• Tartalom

55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.03.21.

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az államhatár ideiglenes megnyitására (a továbbiakban: ideiglenes határátkelőhely) – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – engedéllyel kerülhet sor. Az ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak megnevezését, székhelyét vagy telephelyét),
b) az ideiglenes határátkelőhely helyét, működésének időtartamát, nyitvatartási idejét, a határforgalom jellegét,
c) az ideiglenes átkelőhelyen várható határforgalom nagyságát,
d) – a 15/A. §-ban foglalt eset kivételével – a kérelmező nyilatkozatát, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az ideiglenes határátkelőhely működtetéséhez szükséges tárgyi, technikai és pénzügyi feltételeket, valamint vállalja a Mellékletben meghatározott, az ideiglenes határnyitással felmerülő költségek megtérítését,
e) a kérelem indokait.”

(2) A Korm. rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kormány dönthet az (1) bekezdésben meghatározott kérelem hiányában is ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról, ha ahhoz jelentős társadalmi érdek kapcsolódik.”

2. § A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ideiglenes határátkelőhely megnyitása
a) sport, turisztikai, kulturális, vallásos, önkormányzati és más hasonló rendezvény, nemzetközi kötelezettség teljesítése céljából vagy gazdasági célból engedélyezhető, valamint
b) a 10. § (3) bekezdésében meghatározott társadalmi érdekre figyelemmel a Kormány döntése alapján lehetséges.”
11/A. § A 10. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a magyar és a szomszédos ország illetékes szerve jegyzékváltás útján rendezi az ideiglenes határátkelőhely
a) működésének időtartamát,
b) nyitvatartási idejét és
c) határforgalmának jellegét.”

4. § A Korm. rendelet 15/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 10. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az ideiglenes határnyitással felmerülő költségeket a pénzforgalmi teljesítés évében, az adott évi központi költségvetésről szóló törvény előirányzatai terhére kell biztosítani.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére