• Tartalom

58/2017. (XII. 18.) FM rendelet

58/2017. (XII. 18.) FM rendelet

a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról

2017.12.27.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az erdei faválaszték szállítása

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. tömör köbméter: külső befoglaló mérete alapján 1m × 1m × 1m élhosszúságú, 100%-os faanyagtartalmú, hézag nélküli, tömör faanyagra vonatkoztatott mértékegység;

2. űrméter: külső befoglaló mérete alapján 1m × 1m × 1m élhosszúságú, a termelési technológiától függően a tömör faanyag mellett, változó mennyiségű és nagyságú hézagokat, levegőt is magába foglaló mértékegység.

2. § Az erdei faválaszték szállítását a szállítás megkezdése előtt – minden szállítmányra külön – kiállított szállítójegy alapján lehet végezni.

3. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90. §-ában meghatározott szállítójegynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

1. a szállítójegy kiállítójának

a) neve és

b) technikai azonosító száma,

2. a vevő

a) neve,

b) címe vagy székhelye és

c) technikai azonosító száma,

d) részére történő kiszolgáltatás címe,

3. a kiszolgáltatás helyén az azt igazoló neve és jogosultsága,

4. a szállító (fuvarozó) neve és székhelye,

5. a szállításra történő átadás és a kiszolgáltatás helyének címe, helyrajzi száma vagy erdészeti azonosítója

6. a szállítójármű rendszáma, vagy a szállításra használt jármű, eszköz egyedi azonosítására alkalmas adat,

7. a műveleti lap sorszáma, a fakitermelés bejelentésére rendszeresített nyomtatvány ügyiratszáma vagy egyéb, a fakitermelés jogszerűségét igazoló irat azonosítója,

8. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló miniszteri rendelet szerinti EKAER szám,

9. a szállítójegy kiállításának és eltérés esetén a szállításra történő átadás időpontja (dátum, óra, perc megjelölésével),

10. a szállítójárműnek a szállításra történő átadás helyéről való indulásának és a kiszolgáltatás helyére történő megérkezésének időpontja (a dátum, óra, perc megjelölésével), a jármű indulásakor leolvasott kilométeróra állása,

11. a kiszolgáltatás időpontja (dátum, óra, perc megjelölésével),

12. a szállított termék értékesítését bizonylatoló számla sorszáma – kivéve, ha a szállítójegy kiállítására nem számla alapján kerül sor –,

13. a szállított termék megnevezése, termékenként külön feltüntetve az egyes termékekhez tartozó adatok,

14. a szállított termék fafaja, mennyisége és mennyiségi egysége,

15. a kiállító igazoló aláírása,

16. a szállító igazoló aláírása,

17. a kiszolgáltatást igazoló aláírása.

(2) Az (1) bekezdés 2. pontjának alkalmazásában nem kell feltüntetni

a) a vevő adatait és a technikai azonosító számot, ha a szállítás nem a vevő részére történik, vagy

b) a technikai azonosító számot, ha a vevő nem minősül a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének.

(3) Az (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott adatokat abban az esetben kell feltüntetni, ha a szállítás közvetlenül a fakitermelés helyszínéről vagy az Evt. 90. § (2) bekezdés szerinti farakodóról történik.

(4) Az (1) bekezdés 8. pontjának alkalmazásában az EKAER számot nem kell feltüntetni, ha a szállítmány nem tartozik az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló miniszteri rendelet hatálya alá.

(5) Az (1) bekezdés 13. pontjának alkalmazásában önállóan feltüntetendő terméknek minősül az a szállítmány, vagy szállítmány rész, amelynek elkülönítésére egyértelműen meghatározható fizikai tulajdonsága vagy a kereskedelmi gyakorlatban eltérő egységára miatt lehetőség van.

(6) Az (1) bekezdés 14. pontjának alkalmazásában a termék fafajára vonatkozó adatot

a) – a tűzifa kivételével – az erdei faválaszték esetén fafajonként vagy termékenként külön sorban, a fafaj nevének vagy kódjának feltüntetésével,

b) tűzifa szállítmány esetén

ba) fafajonként, a fafaj kódjának feltüntetésével, vagy

bb) az 1. melléklet szerinti besorolás alapján a „kemény lombos tűzifa” vagy a „lágy lombos tűzifa” vagy a „fenyő tűzifa” termékmegnevezéssel, a fafajok kódjának feltüntetésével

kell megadni.

(7) Az (1) bekezdés 14. pontja alkalmazásában erdei faválaszték térfogat mértékegységeként csak tömör köbméter, vagy űrméter kerülhet feltüntetésre.

(8) Sarangolt vagy ömlesztett tételt

a) kemény lombos tűzifának lehet feltüntetni, ha benne a lágy lombos fafajok aránya nem haladja meg a szállítmány mennyiségének 5%-át,

b) lágy lombos tűzifának lehet feltüntetni, ha benne a kemény lombos fafajok aránya nem haladja meg a szállítmány mennyiségének 5%-át,

c) fenyő tűzifának lehet feltüntetni, ha benne a lombos fafajok aránya nem haladja meg a szállítmány mennyiségének 5%-át.

a) 1., 2., 4–9. és 12–14. pontja szerinti adatokat – a szállítójegynek a faanyag szállítója részére történő átadása előtt – a fakitermelés jogosultja, vagy a kitermelt erdei faválasztékkal rendelkezni jogosult,

b) 10–11. pontja szerinti adatokat – azok ismertté válásával egyidejűleg – a faanyag szállítója,

c) 3. pontja szerinti adatokat – a szállítás befejezését követően – a kiszolgáltatást igazoló

tünteti fel a szállítójegy nála lévő példányain.

4. § (1) Tűzifának fogyasztó részére történő értékesítése esetén a szállítójegyhez mellékelni kell a (3) bekezdésben meghatározott vásárlói tájékoztatót.

(2) Ha a tűzifa fogyasztó részére történő értékesítése tömegre történik, az eladó

a) a szállítójegyen feltünteti

aa) a tömegmérés helyét, valamint

ab) a mérlegen elhelyezett törvényes tanúsító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítóját,

ac) a tűzifa tömegét, vagy

b) a mérlegelési jegyet a szállítójegyhez csatolja, ha a mérlegelési jegy tartalmazza

ba) az a) pontban meghatározott adatokat, vagy

bb) a tömegmérés helyét és a mérleg azonosítására alkalmas adatokat és az ac) pont szerinti adatot.

(3) A vásárlói tájékoztatót a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) állítja össze és a honlapján közzéteszi.

(4) Tűzifa fogyasztó részére történő értékesítésekor a szállítójegyen

a) térfogatra történő értékesítés esetén mértékegységként csak tömör köbmétert lehet megadni, továbbá

b) fel kell tüntetni

ba) tömegre történő értékesítés esetén a tűzifa mennyiségét tömör köbméterben,

bb) térfogatra történő értékesítés esetén a szállítási mód szerinti térfogatot űrméterben, vagy

bc) más értékesítési egység esetén a tűzifa mennyiségét tömör köbméterben, valamint a tömör köbméter és a kiszállított termék értékesítési egysége között alkalmazott átváltási tényezőt.

(5) A legfeljebb 20 kilogramm tömegű, önálló cikkszámmal vagy megnevezéssel rendelkező erdei faválaszték esetén a kiállított számla szállítójegynek minősül.

2. Műveleti lap és szállítójegy előállításával és az előállításukra használt programokkal kapcsolatos követelmények

5. § (1) A műveleti lapot és a szállítójegy nyomtatványt (a továbbiakban együtt: nyomtatvány) – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – folyamatos sorszámozással, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyása vagy ismétlése nélkül, nyomdai úton vagy nyomtatványkiállító programmal kell előállítani.

(2) A szállítójegy a 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában, 3–11., és 13–15. pontjában meghatározott adattartalommal az erdészeti hatóság honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával is kiállítható, ha

a) a fakitermelést követően az erdei faválaszték

aa) a fakitermelésre jogosult tulajdonában vagy írásba foglalt szerződésen alapuló használatában álló ingatlanon, illetve

ab) a fakitermelésre jogosult vagy közeli hozzátartozója lakóhelyén vagy tartózkodási helyén, vagy

b) a fogyasztóhoz történt szállítást követően az erdei faválaszték

ba) a fogyasztó tulajdonában vagy írásba foglalt szerződésen alapuló használatában álló ingatlanon, illetve

bb) a fogyasztó vagy közeli hozzátartozója lakóhelyén vagy tartózkodási helyén,

nem kereskedelmi célú felhasználás érdekében kerül szállításra.

(3) A nyomdai úton előállított nyomtatvány nyomtatványtömb részét képezi. A nyomtatvány sorszámtartományát az erdészeti hatóság kérelemre jelöli ki.

(4) A kijelölt sorszámtartományt az erdészeti hatóság – a nyomtatvány fajtájának megjelölésével – a kijelöléstől számított nyolc napon belül a honlapján közzéteszi.

(5) A nyomdai úton előállított nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számlán fel kell tüntetni

a) az értékesített nyomtatvány megnevezését és sorszámtartományát az első és az utolsó sorszám megjelölésével, továbbá

b) a nyomtatvány beszerzőjének adószámát vagy adóazonosító jelét.

6. § (1) A nyomtatvány kiállítható nyomtatványkiállító programmal is, ha

a) a nyomtatvány

aa) alkalmas az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárás naprakész dokumentálására,

ab) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott sorszámozásra vonatkozó követelménynek megfelel, és

ac) tartalmazza a kiállítására használt program nevét és azonosítóját (verziószámát), továbbá

b) a program

ba) nevét és azonosítóját,

bb) fejlesztőjének nevét és címét, valamint – ha van – adószámát, továbbá

bc) értékesítőjének vagy rendelkezésre bocsátójának nevét és – ha van – adószámát

a program használatára jogosult faanyag kereskedelmi lánc szereplő a program első használata előtt legalább nyolc nappal az erdészeti hatóságnak bejelentette.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell a program fejlesztője vagy értékesítője által készített felhasználói dokumentációt. A dokumentációnak tartalmaznia kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a program valamennyi funkciójának ismertetését. Idegen nyelvű dokumentáció esetén csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását is.

(3) Kizárólag olyan program alkalmazható, amely csak a dokumentációban szereplő funkciókat hajtja végre.

(4) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője az általa használt program használatból történő kivonásának időpontját a kivonástól számított tizenöt napon belül az erdészeti hatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti.

(5) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint program funkcióinak módosítása esetén a dokumentáció megfelelő kiegészítését, módosítását, továbbá – idegen nyelvű dokumentáció esetén – azok hiteles magyar nyelvű fordítását a program használatból történő kivonásától számított 5 évig megőrzi.

3. Szállítójegy és műveleti lap valamint a fatermék nyilvántartása

7. § (1) A nyomtatvány a számvitelről szóló törvény szerinti szigorú számadás alá vont bizonylatnak minősül.

(2) A faanyag kereskedelmi lánc azon szereplője, aki az 5. § (1) bekezdésében meghatározott nyomtatvány kiállítására jogosult – elkülönítve egymástól a műveleti lapot és a szállítójegyet, valamint egyéb szigorú számadás alá vont nyomtatványt –, sorszám szerinti bontásban nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a nyomtatvány:

a) nyomtatványtömbönkénti sorszámtartományát az első és az utolsó sorszám megjelölésével,

b) nyomdai úton előállított nyomtatvány esetén a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát és beszerzésének időpontját, továbbá

c) az első és az utolsó felhasználás időpontjának megjelölését.

(3) Nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználása esetén a nyomtatvány kiállítására jogosult személy a (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatokat a nyomtatványtömb felhasználásának megkezdése előtt, valamint a nyomtatványtömb felhasználásának befejezését követően haladéktalanul, az erdészeti hatóságnak elektronikus úton bejelenti.

8. § (1) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője a fatermékkészletet érintő átminősítést, továbbá ha a fatermékkészlet nyilvántartása vagy értékesítése a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történik, az átváltási tényező számításának módját dokumentálja.

(2) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője az általa értékesített tűzifa minőségét a nyilvántartásaiban, és ezek alapján a hirdetésekben, a szállítójegyen, illetve az értékesítéshez használt bizonylatokon akkor tüntetheti fel száraz tűzifaként, ha annak bruttó nedvességtartalma nem haladja meg a 30%-ot.

(3) A faanyag kereskedelmi lánc szereplő köteles az erdei faválaszték üzleti év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban az üzleti év első hónapjának végéig nyilvántartásba venni.

(4) Ha a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének telephelyén más tulajdonában vagy rendelkezési joga alatt álló fatermék található, ezeket a tételeket

a) elkülönítve, azonosítható módon kell nyilvántartani;

b) az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti naprakész dokumentációs rendszerben fel kell tüntetni a tulajdonos vagy rendelkezésre jogosult egyértelmű azonosítását lehetővé tevő adatokkal együtt.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. § A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet szerinti tartalmú szállítójegyek 2018. december 31-ig használhatóak fel.

11. § Ez a rendelet

a) a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §1

1. melléklet az 58/2017. (XII. 18.) FM rendelethez

Az erdőt és a fásítást alkotó fafajok kemény lombos és lágy lombos, valamint a fenyő tűzifa kategóriába történő besorolása

 

 

 

 

 

 

A) Lombos fafajok

 

 

A

B

C

D

 

1.

Magyar név

Tudományos név

Erdőtervi jel

Tűzifa kategória

 

2.

amerikai (vörös) kőris

Fraxinus pennsylvanica

AK

kemény

 

3.

amerikai mocsártölgy

Quercus palustris

MT

kemény

 

4.

bálványfa

Ailanthus altissima

BL

kemény

 

5.

barkócaberkenye

Sorbus torminalis

BABE

kemény

 

6.

budai berkenye

Sorbus semiincisa

BUBE

kemény

 

7.

csertölgy

Quercus cerris

CS

kemény

 

8.

déli berkenye

Sorbus graeca

DBE

kemény

 

9.

ezüst hárs

Tilia tomentosa

EH

lágy

 

10.

ezüst juhar

Acer saccharinum

EZJ

kemény

 

11.

fehér akác

Robinia pseudoacacia

A

kemény

 

12.

fehér eperfa

Morus alba

EP

kemény

 

13.

fehér fűz

Salix alba

FFŰ

lágy

 

14.

fehér nyár és szürke nyár

Populus alba és P. canescens

FRNY és SZNY

lágy

 

15.

fekete dió

Juglans nigra

FD

kemény

 

16.

feketegyűrű (tatár) juhar

Acer tataricum

TJ

kemény

 

17.

fekete nyár

Populus nigra

FTNY

lágy

 

18.

gyertyán

Carpinus betulus

GY

kemény

 

19.

hamvas éger

Alnus incana

lágy

 

20.

házi berkenye

Sorbus domestica

HBE

kemény

 

21.

hegyi juhar

Acer pseudoplatanus

HJ

kemény

 

22.

hegyi szil

Ulmus glabra

HSZ

kemény

 

23.

japánakác

Sophora japonica

JA

kemény

 

24.

jegenyenyár

Populus nigra ’Italica’

JNY

lágy

 

25.

kecskefűz

Salix caprea

KFŰ

lágy

 

26.

keleti gyertyán

Carpinus orientalis

KGY

kemény

 

27.

kései meggy

Padus serotina

KM

kemény

 

28.

keskenylevelű ezüstfa

Elaeagnus angustifolia

EZ

kemény

 

29.

kislevelű hárs

Tilia cordata

KH

lágy

 

30.

kocsányos tölgy

Quercus robur

KST

kemény

 

31.

kocsánytalan tölgyek

Quercus petraea agg.

KTT

kemény

 

32.

korai juhar

Acer platanoides

KJ

kemény

 

33.

közönséges bükk

Fagus sylvatica

B

kemény

 

34.

közönséges dió

Juglans regia

KD

kemény

 

35.

közönséges nyír

Betula pendula

NYI

lágy

 

36.

lepényfa

Gleditsia triacanthos

GL

kemény

 

37.

lisztes berkenyék

Sorbus aria agg.

LBE

kemény

 

38.

madárberkenye

Sorbus aucuparia

MBE

kemény

 

39.

madárcseresznye

Cerasus avium

CSNY

kemény

 

40.

magas kőris

Fraxinus excelsior

MK

kemény

 

41.

magyar kőris

Fraxinus angustifolia ssp. danubialis

MAK

kemény

 

42.

magyar tölgy

Quercus farnetto

MAT

kemény

 

43.

mezei juhar

Acer campestre

MJ

kemény

 

44.

mezei szil

Ulmus minor (U. procera)

MSZ

kemény

 

45.

mézgás éger

Alnus glutinosa

lágy

 

46.

molyhos tölgy

Quercus pubescens

MOT

kemény

 

47.

nagylevelű hársak

Tilia platyphyllos agg.

NH

lágy

 

48.

nemes füzek

Salix alba cv.-ok.

NFŰ

lágy

 

49.

nemes nyárak

Populus x euramericana

NNY

lágy

 

50.

nyugati ostorfa

Celtis occidentalis

NYO

kemény

 

51.

rezgő nyár

Populus tremula

RNY

lágy

 

52.

sajmeggy

Cerasus mahaleb

SM

kemény

 

53.

szelídgesztenye

Castanea sativa

SZG

kemény

 

54.

szőrös nyír

Betula pubescens

SNYI

lágy

 

55.

tiszaháti nyár

Populus nigra ’Thevestina’

TNY

lágy

 

56.

törékeny fűz

Salix fragilis

TFŰ

lágy

 

57.

törökmogyoró

Corylus colurna

TMO

kemény

 

58.

turkesztáni szil

Ulmus pumila

TUSZ

kemény

 

59.

vadalma

Malus sylvestris

AL

kemény

 

60.

vadgesztenye

Aesculus hippocastanum

VG

lágy

 

61.

vadkörte

Pyrus pyraster

KT

kemény

 

62.

vénic szil

Ulmus laevis

VSZ

kemény

 

63.

virágos kőris

Fraxinus ornus

VK

kemény

 

64.

vörös tölgy

Quercus rubra

VT

kemény

 

65.

zöld juhar

Acer negundo

ZJ

kemény

 

66.

zselnicemeggy

Padus avium

ZSM

kemény

 

 

 

 

 

 

B) Tűlevelű és örökzöld fafajok

 

 

A

B

C

D

 

1.

Magyar név

Tudományos név

Erdőtervi jel

Tűzifa kategória

 

2.

atlasz-cédrus

Cedrus atlantica

AC

fenyő

 

3.

erdeifenyő és fajtái

Pinus sylvestris és P. sylvestris.

EF

fenyő

 

4.

európai vörösfenyő és fajtái

Larix decidua és L. decidua.

VF

fenyő

 

5.

feketefenyő és fajtái

Pinus nigra és P. nigra.

FF

fenyő

 

6.

kaukázusi jegenyefenyő

Abies nordmanninana

KJF

fenyő

 

7.

kék duglászfenyő

Pseudotsuga menziesii var. glauca

KDF

fenyő

 

8.

keleti tuja

Thuja orientalis

KTH

fenyő

 

9.

közönséges boróka

Juniperus communis

KBO

fenyő

 

10.

közönséges jegenyefenyő

Abies alba

KJF

fenyő

 

11.

lucfenyő és fajtái

Picea abies és P. abies.

LF

fenyő

 

12.

mocsárciprus

Taxodium distichum

MC

fenyő

 

13.

nyugati tuja

Thuja occidentalis

NYTH

fenyő

 

14.

oregoni hamisciprus

Chamaecyparis lawsoniana

OC

fenyő

 

15.

simafenyő

Pinus strobus

SF

fenyő

 

16.

tiszafa

Taxus baccata

TF

fenyő

 

17.

zöld duglászfenyő

Pseudotsuga menziesii viridis

ZDF

fenyő

1

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére