• Tartalom

2017. évi LXIV. törvény

az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2020.01.01.

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

1–6. §2

7. § (1)3

(2) Az Éltv. 18. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5b) A sertés tartásával és szállításával összefüggő valamennyi bejelentési kötelezettségét az állattartó elektronikus úton teljesíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé.”

8–19. §4

20. § (1)5

(2)6

21–33. §7

34. § (1)8

(2)9

35. §10

2. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítása

36–39. §11

3. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

40–42. §12

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

43–44. §13

5. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a törvény a – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 20. § (2) bekezdése 2017. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 34. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(4)14 A 7. § (2) bekezdés 2020. január 1-jén lép hatályba.

46. § (1) Ez a törvény

a) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a törvény a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2017. évi LXIV. törvényhez15

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. január 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 21–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 36–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 40–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 43–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 45. § (4) bekezdése a 2018: CXI. törvény 135. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére