• Tartalom

528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2021.01.01.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § c) és d) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,
a 6. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1., 9. és 11. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerinti

a) Zalaegerszeg, Külterület 061/2,

b) Kalocsa, Belterület 355,

c) Budapest II. kerület, Belterület 11407,

d) Aszód, Belterület 893 és Belterület 906/3,

e) Hévízgyörk, Külterület 073 és Külterület 079

helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon és a telekalakítások után kialakuló ingatlanokon megvalósításra kerülő, a fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek kialakításával (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, valamint

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és a fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. § A Kormány az 1. §-ban meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ingatlannal összefüggésben a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlannal összefüggésben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

c) az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ingatlannal összefüggésben Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,

d) az 1. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott ingatlanokkal összefüggésben a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat

jelöli ki.

3. § (1) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság ügyintézési határideje – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap, környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén tizenöt nap.

(2) Ha a hatóság és a szakhatóság között vagy a szakhatóságok között egyeztetésre van szükség, azt úgy kell lefolytatni, hogy az egyeztetésre és a felülvizsgált szakhatósági állásfoglalás kiadására – a hatóság, illetve a szakhatóság erre irányuló felhívásától számított – nyolc napon belül, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén tizenöt napon belül sor kerüljön.

(3) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben

a)1 az örökségvédelmi hatóság az összevont örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárás elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszában vagy az örökségvédelmi szakhatósági eljárásban, továbbá az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata során tizenöt napos határidő kitűzésével kikéri a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét,

b) műemléki védettséggel nem érintett ingatlanok esetében a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,

c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(2)2 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a központi építészeti-műszaki tervtanács véleménye meghozatalának késedelme vagy elmaradása az építési és örökségvédelmi engedély kiadását nem érinti.

5. § Az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti beruházás tekintetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a parkolóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 50%-a elhelyezését kell biztosítani.

6. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány a beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. Építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, építésfelügyeleti eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, valamint régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. földmérési hatósági eljárások,

11. hírközlési hatósági eljárások,

12. bányahatósági engedélyezési eljárások,

13. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

14. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

15. közegészségügyi hatósági eljárások,

16. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési eljárások, továbbá erdővédelmi hatósági eljárások,

17. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

19. területrendezési hatósági eljárások,

20. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárások,

21. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

22. erdővédelmi hatósági eljárások,

23. légügyi hatósági eljárások,

24. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

25. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával (szolgáltatói nyilvántartás) és a hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos eljárások,

26. azok az 1–25. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

27. az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdése a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 50. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére