• Tartalom

52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

az egyes önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (1) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (3) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (3) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (8) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

1. § (1) Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati adóhatóságnak (a továbbiakban: adóhatóság) a hatáskörébe tartozó adókra az 1–9. és a 15–17. mellékletben szereplő nyomtatványok alapján kell az adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat rendszeresítenie. Az adóhatóság az adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat kizárólag az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében egészítheti ki.”

(2) Az R1. 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]

b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évben kezdődő adóévre a 18. melléklet, a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. melléklet, a 2018. évben kezdődő adóévre a 24. melléklet,”

(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

(3) Az R1. 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]

d) a gépjárműadóról szóló adatbejelentésre a 13. melléklet, a kombinált áruszállításról szóló bejelentésre a 14. melléklet,”

(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

(4) Az R1. 1. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]

i) az előrehozott adó utáni bevallásra a 19. melléklet

(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

2. § (1) Az R1.

2. a 2. melléklet szerinti 24. melléklettel

egészül ki.

(2) Az R1.

3. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,

lép.

(3) Az R1.

szerint módosul.

2. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosítása

3. § (1) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:)

d) az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési és bevallási nyilvántartás,”

(2) Az R2. 2. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:)

j) az elektronikus ügyintézéshez szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása,”

(3) Az R2. 2. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:)

m) a biztosítási és ideiglenes biztosítási intézkedések nyilvántartása,”

4. § (1) Az R2. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]

a) Az adózói törzsadat-nyilvántartás tartalmazza az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 22. mellékletében meghatározott adatokat, továbbá a vállalkozó adózó esetében, ha a vállalkozó adózó cégbejegyzési eljárás alatt áll, akkor a „b.a.”, ha csődeljárás alatt áll, akkor a „cs.a.”, ha felszámolási eljárás alatt áll, akkor az „f.a.”, ha végelszámolási eljárás alatt áll, akkor a „v.a.”, illetve ha kényszertörlési eljárás alatt áll, akkor a „kt.a.” jelölést, továbbá valamennyi adózó esetében az önkormányzati adófeldolgozó program által generált technikai azonosítót.”

(2) Az R2. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]

d) Az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési és bevallási nyilvántartás tartalmazza az adózó által benyújtott bejelentkezés, adatbejelentés, bevallás, változás-bejelentés, nyilatkozat tényét és időpontját, továbbá az adózó által valamennyi bejelentett és bevallott adatot. Az adózónkénti és közterhenkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési és bevallási nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet tartalmi, formai és logikai felépítésének megfelelően kell kialakítani és vezetni.”

(3) Az R2. 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]

e) Az építményadó, a telekadó külföldön bejegyzett szervezet adóalanyainak nyilvántartása tartalmazza az adózó nevét (elnevezését), az adatbejelentéssel érintett ingatlan (adótárgy) címét, helyrajzi számát, továbbá az adóalany szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét, illetőségét, adóazonosító jelét, adószámát, külföldi adóazonosító számát, székhelyének, telephelyének címét.”

(4) Az R2. 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]

j) Az elektronikus ügyintézéshez szükséges hatósági adatszolgáltatások nyilvántartása tartalmazza az Art. 89. § (1) bekezdés b) pontja szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás vezetéséért felelős szerv által a részére megküldött ügyfél-kaput létesítő személyek adatait, továbbá az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtáit.”

5. § Az R2. 6. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„6. Adatszolgáltatás a Hivatali Kapu azonosítására szolgáló adatokról és a helyi iparűzési adó mértékéről”

6. § Az R2. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kincstár a hozzá beérkezett adatokat feldolgozza és települések szerinti bontásban (a településhez tartozó KSH kód hozzárendelésével) elektronikus úton feldolgozható formátumban az állami adó- és vámhatóság részére havonta, az adatszolgáltatást követő hónap 5. napjáig elektronikus úton megküldi.”

7. § Az R2. 6. alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:

7/B. § A Kincstár a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 42/B. §-a szerint nyilvántartott és a honlapján közzétett adórendeleti adatokból – a 7/A. § (2) bekezdés szerinti módon és időpontig – adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza:
a) a helyi iparűzési adót bevezető települési önkormányzat elnevezését, székhelyét, KSH-kódját,
b) az állandó jellegű helyi iparűzési adó mértékét, az adómérték hatálybalépésének napját.”

8. § (1) Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nemzetgazdasági ágazatokat a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1-jétől hatályos szövege, az építményfajtákat a PM rendelet 1. melléklete szerint kell meghatározni.”

(2) Az R2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzati adóhatóság az ingatlanokat terhelő építményadóról és telekadókról szóló adatbejelentés benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napon belül adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak a települési önkormányzat illetékességi területén
a) a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén az 500 millió forint forgalmi értéket elérő ingatlannal,
b) a Htv. szerinti hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén az 1000 m2-t elérő épülettel,
c) a 10 000 m2-t elérő telekkel
rendelkező, külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról a külföldi szervezetek építményadóról, telekadóról szóló adatbejelentésében feltüntetett adatok alapján.”

9. § Az R2. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § A Kincstár a 7/B. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatását – a 7/B. § (1) bekezdés a) és b) pont szerinti 2017. és 2018. évi adatok vonatkozásában – első ízben 2018. január 15-éig teljesíti az állami adó- és vámhatóságnak.”

10. § Az R2.

1. 3. § g) pontjában a „jogerőre emelkedésének időpontját” szövegrészek helyébe a „jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának időpontját” szöveg,

3. 3. § m) pontjában a „biztosítási intézkedés” szövegrészek helyébe a „biztosítási, ideiglenes biztosítási intézkedések” szöveg,

4. 3. § n) pont nc) alpontjában a „jogerőre emelkedésének időpontját” szövegrész helyébe a „jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának időpontját” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R2. 7. §-a.

3. Az illeték megállapításának mellőzéséről szóló 40/2001. (XI. 7.) PM rendelet módosításáról szóló 35/2003. (XII. 19.) PM rendelet hatályon kívül helyezése

12. § Hatályát veszti az illeték megállapításának mellőzéséről szóló 40/2001. (XI. 7.) PM rendelet módosításáról szóló 35/2003. (XII. 19.) PM rendelet.

4. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

13. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya)

f) a Kúriára, az ítélőtáblákra, a törvényszékekre,”

(terjed ki.)

14. § Az R4. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4/A. § (1) Az eljáró hatóság – az önkormányzat és a jegyző kivételével – az illeték megfizetéséről szóló fizetési felhívásban a Kincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlát vagy az eljáró hatóság kezdeményezésére nyitott központosított beszedési számla beszedési alszámláját jelöli meg az illeték megfizetésére szolgáló számlaként.
(2) Az eljáró hatóság az illeték megfizetése tényének ellenőrzése érdekében – az önkormányzat és a jegyző kivételével – legalább havonta elektronikus úton megkeresi a Kincstárt. A Kincstár a megkereséstől számított 15 napon belül közli az eljáró hatósággal a megfizetett illeték összegét és a megfizetés időpontját.”

15. § Az R4. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6/A. § (1) A közjegyző által fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton benyújtott fellebbezés utáni bírósági eljárási illetéket átutalással kell megfizetni az illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett – a bíróságok központi honlapján közzétett – illeték-bevételi számlájára.
(2) Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljáró bíróságnak a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott jelzőszámát (a továbbiakban: jelzőszám) és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá a fellebbezéssel támadott határozat ügyszámát és az ügyszámmal egy sorban, ahhoz törtvonallal kapcsolva feltüntetett sorszámot (a továbbiakban együtt: ügyszám).
(3) A bírósági eljárásban elektronikus úton eljáró fél az illetéket az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül vagy az illetékes bíróság Kincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén a közleményrovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát és – ha az ismert a – lajstromszámát. Átutalás esetén az illetéket annak a bíróságnak az illetékbevételi számlájára kell megfizetni, amely bíróság előtti eljárásban az illetékfizetési kötelezettség keletkezik.
(4) Amennyiben az illetéket az elektronikus úton eljáró fél a bíróság Kincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással fizeti meg
a) a fellebbezési illetéket
aa) ha a fellebbezett határozatot járásbíróság, kerületi bíróság, közigazgatási és munkaügyi bíróság vagy törvényszék hozta, a határozatot hozó bíróság székhelye szerinti törvényszék;
ab) ha a fellebbezett határozatot ítélőtábla hozta, a határozatot hozó ítélőtábla;
b) a csatlakozó fellebbezési illetéket a fellebbezési eljárást lefolytató törvényszék vagy ítélőtábla;
c) a felülvizsgálati illetéket a felülvizsgálati kérelemmel érintett határozatot hozó elsőfokú bíróság székhelye szerinti törvényszék;
d) a csatlakozó felülvizsgálati illetéket a Kúria
illetékbevételi számlájára kell teljesíteni.
(5) A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben elektronikus úton eljáró fél az illetéket – a technikai feltételek megléte esetén – az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül vagy az önkormányzati adóhatóság illetékbevételi számlája javára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén a közleményrovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá a birtokvédelmi határozat számát.
(6) Amennyiben a bírósági illetéket a bírósági eljárást megelőző más szerv vagy hatóság eljárására tekintettel kell leróni, az elektronikus úton eljáró fél az illetéket a Kincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számla vagy az eljáró szerv, hatóság kezdeményezésére nyitott központosított beszedési számla beszedési alszámlája javára fizeti meg átutalással vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül. Átutalás esetén a közleményrovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság jelzőszámát és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá az adott szerv vagy hatóság előtti ügy ügyszámát és azon döntés vagy intézkedés alszámát, amely okán az illetékfizetési kötelezettség keletkezett.
(7) Ha a fél a bírósági eljárás illetékét a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vagy a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119. §-a alapján elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban átutalással fizeti meg, a közleményrovatban fel kell tüntetni az érintett (az adós, illetve a törölt cég) nevét, cégjegyzékszámát, az eljárást kezdeményező fél nevét, cégjegyzékszámát és az eljárás tárgyát. Amennyiben a fél ezekben az eljárásokban elektronikus úton jogorvoslati kérelmet terjeszt elő, átutalással történő fizetés esetén a közleményrovatban az illetékfizetésre köteles fél nevét és cégjegyzékszámát, valamint a jogorvoslat tényét, az ügy ügyszámát és a jogorvoslattal támadott határozat alszámát kell feltüntetnie.
(8) Az átutalással történő illetékfizetés tényét az eljáró bíróság, a bírósági eljárást megelőzően eljáró más szerv, hatóság és a jegyző a Kincstártól kapott illetékbevételi számlakivonat adatai alapján, a számlaforgalomba történő betekintéssel, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül történő illetékfizetés tényét a 6/B. § szerint ellenőrzi. A bírósági eljárást megelőzően eljáró más szerv, hatóság, jegyző az iratok polgári perrendtartásról szóló törvényben foglaltak szerinti felterjesztésével egyidejűleg az illeték megfizetésének tényét és a megfizetett illeték összegét vagy az illeték megfizetésének elmulasztását közli a bírósággal.
(9) Az (1)–(8) bekezdésben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni, ha a fél a bírósági eljárási illetéket nem elektronikus úton kezdeményezett eljárásban fizeti meg átutalással vagy az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül.”

16. § (1) Az R4. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az ügyfél a 6/A. § alapján anélkül fizetett illetéket, hogy eljárást kezdeményezett volna, az átutalással megfizetett illeték visszatérítése iránti kérelem az állami adóhatóságnak címezve, annál a bíróságnál terjeszthető elő, amelynek illetékbevételi számlájára az illetéket megfizették. A kérelemben meg kell jelölni az átutalás közlemény rovatában feltüntetett 6/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat, a befizető nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát, az illetékbevételi számla számát, az átutalással megterhelt számla számát és a terhelés napját. A bíróság a kérelem megküldésével egyidejűleg az állami adóhatóságot tájékoztatja arról, hogy a kérelemben megjelölt befizetésre hivatkozással indult-e eljárás, illetve a befizetést bírósági eljárásban felhasználták-e. A bíróság által továbbított kérelem alapján az illeték visszatérítése ügyében az állami adóhatóság az adó-visszatérítés általános szabályai szerint jár el, és az illetéket saját illetékbevételi számlájáról téríti vissza.”

(2) Az R4. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha az ügyfél az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer használatával a 6/A. § alapján anélkül fizetett illetéket, hogy eljárást kezdeményezett volna, a (4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelemben meg kell jelölni a befizetés pénzügyi azonosítóját, és ha az a pénzügyi azonosítótól eltérő, a tranzakciós azonosítóját is, a befizető nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát, a fizetéssel megterhelt számla számát és a terhelés napját. A bíróság az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer felhasználói felületén elektronikus úton lekérdezi az eljárási illeték megfizetésének tényét, és a lekérdezés eredményének megfelelően a kérelem megküldésével egyidejűleg az állami adóhatóságot tájékoztatja arról, hogy a kérelemben megjelölt befizetésre hivatkozással indult-e eljárás, illetve a befizetést bírósági eljárásban felhasználták-e.”

17. § Az R4.

1. 5. § (4) és (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,

2. 6. § (1) bekezdésében az „eljáró szerv” szövegrész helyébe az „önkormányzat és a jegyző kivételével az eljáró szerv” szöveg

lép.

5. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

18. § (1) Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (3) bekezdés záró szövegrészében és a 2. § (4) bekezdésében a „folyószámláján” szövegrész helyébe az „adószámláján” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R5. 5. §-a.

6. Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet módosítása

19. § Hatályát veszti az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet 5/A. §-ában az „1952. évi III.” szövegrész.

7. Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosítása

20. § Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „jogerős vagy véglegessé vált” szöveg lép.

8. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló
32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosítása

21. § A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet

1. 1. § (3) bekezdésében az „e rendelet szerinti nyilvántartása tartalmazza annak alátámasztását” szövegrész helyébe a „csak abban az esetben mentesül az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség alól, ha alátámasztja” szöveg,

2. 4. § (4) bekezdés b) pontjában az „ügyletben” szövegrész helyébe az „ellenőrzött ügyletben” szöveg,

3. 4. § (13) bekezdésében a „módosítás, javítás és” szövegrész helyébe a „módosítás és” szöveg

lép.

9. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez


ADATBEJELENTÉS
a reklámhordozó utáni építményadóról

FŐLAP

Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti __________________önkormányzati adóhatósághoz

(Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti települési önkormányzati,
fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.
A reklámhordozó utáni építményadóról
településenként egy adatbejelentést kell benyújtani)


I.    Adótárgyakra vonatkozó adatok


1.    Adótárgyak száma: ___db
2.    Az adatbejelentéshez benyújtott betétlapok száma: ___db


II.    Az adóalany adatai:


1.    Az adatbejelentő neve, szervezet neve:__________________________________________________

2.    Születési helye: _________________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________
5.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
6.    Adószáma: □□□□□□□□--□□
7.    Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

8.    Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): _________________________________________________________________________________

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe: _________________________________

III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__.


BETÉTLAP
a reklámhordozó utáni építményadóról

I.

Az adótárgyakra vonatkozó adatok

Sor-
szám

A reklámhordozó fellelhetősége
(Címe)

Helyrajzi szám

Adóalap
(m2)

Az adómentesség jogcíme

Az adókedvezmény jogcíme

A változás jellege1
*Ebben az oszlopban a változás kódját vagy szövegesen a változás jellegét kell feltüntetni.

Az adókötelezettség keletkezésére (K1, K2, K3),
változására (V1, V2),
megszűnésére (M1, M2, M3)
okot adó időpont
(év, hó, nap)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12…*

 

 

 

 

 

 

 

1.Változásjellegek: K1 – Új reklámhordozó létesítése, K2 – reklámhordozó szerzése, K3 – adóbevezetés. V1 – Adóalap változás, V2 – egyéb. M1 – Reklámhordozó lebontása, M2 – reklámhordozó eltávolítása, M3 – reklámhordozó megsemmisülése.
*Amennyiben a településen tizenkettőnél több adótárgyról kell bevallást benyújtani, akkor egy másik betétlapot is ki kell tölteni!

_______________________________

□□□□

□□

□□

________________________________________

helység

év

nap

Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

2. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
FŐLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

 

I.    Bevallás jellege

1.    □ Éves bevallás

2.    □ Záró bevallás

3.    □ Előtársasági bevallás

4.    □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5.    □ Év közben kezdő adózó bevallása

6.    □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

7.    □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása

8.    □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

9.    □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

10.    □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

11.    □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

12.    □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

13.    □ Önellenőrzés

II.

Bevallott időszak

 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

III.

Záró bevallás

1.

□ Felszámolás

2.

□ Végelszámolás

3.

□ Kényszertörlés

4.

□ Adószám törlése

5.

□ Átalakulás, egyesülés, szétválás

6.

□ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

7.

□ Hatósági megszüntetés

8.

□ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása

9.

□ Székhely áthelyezése

10.

□ Telephely megszüntetése

11.

□ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

12.

□ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

13.

□ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése

14.

□ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

15.

□ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

16.

□ Egyéb: ________________

IV.    A bevallásban szereplő betétlapok

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □

V.    Adóalany

1.    Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________
2.    Születési helye: ___________________________________________________város/község
3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap
4.    Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________
5.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
6.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
7.    Székhelye, lakóhelye: ______________________________________________város/község
______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
8.    Az adóbevallást kitöltő neve (,ha az nem azonos az adóalannyal): __________________________________________________________________________
9.    Telefonszáma: ______________________________________________________________
10.    E-mail címe: ______________________________________________________________

VI.    Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:
a)    □ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
b)    □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként
c)    □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
d)    □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

VII.    Az adó

(a 29. sor kivételével forintban)

1.    A Htv. szerinti − vállalkozási szintű − éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Az alvállalkozói teljesítések értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Anyagköltség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdés alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az I jelű betétlap VII. pontjának 1. pontja vagy VIII. pontjának 1. pontja szerinti áttérési különbözet összege (+,-)*

[részletezése az I jelű betétlapon található]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli önellenőrzési különbözet (+,-)*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    A foglalkoztatás csökkentéséhez
kapcsolódó adóalap-növekmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [6+7+8+9-10+11]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Az önkormányzat illetékességi területére
jutó − a 12. sorban lévő adóalap megosztása szerinti − települési szintű adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (13-14-15):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

17.    Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(16. sor x __________ %):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

18.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

19.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.    Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege

[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

22.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

23.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

24.    Az önkormányzati döntés szerint
a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25.    Az iparűzési adófizetési kötelezettség

[17-(18+19+20+21+22+23+24)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

26.    Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

27.    Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

28.    Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

29.    A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!


VIII.    Adóelőlegek bevallása

1.

Előlegfizetési időszak:

 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

2.

Első előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

2.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Második előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□


IX.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________

3.    Adóazonosító száma: _____________________________________________________

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________

„A” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóaz□n□sító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

II.     Nettó árbevétel

(forintban)

1.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6-7]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Jogdíjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.1.     Az 5. sorból a regisztrációs adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.2.     Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Felszolgálási díj árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás nettó árbevételt csökkentő tétele*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

 

II/A. Nyilatkozat

a

Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével

összhangban veszem igénybe.

 

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„B” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    Nettó árbevétel

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Befektetési szolgáltatás bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„C” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Biztosítástechnikai eredmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nettó működési költség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő tételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„D” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/ veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„E” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

 


I.     Adóalany
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozás tagja:

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén (forintban)

1.

Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Közvetített szolgáltatások értéke összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

III.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén (forintban)

1.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamos energia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és tovább értékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamos energia beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [5+6+7+8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.

A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. sor ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„F” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
A vállalkozási szintű adóalap megosztása

 


I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    Az alkalmazott adóalap megosztási módszere

1.    □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
2.    □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás
3.    □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás
4.    □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás
5.    □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás
6.    □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás
7.    □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás

 

III.    A megosztás

(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével forintban)

1.    A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő összes személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveendő – a Htv. melléklete szerinti – eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A 7. sorból az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. pontja] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„G” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Nyilatkozat a túlfizetésről

 

I. Adóalany

1.    Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________

2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

3.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

4.    A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

 

II. Nyilatkozat

1.    □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.

2.    □ A túlfizetés összegét később esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

3.    □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

4.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

5.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

6.    □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

Sorszám

Köztartozást
nyilvántartó
intézmény
megnevezése

Köztartozás
fajtája

Összeg
(forint)

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti
számlaszám

Intézmény által
alkalmazott
ügyfél azonosító szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

□□□□

□□

□□

______________________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„H” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Önellenőrzési pótlék bevallása

 


I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    Önellenőrzés

1.    Adóalap változása
(+,-)

2.    Adóösszeg változása
(+,-)

3.    Az önellenőrzési pótlék
alapja

4.    Az önellenőrzési pótlék
összege

 

 

 

 

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„I” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére

 

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

 

II.    Nettó árbevétel

 

(forintban)

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel

[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18-19-20-21-22-23-24+25]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Bevétel IFRS 15 szerint:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Más standardok által az IFRS 15 szerinti árbevételként elszámolni rendelt tételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru, szolgáltatás értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Sztv. szerint – nem számlázott – utólag adott (fizetendő) szerződés szerinti engedmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés alapján elszámolt kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a bevételt csökkentő kötbér:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében

közvetített szolgáltatás bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Saját név alatt történt bizományosi áru-értékesítés számviteli törvény szerinti bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételcsökkentő hatása:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Üzletág-átruházás esetén az átadott eszközök kötelezettségekkel csökkentett értékét meghaladó ellenérték:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Operatív lízingből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    Az IFRS 15 Vevői standard 70-71. bekezdése alapján az ügyleti ár csökkenéseként elszámolt, vevőnek fizetendő ellenérték:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

17.    IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard szerint biztosítóként a biztosítási szerződésből kapott bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

18.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja szerinti korrekció:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

19.    Jogdíjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.    Felszolgálási díj árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.    Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

A 21. sorból:

 

21.1. jövedéki adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.2.     regisztrációs adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.3.     az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

22.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő hatása:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

23.    Az IFRS 15 Vevői standard 60-65. bekezdése alapján elszámolt kamatráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

24.    Az adóévet megelőző bármely adóévben figyelembe vett, a Htv. 2016. december 31-ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017. január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont szerinti bevételnövelő tétel összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-11+12+13]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kapott kamatként elszámolt bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalék összege):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az adóalany által ráfordításként elszámolt (fizetett, járó) kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-11-12-13+14+15]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kapott kamatként elszámolt:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalékok összege):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Díjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.     Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítás:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

 

III.    Eladott áruk beszerzési értéke

(forintban)

 

1.    Eladott áruk beszerzési értéke [2+3+4+5+6+7-8+9+10]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kereskedelmi áru beszerzési költségének meghatározása során figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti – nem számlázott – utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában említett csere esetén a cserébe kapott készlet csereszerződés szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján az értékesített termék (ingó, ingatlan) számvitelről szóló törvény szerint megállapítandó bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Nem a szokásos tevékenység keretében értékesített áru, telek vagy más ingatlan értékesítéskori könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv szerinti érték növeléseként már figyelembe vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) bekezdés szerint a könyv szerinti érték összegét növeli:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó elábé

(+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Megszűnt tevékenységből származó elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

IV.    Anyagköltség

(forintban)

1.    Anyagköltség [2+3-4+5+6]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt felhasználáskori könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Az anyag könyv szerinti értékének megállapítása során az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti utólag kapott (járó) – nem számlázott – szerződés szerinti engedménynek minősülő kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonló tételek összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Annak az anyagnak a ráfordításként elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az IAS 2 Készletek című standard 35. bekezdésében említettek szerint saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések alkotórészeként használtak fel és amelynek könyv szerinti értékét a saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési értékében figyelembe vették:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység anyagköltsége (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

V.    Közvetített szolgáltatások értéke

(forintban)

1.    Közvetített szolgáltatások értéke

[2+3+4+5]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az IFRS-ek szerint nem ügynökként közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe vett szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített szolgáltatás könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység keretében közvetített szolgáltatások értéke (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Megszűnt tevékenység során közvetített szolgáltatás értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

VI.    Alvállalkozói teljesítés értéke

(forintban)

1.    Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Folytatódó tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Megszűnt tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

VII.    Áttérési különbözet az IFRS-ek első alkalmazásakor

(forintban)

1.    Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.1.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.2.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.1.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

VIII.    Áttérési különbözet az IFRS-ek számviteli politika változásakor

(forintban)

1.

Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.1.

A Htv. 40/J § (3) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.2.

A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.1.

A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.2.

A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„J” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany tagjainak nyilatkozata

 

I.    Nyilatkozat


Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.

Oldalszám: __/__

 

II.    Adóalanyok adatai


1.    Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________
2.    Adószáma: □□□□□□□□--□□


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________

*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni!

 

_______________________

□□□□

□□

□□

_______________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

3. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

ADATBEJELENTÉS

az épület, épületrész utáni

építményadóról

FŐLAP

Benyújtandó az épület, épületrész (építmény) fekvése szerinti

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)


I.    Az adatbejelentés fajtája:


1.    Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés: □


2.    Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés1: □

1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete alapján kell benyújtani.


II.    Az adatbejelentő adatai


1.    Az adatbejelentő neve, szervezet neve:_________________________________________________

2.    Születési helye: _________________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________
5.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
6.    Adószáma: □□□□□□□□--□□
7.    Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

8.    Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): _________________________________________________________________________________

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe: _________________________________


III.    Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga

1.    Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____.
2.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____.
2.1.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:
2.2.    □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga


IV.    Az építmény címe:


1.    Cím: ____,____________________________________________________________város/község
____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.

3.    Az ingatlanon lévő adótárgyak (épületek, épületrészek) száma: ____ db.

3.1.A lakásról, üdülőről szóló „A” jelű betétlapok száma: ____ db.

3.2.A kereskedelmi egységről (szállásépületről),
az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről szóló
„B” jelű betétlapok száma: ____ db.

V.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

Betétlapok száma: ____. Oldalszám: ____.


„A” jelű betétlap

az építményadó adatbejelentéséhez
a lakásról és az üdülőről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)


I.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Új építmény:

1.1.    □ Használatbavételi vagy fennmaradási engedély
jogerőre emelkedése, véglegessé válása

1.2.

□ A használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.3.    □ Egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.4.

□ Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény tényleges használatba vétele

2.    □ Építmény szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás)

3.

□ Vagyoni értékű jog alapítása

4.

□ Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    □ Adóbevezetés

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja: □□□□év □□hó □□nap.


II.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Az adóalap változása

2.    □ Egyéb: ________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:ooooévoohóoonap.


III.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.

□ Építmény lebontása

2.

□ Építmény megsemmisülése

3.    □ Építmény elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás)

4.

Vagyoni értékű jog alapítása

5.

Vagyoni értékű jog megszűnése

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


IV.    Az építmény címe:


1.    Cím: ____,______________________________________________________________város/község
_____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.


V.    Az építmény fajtája:

□ Egylakásos lakóépületben lévő lakás

□ Többlakásos lakóépületben, egyéb épületben lévő lakás

□ Üdülő

 

 

 

□ Családi ház

□ Társasházi lakás

□ Üdülő

□ Sorház

□ Lakásszövetkezeti lakás

□ Hétvégi ház

□ Láncház

□ Egyéb: ___________________________

□ Apartman

□ Kastély, villa, udvarház

□ Nyaraló

□o Egyéb: ___________________________

□ Csónakház

□ Egyéb: ___________________________


VI.    Az építményadó alapja:


1.    Az építmény hasznos alapterülete: __________ m2
(E pontot csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Az építmény forgalmi értéke: ______________ Ft.
(E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező. Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről adótárgyanként egy-egy „C” jelű betétlapot is ki kell tölteni!)


VII.    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele:

1.    □ Szükséglakás (Htv. 13. § a) pontja)
2.    □ Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: __________ m2, vagy ezen helyiség(ek) forgalmi értéke: __________ Ft.1 (Htv. 13. § b) pontja)

1. E pontban a forgalmi értéket csak a forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni, ha az adózó a mentességet igénybe kívánja venni!

VIII.    Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről:

1.    Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni: □

2.    Az építési, vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja:

□□□□ év □□ hó □□ nap


IX.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:


1.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes hasznos alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. (Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.


X.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


XI.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________
helység


□□□□
év


□□


□□
nap


_________________________
Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Betétlapok száma: ____. Oldalszám: ____.

„B” jelű betétlap

az építményadó adatbejelentéséhez

a kereskedelmi egységről (szállásépületről),

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)


I.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Új építmény:

1.1.    □ Használatbavételi vagy fennmaradási engedély
jogerőre emelkedése, véglegessé válása

1.2.

□ A használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.3.    □ Egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.4.

□ Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény tényleges használatba vétele

2.    □ Építmény szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás)

3.

□ Vagyoni értékű jog alapítása

4.

□ Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    □ Adóbevezetés

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


II.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Az adóalap változása.

2.    □ Egyéb: ________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


III.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.

□ Építmény lebontása

2.

□ Építmény megsemmisülése

3.    □ Építmény elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás)

4.

□ Vagyoni értékű jog alapítása

5.

□ Vagyoni értékű jog megszűnése

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


IV.    Az építmény címe:


1.    Cím: ____,___________________________________________________________város/község
__________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________

V.    Az építmény fajtája:

□ Kereskedelmi egység

□ Szállásépület

□ Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület

 

 

 

□ Kereskedelmi üzlet, bolt, abc, áruház, üzletház

□ Szálloda

□ Hotel

□ Üzem, üzemcsarnok, gyár

□ Műhely, szerviz

□ Csárda, bisztró, borozó, söröző, büfé, cukrászda, kávézó, étterem

□ Panzió

□ Fogadó

□ Garázs, gépjárműtároló

□ Raktár

□ Iroda, műterem

□ Motel

□ Szálló

□ Üvegház

□ Pince

□ Kórház, rendelő, szanatórium, gyógyszertár

□ Présház

□ Hűtőház

□ Egyéb: ___________________________

□ Gazdasági épület

 

□ Vendégház

□ Hostel

□ Egyéb: ___________________________

□ Egyéb: ___________________________


VI.    Az építményadó alapja:


1.    Az építmény hasznos alapterülete: __________ m2
(E pontot csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Az építmény forgalmi értéke: ______________ Ft.
(E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező. Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről adótárgyanként egy-egy „C” jelű betétlapot is ki kell tölteni!)


VII.    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele:

1.    □ Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: __________ m2, vagy ezen helyiség(ek) forgalmi értéke: ___________________ Ft.1 (Htv. 13. § b) pontja).
2.    □ Radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló építmény (Htv. 13. § ca) pontja).
3.    □ Kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény (Htv. 13. § cb) pontja).
4.    □ Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (Htv. 13. § h) pontja).

1E pontban a forgalmi értéket csak a forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni, ha az adózó a mentességet igénybe kívánja venni!

VIII.    Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről:

1.    Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni: □

2.    Az építési, vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja:

□□□□ év □□ hó □□ nap


IX.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:


1.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes hasznos alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. (Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.


X.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:


_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


XI.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________
helység


□□□□
év


□□


□□
nap


_________________________
Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Oldalszám: ____.

„C” jelű betétlap

az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről

A betétlapot a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

I.    Az adótárgy megnevezése: __________________________, ____/____ (betétlap/oldalszám).


II.    Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb műszaki paraméterek:

1.


Az építmény felépítésének, létesítésének időpontja (év):

□□□□ év

2.

Az építmény hasznos alapterülete (m2):


_____________ m2

3.


Az építmény legutolsó teljes felújítása befejezésének időpontja (év)1:

□□□□ év

4.

Az építmény teherhordó falazata, illetve az alkalmazott építési technológia:

□ Tégla
□ Kő
□ Monolit beton
□ Házgyári panel
□ Könnyűszerkezet
□ Fa
□ Vályog
□ Vert és egyéb hagyományos
□ Egyéb nem hagyományos

1Az adatbejelentés benyújtását megelőző 5 évben, legalább két fő szerkezeti elem (pl. tetőszerkezet felújítása, nyílászárók cseréje) teljes felújítása, cseréje esetén kell kitölteni.

 


III.    Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb használati jellemzői:

1.

Az építmény (lakás) komfortfokozata:

□ Összkomfortos
□ Komfortos
□ Félkomfortos
□ Komfort nélküli

2.

Többlakásos lakóépületben lévő lakások tájolása:

□ Egyik szoba sem nyílik udvari vagy északi irányba
□ Szobák legalább felének ablaka udvarra vagy északi irányba nyílik
□ Egyéb: ______________________________

3.

Többlakásos lakóépületben lévő lakások megközelíthetősége:

□ Lépcső
□ Lift
□ Egyéb: ______________________________

4.

Fűtési mód:

□ Egyedi fűtés
□ Központi fűtés
□ Távfűtés
□ Etage
□ Egyéb: ______________________________

 


IV.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________
helység


□□□□
év


□□


□□
nap


_________________________
Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

4. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

ADATBEJELENTÉS

a telekadóról

Benyújtandó a telek fekvése szerinti

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)


I.    Az adatbejelentés fajtája:


1.    Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés: □


2.    Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés1: □

1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete alapján kell benyújtani.


II.    Az adatbejelentő adatai


1.    Az adatbejelentő neve, szervezet neve:_________________________________________________

2.    Születési helye: _________________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________
5.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
6.    Adószáma: □□□□□□□□--□□
7.    Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

8.    Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): _________________________________________________________________________________

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe: _________________________________


III.    Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga

1.    Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____.
2.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____.
2.1.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:
2.2.    □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga


IV.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.

□ Új telek

2.

□ Telek szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás)

3.

□ Vagyoni értékű jog alapítása

4.

□ Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    □ A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetése

6.    □ A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése

7.    □ Az erdőnek minősülő telek esetében:

7.1. a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván

7.2. Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlése

8.    □ A tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése

9.    □ Az építmény megszűnése:

o 9.1. Az építmény megsemmisülése.

o 9.2. Az építmény lebontása.

10.    □ Adóbevezetés.

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


V.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Az adóalap változása

2.    □ Egyéb: ________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


VI.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.

□ A telek megszűnése

2.

□ A telek elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás)

3.

□ Vagyoni értékű jog alapítása

4.

□ Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    □ Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

6.

□ A tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése

7.

□ A belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

8.    □ A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése

9.    □ A teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése

10.    □ A telek teljes területének építménnyel történő beépítése

11.    □ Egyéb:
_________________________________________________________________________

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


VII.    A telek címe:


1.    Cím: ____,____________________________________________________________város/község
_________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.


VIII.    A telek általános jellemzői:


1.    A telek teljes területe: ______________ m2.

2.    A telekből építménnyel (épülettel, épületrésszel) fedett terület: ______________ m2.

3.    A telekadó hatálya alá tartozó terület (1-2): ______________ m2

4.    A telek forgalmi értéke: __________ Ft.1

1E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező. A telek forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről a IX. pontot is ki kell tölteni!)


IX.    A telek forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzői, paraméterei:
(Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

1.

A telek közművesítettsége:

□ Ivóvíz
□ Szennyvízcsatorna
□ Csapadékelvezető-csatorna
□ Házi derítő (szikkasztó)
□ Lakossági áram
□ Ipari áram
□ Földgáz
□ Egyedi gáztartás

2.

A telek megközelíthetősége:

□ Aszfaltút
□ Beton- vagy egyéb szilárdburkolatú út
□ Földút
□ A telek nem rendelkezik útkapcsolattal


X.    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele:


1.    □ Az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész: _____________________ m2.
(Htv. 19. § a) pontja)
2.    □ A mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek.1 (Htv. 19. § b) pontja)
3.    □ Az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a. (Htv. 19. § c) pontja)
4.    □ A termék-előállító üzeméhez tartozó védő-biztonsági terület (övezet) nagysága: _______________________ m2. (Htv. 19. § d) pontja)

1 Az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv által kiállított igazolást az adatbejelentéshez csatolni kell!


XI.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:


1.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. (Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.


XII.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

XIII.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

5. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

ADATBEJELENTÉS

a magánszemély kommunális adójáról

Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)


I.    Az adatbejelentés fajtája:


1.    Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés: □


2.    Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés1: □

1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete alapján kell benyújtani.


II.    Az adatbejelentő adatai


1.    Az adatbejelentő neve: ______________________________________________________________

2.    Születési helye: _________________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________
5.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
6.    Adószáma: □□□□□□□□--□□
7.    Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

8.    Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől): _________________________________________________________________________________

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe: _________________________________


III.    Az adatbejelentő tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége, tulajdoni (jogosultsági) hányada:

1.    Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____.
2.    Az adatbejelentő bérlő: □, a jogosultsági hányada: ____/____.
3.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____.
3.1.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:
3.2.    □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga

IV.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Új ingatlan:

1.1.

Új építmény

1.2.

Új telek

2.    □ Új ingatlan szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás):

2.1.

Új építmény szerzése

2.2.

Új telek szerzése

3.

Vagyoni értékű jog alapítása

4.

Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    □ Bérleti jog

alapítása

6.    □ A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetése

7.    □ A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése

8.    □ Az erdőnek minősülő telek esetében:

8.1. A földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván

8.2. Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlése.

9.    □ A tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése

10.    □ Az építmény megszűnése:

10.1. Az építmény megsemmisülése

10.2. Az építmény lebontása

11.    □ Adóbevezetés

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


V.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.

VI.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Ingatlan megszűnése:

1.1.

Az építmény megszűnése

1.2.

A telek megszűnése

2.    □ Az ingatlan elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás):

2.1.

Az építmény elidegenítése

2.2.

A telek elidegenítése

3.

Vagyoni értékű jog alapítása

4.

Vagyoni értékű jog megszűnése

5.

Bérleti jog megszűnése

6.    □ Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

7.

A tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése

8.

A belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

9.    □ A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése

10.    □ A teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése

11.    □ A telek építménnyel való beépítése

12.    □ Egyéb:

_________________________________________________________________________

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


VII.    Az adótárgy címe:


1.    Cím: ____,____________________________________________________________város/község
____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.


VIII.    Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és száma:

1.

Egylakásos lakóépületben lévő lakás:

□□□ db

2.

Több lakásos lakóépületben lévő lakás:

□□□ db

3.

Üdülő:

□□□ db

4.

Kereskedelmi egység:

□□□ db

5.

Szállásépület:

□□□ db

6.

Egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény:

□□□ db

7.

Telek:

□ db

8.

Nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga:

□□□ db


IX.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:


1.    Önkormányzati rendeleti adómentesség ________________________________________jogcímen

2.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.


X.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

XI.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

6. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

ADATBEJELENTÉS

a gépjárműadóról

Benyújtandó a/az ________________________

(települési önkormányzati, fővárosban a kerületi) önkormányzati adóhatóságnak.

(Gépjárművenként külön-külön adatbejelentést kell benyújtani!)


I.    Az adatbejelentő adatai


1.    Az adatbejelentő (adóalany) neve, szervezet neve:__________________________________________

2.    Születési helye: _________________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________
6.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
7.    Adószáma: □□□□□□□□--□□
8.    Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

9.    Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

11.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): _________________________________________________________________________________

Telefonszáma: ______________________, e-mail címe:____________________________________


II.    Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga

1.

Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonos: □

2.

Az adatbejelentő (adóalany) üzembentartó: □


III.    A gépjármű rendszáma, alvázszáma


1.    Rendszám: ___________________

1.1.    Amennyiben volt, akkor előző rendszám: ________________

2.

Alvázszám: __________________________


IV.    A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény szerinti mentesség jogcíme:

1.    □ Költségvetési szerv (Gjt. 5. § a) pont)
2.    □ Egyesület, alapítvány tulajdonos-adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § b) pont)
(feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben az adóalanynak társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett)
3.    □ Autóbusz (Gjt. 5. § c) pont)
(feltéve, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott)1
4.    □ Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5. § d) pont)
5.    □ Létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve (Gjt. 5. § e) pont)
6.    □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2
7.    □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2
8.    □ Környezetkímélő gépkocsi (Gjt. 5. § g) pont)3
9.    □ Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja (Gjt. 5. § j) pont)3
10.    □ Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű. (Gjt. 5. § k) pont)

1. A feltételek teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.
2. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.
3. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó!

V.    Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja:

1.    Adómentességre való jogosultság kezdő időpontja:

□□□□ év □□ hó □□ nap

2.    Adómentességre való jogosultság megszűnésének időpontja:

□□□□ év □□ hó □□ nap


VI.    Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

□ Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem ____ %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.


VII.    Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

□ Tájékoztatom az adóhatóságot, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti adómentességet kizárólag egy, a III/1. pontja szerinti forgalmi rendszámú, ________kW teljesítményű gépjárműre kívánom igénybe venni, azt személytaxi-szolgáltatásra, más személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra nem használom.

VIII.    Adófizetési kötelezettség szünetelése

1.    □ A gépjármű jogellenes eltulajdonítása (az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének kérelme)

2.    Az igazolást kiállító hatóság megnevezése:

________________________________________

3.    Az igazolás kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap

4.    □ Az adófizetési kötelezettség szünetelés

végének bejelentése

5.    Az adófizetési kötelezettség szünetelés végének időpontja

□□□□ év □□ hó □□ nap

IX.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

7. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

    Oldalszám: □□

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez
(Benyújtandó, ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet)

I. Az adatbejelentés benyújtója

Az adatbejelentő cégneve: ___________________________________________________________________

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

 

II. Ingatlan

1. Címe: □□□□ _______________________________________________________________ város/község

_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép.
_____ lh. _____ em. _____ ajtó

2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

 

III. Az adóalany szervezet tagjai (részvényesei)

Tag 1.

Neve: _____________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: ______________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□ ____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 2.

Neve: ___________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _____________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□ ___________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 3.

Neve: _____________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _______________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□ _____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 4.

Neve: ____________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: ______________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□ ____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 5.

Neve: ___________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _____________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□ ____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

__________________________
helység

□□□□
év

□□

□□
nap

_________________________________________
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

8. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__.


BEVALLÁS

az előrehozott helyi adóról

FŐLAP


I.    Az adóalany adatai:


1.    Az adóalany neve: _____________________________________________________________

2.    Születési helye:______________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: ________________________________________________
5.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
6.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
7.    Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

8.    Székhelye, lakóhelye: ____,____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Levelezési címe:_____,________________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Az adóbevallást kitöltő neve, elérhetősége: __________________________________________

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe: _____________________________

II.    Az előrehozott adó

(forintban)

1. Az előrehozott adó összege*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Részletezése az e bevalláshoz tartozó külön betétlapon található. A bevallott előrehozott adó teljes összegét a települési önkormányzat előrehozott adó beszedési számlájára kell befizetni.


III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel:
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________

3.    Adóazonosító száma: _____________________________________________________

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________

BETÉTLAP

az előrehozott helyi adó összegéről,

a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség esedékességéről

és az előrehozott helyi adó beszámításáról


I.    Az előrehozott adó összege, a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség esedékességének időpontjai és az előrehozott adó beszámítása

Sor-
szám:

Jövőben esedékessé váló
adó megnevezése1:

Jövőben esedékessé váló adófizetési
kötelezettség esedékességének időpontja(i):
(év, hó, nap)

Az önkormányzati adóhatóság által
beszámítandó
előrehozott adó
összege:
(forintban)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.*

 

 

 

1Előrehozott adót az építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója valamint az állandó jellegű és az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóban lehet fizetni.
*20 tétel felett további betétlap kitöltése szükséges!

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

9. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az R1. 9. melléklete szerinti, „BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz” elnevezésű nyomtatvány a IV. pontját követően a következő V. ponttal egészül ki:

V.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel:

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem:     

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve:     

3.    Adóazonosító száma:     

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma:     

10. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

1.    Az R1. 15. melléklete szerinti, a „MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról” elnevezésű nyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

III. Az adatbejelentés benyújtója

1. Adatbejelentő neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________

2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje: □□□□ év □□□□ nap

3. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________

4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

5. Statisztikai számjele: □□□□□□□□ - □□□□ - □□□ - □□

6. Pénzintézeti számlaszáma: □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

7. Székhelye, lakóhelye: □□□□ ____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

2.    Az R1. 15. melléklete szerinti, a „MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról” elnevezésű nyomtatvány VI. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

__________________________
helység

□□□□
év

□□

□□
nap

_________________________________________
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

11. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az R1. 20. melléklete szerinti, a „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem:     

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve:     

3.    Adóazonosító száma:     

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma:     

12. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az R1. 22. mellékletben az „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _________________ önkormányzat adóhatóságához” szövegrész helyébe a „benyújtandó a/az _________________ önkormányzat adóhatóságához” szöveg lép.

13. melléklet az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

1. Az R1. 23. melléklete szerinti, a „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány FŐLAP IX. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


IX.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________

3.    Adóazonosító száma: _____________________________________________________

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________

2. Az R1. 23. melléklet szerinti, a „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány FŐLAP VII. pont 13. alpontjában az „a 11. sorban” szövegrész helyébe az „a 12. sorban” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére