• Tartalom

62/2017. (XII. 21.) FM rendelet

62/2017. (XII. 21.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról1

2018.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § Hatályát veszti az R. 1. melléklet 54. és 55. sora.

4. § (1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § és az 1. melléklet 3. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 62/2017. (XII. 21.) FM rendelethez3

    1–2.
    3.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5/c sorral egészül ki:

(Sor- szám)

(Áht. azono- sító)

(Cím név)

(Alcím név)

(Jogcím csoport név)

(Jogcím név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben részesülők köre)

(Támogatás biztosításá- nak módja)

(Támogatási előleg)

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(Visszafizetés határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebo- nyolító szerv)

(Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

5/c

368373

 

 

03_Környezet- védelmi pályázatok támogatása

1. A nemzetközi nyertes környezetvédelmet megcélzó pályázatok támogatása, azon belül is kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása,
2. az árfolyamkockázatok kezelése,
3. a pályázat lezárását követően az előírt feladatok ellátásának támogatása,
4. a pótlólagosan felmerült költségekhez hozzájárulás nyújtása.

1. civil szervezet
2. gazdasági társaság
3. helyi önkormányzat
4. költségvetési szerv
5. köztestület

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időarányosan
történő kifizetéssel

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

    4–13.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet 1–2. pontja, valamint 4–13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére