• Tartalom

2017. évi LXI. törvény

2017. évi LXI. törvény

egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról1

2018.01.01.

1. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

1. §2

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

2. §3

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

3–11. §4

4. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

12–18. §5

5. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény módosítása

19–21. §6

6. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

22–27. §7

7. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

28. §8

8. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

29–34. §9

35. § A Bvktv. 6. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

11/A. § A hivatal engedélyezési eljárása esetén az ügyintézési határidő 9 hónap.”

36–38. §10

39. § A Bvktv. 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hivatal nyilvántartásba vételi eljárása esetén az ügyintézési határidő 60 nap.”

40–43. §11

44. § A Bvktv.

a)–d)12

e) 13. § (2) bekezdésében és 15. § a) pontjában a „jogerőre emelkedett” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,

f) 13. § (3) bekezdés b)–c) pontjában a „jogerőre emelkedésének” szövegrészek helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,

g)13

h) 18. §-ában az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szöveg,

i)–k)14

l) 30. §-ában az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg,

m) 31. § (1) bekezdésében az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg,

n)15

lép.

45. § Hatályát veszti a Bvktv.

a)–f)16

g) 28. §-ában az „a Ket. szerinti” szöveg,

h)–o)17

9. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 35. §, a 39. §, a 44. § e)–f) h), l)–m) pontja, és a 45. § g) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

47. § (1) E törvény 21. §-a a 77/91/EGK, a 78/855/EGK, a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek és a 2005/56/EK irányelvnek az egyesülések és szétválások esetében alkalmazandó jelentéstételi és dokumentációs kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/109/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 4. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 8. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A törvény tervezetének előzetes bejelentése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerint megtörtént.

1. melléklet a 2017. évi LXI. törvényhez18

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 19–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 22–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 36–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 40–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 44. § a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 44. § a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 44. § i)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 44. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 45. § a)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 45. § h)–o) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére