• Tartalom

2017. évi LVIII. törvény

2017. évi LVIII. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról1

2017.07.15.

1. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

1–4. §2

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

5. §3

3. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

6–10. §4

4. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

11. §5

5. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

12. §6

13. § Az Fttv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis jogszabályban előírt tartalommal, vonatkoztatási és vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott, számítógépen kezelhető olyan adatbázis, amely állami alapadatként tartalmazza:
a) a település azonosítóját,
b) a település közigazgatási és fekvéshatárait,
c) a földrészlet határvonalát és helyrajzi számát,
d) az alrészletek határvonalát és betűjelét,
e) a dűlőnevet, utcanevet és házszámot,
f) a közterületről nyíló pince bejáratát,
g) a művelési ágak megnevezését (betűjelét),
h) a minőségiosztály-foltok határoló vonalát és megnevezését (jelét),
i) a földminősítési mintaterek jelét,
j) az elhelyezkedésüktől függetlenül az önálló ingatlannak nem minősülő építményeket – ide nem értve a nyomvonal jellegű építményt – és azok meghatározott tartozékait és azonosítóit,
k) az elhelyezkedésüktől függetlenül az önálló ingatlannak minősülő építményeket – ide nem értve a nyomvonal jellegű építményt, az öröklakást, szövetkezeti lakást illetve a nem lakás céljára szóló helyiséget – és azok meghatározott tartozékait és azonosítóit,
l) 10. § (3) bekezdésének a)–f) és h) pontjában meghatározott alapponthálózati pontokat és azonosítóit,
m) az egyéb önálló ingatlanként nyilvántartott öröklakások, szövetkezeti lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek alaprajzait, geometriai jellemzőit, helyrajzi számát és egyedi azonosítóját,
n) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 16. § e)–f) pontjában meghatározott jogokat, és
o) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti földhasználati joggal érintett területeket.”

14–23. §7

6. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 13. § 2017. július 15-én lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 16. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére