határidejét az engedély-nyilvántartásban rögzíti, és a keletkezett iratokat továbbítja az okmánytárnak.

(2) A külföldi hatóság által kicserélt és visszaküldött magyar vezetői engedélyt érvényességi idejének lejártáig tárolja az okmánytár, ezt követően megsemmisíti.

4. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság az eljárása során keletkezett, továbbá a közlekedési hatóság által az ügyfél útján megküldött, a Kknyt. 9. § (2) bekezdésben meghatározott adatokat, a forgalmi engedélyben, a törzskönyvben szereplő személyazonosító, járműazonosító és egyéb műszaki adatokat, továbbá a járműokmány kiállítása, cseréje, pótlása során keletkezett adatokat a járműnyilvántartásban rögzíti, és az annak alapját képező iratokat az okmánytárnak továbbítja.

(2) A Nyilvántartót az előzetes eredetiségvizsgáló vállalkozás értesíti a szakértői állomások által készített szakvélemény megállapításairól.

3. Az okmánytár tartalma

5. § (1) Az okmánytár tartalmazza

a) a vezetésre jogosító engedélyek kiállítására, érvényesítésére, cseréjére, pótlására, valamint a vezetési jogosultság szünetelésére,

b) a járművek első forgalomba helyezésére, forgalomból történő kivonására, a járműokmányok kiállítására, érvényesítésére, cseréjére és pótlására,

c) a Kknyt. 8. §-ában és 9. §-ában meghatározott nyilvántartásba bejegyzett adatok változására, törlésére,

d) az adatszolgáltatás korlátozására, tiltására, valamint az azt visszavonó nyilatkozatra, az adathelyesbítésre és az adatszolgáltatásra

vonatkozó iratokat.

(2) Az okmánytár a közlekedési igazgatással összefüggő jogok keletkezésével, módosulásával és megszűnésével kapcsolatos iratokat nyilvántartásba veszi, és a Kknyt.-ben meghatározott ideig kezeli.

(3) Az okmánytár az eljárás során keletkező egyéb iratokat a nyilvántartásba vételtől számított egy évig őrzi meg, ezt követően az iratkezelési szabályoknak megfelelően selejtezi.

4. Adatigénylés

6. § (1) Egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem a közlekedési igazgatási hatósághoz nyújtható be.

(2) A Kormány által rendeletben kijelölt adatigénylő szervek eseti jelleggel egyedi adatszolgáltatási kérelmet nyújthatnak be a Nyilvántartóhoz.

(3) Csoportképző ismérvek szerinti adatszolgáltatás iránti kérelmet a Nyilvántartóhoz lehet benyújtani.

(4)3

(5) A kérelmező az adat igénylésekor azt a tényt vagy eseményt köteles megjelölni, amely az adatfelhasználási cél alapját képező – az érintett és közötte fennálló – kapcsolatot hitelt érdemlően igazolja.

(6) A kérelmező az általa megjelölt személy, személyi kör kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresését a Nyilvántartótól igényelheti.

(7) A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján vagy postai úton írásban lehet benyújtani, illetve az adatszolgáltatás közvetlen hozzáféréssel is igényelhető.

(8) A kérelemnek tartalmaznia kell az 1. melléklet szerinti adatokat.

7. § (1) A Nyilvántartó a közvetlen hozzáféréssel történő adatigénylés engedélyezéséről vagy elutasításáról határozattal dönt.

(2) A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatigénylésre a Nyilvántartó az adatigénylővel szerződést köthet, amely kiterjed az adatszolgáltatás adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeire is.

(3) A Nyilvántartó a már engedélyezett közvetlen adatigénylés útján történő adatszolgáltatást határozattal megtagadja, ha

a) az adatigénylő részére történő adatszolgáltatás jogalapja megszűnt, vagy

b) a (2) bekezdés szerinti szerződés érvénytelen vagy hatálytalanná vált.

5. Adatszolgáltatást korlátozó vagy tiltó nyilatkozat

8. § Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat), valamint annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján a közlekedési igazgatási hatóságnál írásban teheti meg. A korlátozó nyilatkozat adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

6. Adatszolgáltatás

9. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság és a Nyilvántartó vizsgálja az adatszolgáltatás céljának és jogalapjának megfelelőségét, a kérelem tárgyának azonosításához elégséges adatok meglétét, a jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) befizetésének igazolását.

(2) Csoportképző ismérvek alapján történő adatigénylés esetén a Nyilvántartó a teljesítést megelőzően írásban tájékoztatja a kérelmezőt az adatszolgáltatás teljesítésének várható idejéről és díjának összegéről.

(3) A díj befizetése igazolható a banki átutalás másolatával vagy a feladóvevény fénymásolatával.

10. § (1) Az adatszolgáltatás teljesíthető a közlekedési igazgatási hatóság és a Nyilvántartó hivatali helyiségében történő kézbesítéssel, számítástechnikai eszközön, postai úton vagy engedélyező határozat alapján közvetlen hozzáféréssel.

(2) Az okmánytár által kezelt iratokról másolatot kiadni és azokból adatot szolgáltatni a Kknyt.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén lehet. Az okmánytárból eredeti iratot a Kknyt. 19. §-ában nevesített adatigénylők a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén igényelhetnek.

(3) Ha a kérelemben megjelölt jármű vagy okmány a körözési nyilvántartásban szerepel, a közlekedési igazgatási hatóság a körözés tényét a Kknyt. 26. § (2) bekezdése alapján közli a kérelmezővel.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti adatközlést jogszabály kizárja, a közlekedési igazgatási hatóság a kérelmet elutasítja.

11. § (1) Az érintett személy kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni.

(2) Az adatszolgáltatási nyilvántartásból az érintett személy kérelme alapján tájékoztatást kap arról, hogy mely adatszolgáltatások alanya volt.

7. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatást kérő lap

    I.     A kérelmező neve:

címe:

képviselőjének neve:

    II.     A kért adatkör meghatározása egyedi adatszolgáltatása esetén:

    III.     A kért adatkör meghatározása csoportos adatszolgáltatás esetén (csoportismérvek):

    IV.     Az adatigénylés tárgyát azonosító adatok:

    V.     Az adatfelhasználás célja:

    VI.     Az adatkérés jogalapja:

    VII.     Az adatszolgáltatás teljesítésének formája:

1. online

2. számítástechnikai eszköz

3. papír

Kelt: ...................................................., ................................év .................................... hó ................................ nap

..................................................................
aláírás

2. melléklet az 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez4

Nyilatkozat az adatszolgáltatás megtiltásáról
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 18. § (1) bekezdésében biztosított jogommal élve nem járulok hozzá a nyilvántartásban tárolt személyes adataimnak a törvényben megjelölt célokon túl való felhasználásához, illetve kiadásához. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomat írásban vagy szóban bármikor visszavonhatom.
Kelt: ..........................., .............. év ....................................... hó .......... nap
Személyi azonosító: ………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................
aláírás
Megjegyzés:
A nyilatkozat nem érinti törvényben előírt adatok nyilvántartását és adatszolgáltatások teljesítését.
1

Az 1. § a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 29. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (4) bekezdését a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 120. §-ával megállapított szöveg.