• Tartalom
Oldalmenü

514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól

2018.01.01.

A Kormány a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet vonatkozásában bejelentéshez kötött egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység (a továbbiakban: tevékenység):

a) a siklón végzett személyszállítás,

b) a siklón végzett áruszállítás,

c) az alsó kötélvezetésű sífelvonón végzett személyszállítás,

d) a sífelvonón végzett személyszállítás,

e) a kötélpályán végzett személyszállítás,

f) a kötélpályán végzett áruszállítás.

2. § (1) A tevékenységet végző személy vagy szervezet a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a vasúti igazgatási szerv által rendszeresített formanyomtatványon, az e rendeletben meghatározott tartalommal és módon nyújtja be a vasúti igazgatási szervnek.

(2) A tevékenység bejelentése esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a tevékenységet végző személy vagy szervezet nevét, levelezési címét és telefonszámát,

b) a kapcsolattartó személy nevét, levelezési címét és telefonszámát,

c) a tervezett tevékenység megjelölését,

d) a tevékenység megkezdésének tervezett időpontját,

e) a tevékenység folyamatos vagy időszakos üzemeltetésének megjelölését,

f) időszakos üzemeltetés esetén az üzemeltetési ciklusok megjelölését,

g) az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók és egyéb foglalkoztatott személyek felsorolását a név és munkakör feltüntetésével.

(3) A bejelentéshez mellékelni kell a tevékenységet végző személy vagy szervezet kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek való megfeleléséről szóló igazolást.

(4) A bejelentő a bejelentésért a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletben előírt igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. A bejelentéshez mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

3. § (1) A 2. § (2) bekezdés c) pontban és a (3) bekezdésben meghatározottak változása esetén a változás bekövetkeztét követő 10 napon belül a tevékenységet végző személy vagy szervezet a megváltozott adatok vonatkozásában bejelentést tesz a vasúti igazgatási szerv felé.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a vasúti igazgatási szerv által rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell

a) a benne foglalt tényállást igazoló okiratokat, nyilatkozatokat,

b) a tevékenységet végző személy vagy szervezet nyilatkozatát arról, hogy a 2. § (2) bekezdésben meghatározott, az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel nem érintett adatok vonatkozásában változás nem következett be,

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

(4) A bejelentés tartalmának (1) bekezdésben nem szereplő adatainak változása esetén a vasúti társaság a változás bekövetkeztét követő 5 napon belül értesíti a vasúti igazgatási szervet.

4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

5. § E rendelet hatálybalépésekor tevékenységet végző személy vagy szervezet a rendelet hatálybalépésétől számított 120 napon belül nyújtja be a 2. § szerinti bejelentését a vasúti igazgatási szervnek.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás