• Tartalom

517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.28.

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

f) szakértő: a vizsgálatot vagy kiértékelést végző orvos, valamint a közreműködő pszichológus.”

2. § Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § Az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését – a tanúsító szervezet nevében eljáró – a 22/A. §-ban meghatározott feltételeket teljesítő, a közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett szakértő folytatja le. A közlekedési hatóság által történő nyilvántartásba vétel a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikk (2) bekezdése szerinti elismerésnek minősül, és nem tagadható meg, ha a szakértő a 22/A. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel.”

3. § Az R. a következő 22/A–22/B. §-sal egészül ki:

22/A. § (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző vagy véleményező orvosnak
a) rendelkeznie kell üzemorvostan vagy foglalkozás-orvostan szakvizsgával, és
b) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – ismernie kell az 1. mellékletben meghatározott munkakörökre és a vasúti közlekedésre jellemző veszélyeket, az e veszélyekből eredő kockázatok következményeit, azok kiküszöbölésének vagy csökkentésének módjait, melyhez legalább 1 éves szakmai gyakorlatot kell igazolnia.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában előírt gyakorlattal nem rendelkező orvos az önálló munkavégzéshez szükséges szakmai gyakorlat megszerzése céljából a vizsgálat véleményezését az előírt feltételeket teljesítő, a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő orvos szakmai felügyelete mellett végezheti.
(3) Az egészségi alkalmassági vizsgálatban közreműködő pszichológusnak
a) rendelkeznie kell munka és szervezet pszichológusi vagy klinikai pszichológusi diplomával és működési engedéllyel, és
b) ismernie kell a vasúti munkavégzés pszichés és mentális követelményeit, az esetleges kockázatok következményeit, azok kiküszöbölésének vagy csökkentésének módjait, melyhez legalább 1 éves szakmai gyakorlatot kell igazolnia.
(4) A szakértő
a) nem lehet a vizsgált személy Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,
b) nem állhat a közlekedési hatósággal kormányzati szolgálati jogviszonyban, vasúti társasággal munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,
c) nem lehet vasúti társaságnak vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja.
(5) A szakértő munkaszerződésében vagy megbízási szerződésében foglalt jogait és kötelezettségeit, valamint a munkavégzésének feltételeit úgy kell meghatározni, hogy az e rendelet szerinti feladatai ellátása során a befolyásmentesség és a független döntéshozatal biztosított legyen.
22/B. § (1) A szakértő köteles haladéktalanul írásban a tanúsító szervezet részére bejelenteni, ha vele szemben a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.
(2) A tanúsító szervezet a szakértőt írásban szólítja fel az összeférhetetlenség megszüntetésére.
(3) A szakértő az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától kezdve az e rendelet szerinti feladatokat mindaddig nem láthatja el, míg a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok fennáll.
(4) Ha az összeférhetetlenség a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül nem szűnik meg, a tanúsító szervezet írásban haladéktalanul kezdeményezi a közlekedési hatóságnál a szakértő nyilvántartásból történő törlését.
(5) Ha a tanúsító szervezet megállapítja, hogy a szakértővel szemben fennáll valamely, a 22/A. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok, és ezt az (1) bekezdés szerint nem jelentette a tanúsító szervezetnek, a tanúsító szervezet írásban haladéktalanul kezdeményezi a közlekedési hatóságnál a szakértő nyilvántartásból történő törlését, és felfüggeszti a szakértő e rendelet szerinti tevékenységét.
(6) Az a szakértő, aki az (5) bekezdésben szereplő okból kerül a közlekedési hatóság által vezetett nyilvántartásból törlésre, a 22/A. § (4) bekezdésében szereplő összeférhetetlenségi követelményeknek történő megfelelését követően 2 évig önálló szakértői tevékenységet nem végezhet, és a szakértői nyilvántartásba sem vehető fel.”

4. § Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakértőt a közlekedési hatóság a nyilvántartásából törli, amennyiben:
a) a nyilvántartásba vett személy ezt kérelmezi,
b) a nyilvántartásba vett személy elhalálozott,
c) a nyilvántartásba vett személy a tevékenység végzésére vonatkozó, külön jogszabályban előírt jogosultságát elveszti,
d) a 22/B. § (4) és (5) bekezdése szerinti esetekben, vagy
e) a nyilvántartásba vett személyt a foglalkozástól jogerősen eltiltották.”

5. § Az R.

a) 13. § (1) bekezdés d) pontjában az „orvos-szakértői” szövegrész helyébe az „orvosi” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés c) pontjában az „orvosi” szövegrész helyébe az „orvos esetén orvosi” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére